Duchovní pomoc - pomoc z duchovního světa

 

Duchovní svět nám pomáhá od nepaměti, nabízí nám svou podporu a pomoc a je jen na nás, zda ji využijeme. Duchovní pomoc je tu pro všechny bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, vzdělání, kvalifikace, sociálního postavení či náboženského vyznání. Člověk ani nemusí mít nějaké zvláštní schopnosti či nadání ani se zabývat duchovními či ezoterickými naukami. Je to jen o tom se umět otevřít, respektive se chtít otevřít pozitivním, láskyplným silám na tomto světě, které představují i vyšší duchovní bytosti, a tyto bytosti upřímně a od srdce požádat o pomoc. Ony nám dle svých možností rády pomůžou, pokud v ně uvěříme, i když je nevidíme, a dáme jim svůj prostor (to, že spoustu energií či duchovních bytostí nevidíme, neznamená, že neexistují, je to pouze o našich omezených - zablokovaných či nerozvinutých schopnostech vidět a vnímat i jinou úroveň života, která stále zůstává pro většinu lidí skrytá, i když ji třeba zvířata či malé děti do určitého věku vnímají).

Pomoc od vyšších duchovních bytostí může zahrnovat  naši ochranu a vedení, podporu a pomoc v různých životních situacích a problémech (lze žádat níže uvedené bytosti v jakékoliv reálné situaci, v meditaci i mimo ni viz Vnitřní práce na sobě1). Spíše v meditaci doporučuji žádat bytosti o pomoc s naším rozvojem a prací na sobě představující naše čištění, léčení, rozpouštění našich bloků a strachů, naši harmonizaci, uzemnění i naplňování pozitivní energií.

POMOCI NÁM TEDY MŮŽE:

1. BŮH - BOŽÍ ENERGIE A LÁSKA

    Bůh = Zdroj, z něhož všichni pocházíme, Stvořitel, nejvyšší Láska a Inteligence, kosmické vědomí, universální moudrost, prasíla a prapodstata, všeprostupující světelná energie - tedy dle mého pojetí a vnímání Boha... Boha totiž moc nelze popsat slovy, spíše se ho naučit vnímat v každodenním životě, kde na sebe bere mnoho podob, a také zažít na vlastní kůži jeho energii, třeba právě v meditaci. Boží esence je totiž všude kolem nás i v nás, jen si ji neuvědujeme. Veškerá příroda je čistou manifestací a projevem Boha - stromy, rostliny, zvířata žijí v souladu s vesmírnými (Božími) zákony a přirozeně vyzařují tuto Boží esenci. V podstatě každá duše v sobě nese Božské vědomí i člověk, toto Božské vědomí je ukryto v našem nitru a zahaleno mnoha vrstvami našeho ega, takže ho dostatečně nevnímáme a nejsme s ním propojeni. Jedním z našich úkolů na Zemi je právě probudit toto Božské vědomí a připomenout si, kým skutečně jsme, že jsme božím obrazem - tedy že i v nás je Láska a Pravda - v našem srdci, že máme v sobě vše, co potřebujeme. Ve svém životě se máme naučit čerpat ze své studnice moudrosti a projevit svoji Božskou podstatu, kým uvnitř jsme, svoji jedinečnou individualitu.                                                             Když se budeme vědomě spojovat s Bohem, budeme i čím dál více propojeni s naším prvotním zdrojem a domovem, odkud všichni pocházíme a kde jsou ty nejvyšší láskyplné vibrace plné zářivého, naplňujícího světla, v němž je obsaženo Vše, veškeré štěstí, hojnost všeho, bezpodmínečná láska, harmonie, moudrost, jednota, sounáležitost se vším i naprostá svoboda, přijetí, bezpečí, mír a klid. V meditaci můžeme alespoň částečně zažít tyto úchvatné prožitky ve spojení s Bohem a poznat tak jeho lásku, krásu, velikost, moudrost a dokonalost, kterou však máme i ve svém nitru, neboť jsme stejné podstaty.                                  Boží energie nám přinese poznání o sobě, kdo jsme a také kam směřujeme. Pomůže nám probudit naše skryté schopnosti a dovednosti a rozvinout náš potenciál, naše vlohy a přednosti. Když Boha požádáme, pomůže nám i s prací na sobě - jeho energie nás očistí od negací, poléčí, zregeneruje, zharmonizuje, prosvětlí, naplní pozitivními vibracemi a vším, co potřebujeme pro svůj život. Na Boha se ale můžeme obracet nejen co se týká našeho sebepoznání, práce na sobě a našeho rozvoje, ale také s našimi prosbami a přáními týkajícími se našeho běžného života, co bychom si chtěli splnit, čeho dosáhnout, s čím bychom potřebovali pomoci, např. najít novou práci či nového partnera, usmířit se s blízkými, odpustit lidem, kteří nám ublížili atd., v podstatě v jakýchkoliv problémech nám může Bůh pomoci. Jen požádat o Boží pomoc či Boží milost pro nás či naše blízké a pomoc opravdu přijde. Boží energie má neuvěřitelnou sílu a dokáže měnit realitu pozitivním směrem, pokud máme čisté úmysly a náš záměr je pro naše dobro či dobro druhých lidí.

2. MATKA ZEMĚ GAIA, na které žijeme a jsme její součástí (= živá bytost)

    - Gaia nás velice uzemňuje, vyživuje a naplňuje vším, co potřebujeme k životu. Ukotvuje nás ve fyzické realitě a propojuje s naším fyzickým tělem. Učí nás žít v lásce, harmonii, klidu a míru, v souladu se svou duší, s okolím i přírodou a jejími cykly, být v přítomnosti Tady a Teď. Poskytuje nám silnou ochranu, zázemí a bezpečí, dává nám spoustu darů, ale především potřebnou energii pro život. Přináší nám moudrost a poznání o sobě i o životě. Vytváří podmínky pro náš rozvoj i získání zkušeností naší duše. Pomáhá nám realizovat naše niterná přání, být tvůrčími a milujícími bytostmi. Je naším láskyplným domovem, kde můžeme být šťastnými a žít v Jednotě.

3. ANDĚLÉ (ARCHANDĚLÉ)1

    Andělé (angelos = posel) = jsou bytosti čistého světla a lásky, které vibrují na daleko vyšších vibracích než my lidé. Tradiční teorie říká, že Bůh stvořil anděly proto, aby udržovali vesmír v chodu a pomáhali lidstvu. Dle teorie Emmanuela Swedenborga jsou andělé lidé, kteří dosáhli dokonalosti - podobně jako v buddhismu bódhisattvové. Stejně tak jsou i ti nejméně osvícení, kteří propadli démony v pekle. Dle Junga jsou andělé mocné psychické archetypy, které získaly tvar tím, že v ně lidstvo po tisíce let věřilo.

   Hlavním úkolem andělů je přivádět energii k lidem a od lidí do božských sfér. Kdyby se tento proud zastavil, všichni včetně andělů bychom přestali existovat. Andělé řídí vesmírné zákony a mohou ovlivnit i životy lidí a změnit osud člověka, pokud v ně člověk uvěří, v jejich existenci a schopnosti a požádá je o pomoc. Naopak jakékoliv pochybnosti o andělích, o jejich existenci a jejich schopnostech včetně strachu se s nimi spojit mohou být překážkou a mohou zavírat dveře jejich pomoci. Je třeba věřit v anděly a mít otevřené srdce - srdcem se totiž člověk s nimi spojuje, nikoliv rozumem.

    Přestože všichni andělé dokážou jednat bleskově a jsou schopni být současně na více místech a pomáhat tak mnoha lidem, kteří se na ně obrátí, pokud se náš problém bude týkat ještě jiných lidí, věci se mohou vyvíjet pomaleji, než bychom očekávali. Někdy může být i výsledek trochu jiný, než jsme si plánovali. Proto bychom měli vždy požádat, aby vše dopadlo takovým způsobem, který je nejlepší pro všechny zúčastněné (je pro dobro všech zúčastněných), nebo aby s námi bylo zacházeno spravedlivě a uvážlivě. V naší prosbě také můžeme na závěr dodat..., je-li to vůle Boží. Přivoláním andělů se však nezbavíme svých povinností řešit nějaký problém nebo si na něm svůj díl odpracovat. Andělé nám však mohou odblokovat nové cesty a otevřít možnosti, které bychom možná ani nenašli.

    Andělská hierarchie:

   Andělé první sféry (serafíni, cherubíni a trůnové) se zabývají vesmírem a manifestací božství, a to čistými myšlenkami, mají nejhlubší znalosti o božství, o jeho vnitřní práci a projevech.

    Andělé druhé sféry (panstva, mocnosti a ctnosti) se zabývají řízením určitých planet, vesmírem a jeho propojeností i řízením andělů s úkoly na nižší úrovni. 

    Andělé třetí sféry jsou určitým způsobem zapleteni do lidských záležitostí a jsou považováni za anděly země (sem  patří strážci, archandělé a všichni ti, kterým říkáme jednoduše "andělé").

    Strážci (vládci a knížectva) - stráží velké skupiny lidí - měst nebo celých národů, kontinentů, velkých mezinárodních organizací (např. UNESCO). Usilují o globální přeměnu, jsou pro ně nejdůležitější lidská práva a ekonomická reforma. Najdeme je všude tam, kde se setkávají velké skupiny lidí, aby se učily, rozhodovaly či rokovaly o důležitých záležitostech. Těmto andělům se říká "knížata" pro jejich vztah k městům, státům, provinciím, ostrovům, zemím, kontinentům atd. Tyto anděly můžeme vyvolat v případech jakékoliv diskriminace, vyhlazování zvířat nebo lidí, při nesprávném vedení čehokoliv (od města po firmu), můžeme je požádat o službu, aby správně rozhodovaly v zájmu těchto míst či obyvatel. Chceme-li se s nimi kontaktovat, zapálíme bílou svíčku pro božství a červenou svíčku pro strážce (knížectva).

   Archandělé = jsou láskyplné světelné bytosti dlící ve světě Stvořitele, jsou považováni za nejvyšší anděly v andělské nebeské hierarchii (slovo archanděl pochází z řečtiny, archón = vládce a angelos = posel), vedou andělské šiky a jsou zvláštními silami andělské říše zvyklými jednat se všemi lidskými bytostmi bez rozdílu. Také oni vytvářejí a zprostředkovávají energie z fyzického světa k božskému a naopak. Stojí nejblíže Bohu, představují jeho majestátnost, jsou personifikací jeho božských atributů a nositeli Božích milostí.

   Archandělé byli kromě mnoha dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů - mohli bychom je tedy označit za jakési architekty vesmíru a světa, tvůrce nejohromnějších i nejdrobnějších aspektů Universa. Stali se prvními duchovními učiteli a vůdci lidí, rovněž jsou všichni archandělé léčitely a uzdravovately (i když je za patrona léčitelů a lékařů označován hlavně archanděl Rafael). Mohou hojivě působit na jakékoliv úrovni a uzdravovat jak naše fyzická, tak i naše jemněhmotná těla. Když se otevřeme jejich světelným energiím, budou pročisťovat celou naši bytost i naše bytí a umožňovat nám vlastní transformaci a rozvoj na všech úrovních. Jejích energie nám nemohou ublížit, ba naopak nás posunou dále na naší cestě životem.

   Archandělů je několik desítek, nejznámější jsou archandělé Michael, Gabriel, Rafael a Uriel, kteří společně s archanděly Chamuelem, Jophielem a Zadkielem jsou nositeli  světelných paprsků, které vznikly lomem z Centrálního světelného paprsku Stvořitele, tedy energie - prasíly stvoření, která k nám neustále proudí na Zem (podobně jako sluneční paprsek procházející krystalem se rozkládá na sedm barev duhy, tak i spirituální světlo - Boží světlo se při průchodu zemskou sférou rozkládá na sedm paprsků, kdy každý z nich je nositelem specifické barvy, frekvencí a příslušné kvality Božského vědomí). Každý z archandělů je tedy nositelem příslušného paprsku - příslušné kvality Božského vědomí, jíž přivádí na Zemi z boží sféry, a současně je Bohem obdařený zvláštními rozsáhlými pravomocemi, aby mohl zasahovat do pozemského dění a zdokonalovat je.

    JEDNÁ SE O TYTO ARCHANDĚLY:

a) archanděl Michael = stojí v popředí archandělů i andělů. Je to ochránce a bojovník za spravedlnost, vnáší světlo do temnoty, je rychlou pomocí v krizových situacích, při nehodách a záchraně života. Dává ochranu i pocit bezpečí. Chrání nás před negativními energiemi a bytostmi i psychickými útoky okolí. Zklidňuje i léčí svým modrým paprskem (1. světelný paprsek). Očisťuje od negace, pomáhá při úzkostech a různých formách strachů. Řeší i závislosti a manipulace, ovládání druhými. Je zobrazován s velkým mečem, ovšem nebojuje s ním dle našich představ, tedy silou a útokem na protivníka s cílem mu ublížit a zlikvidovat, nýbrž bojuje zcela jiným, ušlechtilým a nenásilným způsobem - je bojovníkem světla, které šíří tím, že přetíná svým mečem všechny negativní vazby a vlivy na člověka, odpoutává nás od veškeré negace a zla, odděluje nás od toho, co už k nám nepatří a navrací nás opět k harmonii, lásce, svobodě a životu v tom pravém slova smyslu. Archanděl Michael je symbolem změny a nových počátků i odpoutání se od naší minulosti

b) archanděl Jophiel [Jofiel] = představuje veškerou zralost a moudrost. Je nositelem zlatožlutého paprsku (2. světelný paprsek), jež vychází z božího srdce a je charakterizován svou zářivostí a hojností. Přináší nám tedy hojnost na všech úrovních, bohatství (materiální i duchovní), blahobyt, úspěch a štěstí. Otevírá nás novým obzorům, možnostem a cestám, přináší nám nové myšlenky, nápady, objevy i poznání. Pomáhá nám v učení a zvládnutí našich lekcí. Pomůže nám s naší seberealizací a projevením naší individuality i našeho potenciálu. Pomůže nám ujasnit si naše přání i cíle, nalézt ten správný směr, kudy se máme vydat. Dodá nám potřebnou sílu a odvahu k uskutečnění toho, co chceme. Můžeme se na něj obracet v jakýchkoliv problémech a situacích, např. když nás budou čekat nějaké důležité zkoušky, jednání či rozhodnutí, když budeme zažívat velký stres, budeme pod tlakem či nás budou ovládat naše strachy, budeme mít úzkosti a deprese. Archanděl Jophiel nám pomůže i v případech jakéhokoliv útlaku či omezování svobody, prožívání nějakého utrpení a bolesti. Pomůže i při sebevražedných myšlenkách a kdykoliv, kdy budeme "v koncích", budeme zoufalí, plni bezmoci a beznaděje. On je tím zářivým světlem plným života, víry a naděje, že se vše "zlé" zase v dobré obrátí. Přináší nám svobodu a nezávislost, dává potřebný nadhled, podporuje nás v rozvoji a pokroku.

c) archanděl Chamuel = představuje bezpodmínečnou lásku a nejvyšší dobro. Je spojován s růžovou barvou a růžovým paprskem (3. světelný paprsek), mateřskými a ochrannými energiemi. Naplňuje nás láskou a harmonií, důvěrou, klidem a mírem. Rozvíjí v nás soucit, pochopení i lidskost. Pomáhá při problémech v partnerských vztazích, s citovými záležitostmi i se zpracováním sebelásky.

d) archanděl Gabriel = posel Boží - přináší nám poselství, obnovu i naději. Je nositelem bílého paprsku (4. světelný paprsek) plného čistoty, jasu a ryzosti. Dává nám životadárnou energii, sílu, očisťuje nás a zušlechťuje. Jeho očistná síla se dá přirovnat k energiím nejčistšího křišťálu či diamantu. Výborný je pro čištění naší mysli i našeho těla, pomáhá nám udržovat naši mysl čistou a jasnou a abychom měli své myšlenky pod kontrolou.

e) archanděl Rafael = archanděl uzdravení (zdraví těla, duše i ducha), velký léčitel, pomáhá navracet rovnováhu do narušených částí našeho těla i duše. Je spojován se zeleným paprskem (5. světelný paprsek). Rozvíjí lásku k sobě i k bližním, vnáší harmonii do vztahů. Léčí závislosti a manipulace ve vztazích. Představuje "vyvážený střed".

f) archanděl Uriel = je nositelem rubínově červenozlatého světla, vyzařující svítivou oranžovou (6. světelný paprsek), která naplňuje člověka optimismem, radostí i vděčností. Rozpouští destruktivní myšlenky. Dává nám určitý nadhled i nové nápady. Posiluje v nás tvořivost, ale i zdravý rozum, schopnost nacházet v jakékoliv situaci řešení a nacházet to správné řešení. Je největším psychologem, je nejvíce propojen s pozemskými záležitostmi (propojuje "boží" vůli s hmotou a při tom nás osvobozuje od závislosti na hmotě). Pomáhá při různých problémech, konfliktech s lidmi, hádkách ve vztazích, problémech v domácnosti, s dětmi, v práci, s penězi, s majetkem apod.

g) archanděl Zadkiel = je vládcem fialové světelné říše - nositelem fialového paprsku (7. světelný paprsek, s nímž je spojován také nanebevzatý Mistr Saint Germain - viz níže), hluboce transformujícího a očisťujícího od negativních a destruktivních energií. Rozpouští podvědomé bloky a chybné vzorce našeho myšlení a jednání. Proměňuje staré rány, bolesti a traumata v potřebné uvědomění a přijetí. Osvobozuje od zátěže naší minulosti. Archanděl Zadkiel také pomáhá s odpuštěním sobě i druhým. Je velkým pomocníkem při práci na sobě, na našem duchovním rozvoji. Jeho energie budou rozvíjet náš potenciál dle vyššího záměru naší duše.. 

   Strážní andělé  - anděla strážného máme každý k sobě přiřazeného na dobu všech inkarnací na Zemi. Je naším nejlepším přítelem a nejbližším společníkem. Je s námi i při narození a pomáhá nám projít branou smrti. Brání nás, když se dostaneme do úzkých a pomáhá nám se přizpůsobovat světu. Podporuje nás při vykonávání našeho božského plánu. Je třeba ho ale žádat o pomoc (stejně jako ostatní anděly), pokud potřebujeme s něčím pomoci či potřebujeme jeho ochranu. Velice známé a snadno zapamatovatelné jsou modlitby např.: "Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku. Opatruj ji ve dne v noci, buď mi vždycky na pomoci." Nebo další: "Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku. Opatruj ji ve dne v noci, od škody a od zlé moci. Mou duši i tělo opatruj, andělíčku, strážce můj."

4. NANEBEVZATÍ MISTŘI2

    = Ježíš Kristus, Marie Magdaléna, Marie, Saint Germain, Lao-c´ a další - jedná se o netělesné bytosti, resp. formy energií duchovního světa (pro většinu lidí zatím neviditelného), které nám stejně jako andělé a archandělé pomáhají a podporují nás. Mnoho z Mistrů šlo cestou vývoje na Zemi, kdy získali potřebné zkušenosti a poznání, dosáhli Jednoty a stali se na konci svého života osvícenými Mistry. Protože si prošli pozemským životem, vědí moc dobře, s jakými potížemi a problémy se lidé potýkají, znají naše strachy, pochybnosti i zklamání, které na vlastní kůži také zažili, a proto dokáží člověku porozumět a pomoci.

a) Ježíš Kristus =  byl velký učitel a léčitel, kněz řádu Melchisedecha, z královské rodové linie Davidovy. Svůj život zasvětil službě lidem - šířil čistou lásku, pravdu, porozumění i odpuštění, prosazoval rovné příležitosti pro muže a ženy, snažil se sjednotit lidi proti útlaku tehdejší Římské říše. Byl liberálně orientovaným Židem, Nazarenským (na základě nazarenského hnutí později vznikla i Keltská církev). Nebyl však křesťanem v pravém slova smyslu ani nestál u zrodu křesťanství, byli to jeho apoštolové Petr a Pavel, kdo založili po ukřižování Ježíše hnutí, z něhož vzniklo křesťanství. Ježíš byl mimořádnou osobností s neobvyklými schopnostmi, dokázal i léčit a uzdravovat. Jeho význam a přínos pro lidstvo spočívá nejen v jeho nadčasových myšlenkách a podobenstvích, které hlásal, ale především v samotných činech pro druhé lidi. Posláním Ježíše bylo hlavně učit lidi lásce, pravdě a toleranci, aby si jeden druhého vážili, pomáhali si a přistupovali k sobě jako k rovnému. Hájil zájmy prostých lidí, zdůrazňoval lidský přístup a spravedlnost. Ukazoval lidem cestu - cestu lásky a moudrosti, že to co má on v sobě, to mají i všichni ostatní, ale je třeba to v sobě kultivovat a rozvíjet.           Na Ježíše se můžeme obracet v jakýchkoliv problémech, zejména týkajících se mezilidských vztahů, problémů v naší rodině, partnerství, problémů s autoritou (autoritami), zejména s otcem, v případě jakýchkoliv zdravotních problémů, pocitů viny (sebeobviňování či obviňování druhých) - pomůže s odpuštěním sobě i druhým, se sebeláskou apod.

b) Marie Magdaléna = žena, jíž miloval Ježíš, Ježíšova manželka a matka jeho tří dětí - potomků v královské linii (dcery Támar (Palma) - v řečtině Damaris a synů Ježíše Justa a Josefese), žena silného a čistého ducha a vřelého srdce, nesmírně moudrá a vzdělaná, nadaná poznáním, vhledem i vizí, apoštolka apoštolů, misionářka a kněžka, ochránkyně Svatého Grálu, strážkyně svaté krve. Dodnes jí mnozí považují za svatou, zejména ve Francii i v Anglii je Marie Magdaléna uctívána a na její počest jí byly zasvěceny impozantní gotické chrámy, jež postavili templářští rytíři, např. Katedrála Notre-Dame v Remeši (kde byla známa jako Notre Dame de Lumiere - Naše paní světla). Marie Magdaléna pocházela ze Sýrie, ze šlechtické rodiny a byla vychovávána v klášteře v posvátném řádu a za dodržování přísných pravidel včetně celibátu. I ona pak předávala poselství lidem stejně jako Ježíš, byla apoštolkou, kterou Ježíš nejvíce miloval a za to na ní ostatní učedníci a apoštolové žárlili. Sepsala evangelium Marie Magdalény, o kterém se nemluví, a je předpoklad, že je i autorem Janova evangelia.

    Marie Magdaléna jako milující manželka a matka nám může pomoci zejména v rodinných či partnerských problémech, v problémech s dětmi, ale i v případě problémů se sebou samými - pokud máme např. problém se sebepřijetím či sebeláskou, pokud máme nějaké problémy se svým ženstvím či mateřstvím, nebo i s mužskou energií v sobě - problémy s vlastním sebeprosazením či projevením své vůle, s učiněním důležitých, i když nepříjemných rozhodnutí - bojíme se jich či nemáme dostatek odvahy), ale pomůže nám i s jinými problémy. Stačí jen Marii Magdalénu poprosit o pomoc a ona ráda pomůže.

c) Marie = matka Ježíše, žena plná lásky, soucitu a milosrdenství, na kterou se můžeme obrátit s jakýmkoliv trápením a ona nám vždy poskytne otevřenou náruč plnou všeobjímající lásky a porozumění, bezpečí i ochrany. Utiší naše bolístky, poléčí naše rány, vnese hluboký klid a mír do naší duše. Pomůže nám přijmout s láskou sebe sama i přijmout život, který žijeme se všemi radostmi i starostmi. Naučí nás udržovat rovnováhu mezi příjímáním i dáváním tak, abychom žili v Jednotě, harmonii a hojnosti a měli všeho potřebného dostatek. Její energie nás hluboce zklidňuje, harmonizuje, uzemňuje a vyživuje, mateřsky konejší, že si opravdu připadáme jako u své maminky. Proto doporučuji obrátit se na Marii i v případech, kdy máme jakékoliv problémy se svojí matkou anebo máme problémy jako matka se svými dětmi.

d) Lao-c´ = byl velkým taoistickým mistrem a mudrcem, byl považován za jednoho ze zakladatelů taoismu - jeho dílo Tao-te-ting (kniha o Cestě a její Síle) se stalo základem taoistického myšlení. Energie tohoto nanebevzatého mistra nás hluboce zklidňuje, uzemňuje a navrací k naší podstatě. Učí nás respektovat přirozenost všech věcí a lidí i veškerého dění kolem nás a nevměšovat se, nezasahovat do tohoto běhu, pokud vše funguje tak, jak má. Vede nás ke stavu vnitřního klidu a míru, k přijetí a splynutí s proudem života, a to v tomto přítomném okamžiku. Pomáhá nám, abychom nehodnotili a nerozčilovali se kvůli současnému bytí, kvůli minulosti či budoucnosti, kvůli jiným lidem, ale přijali vše takové, jaké to je. Věci samy o sobě nejsou ani dobré ani špatné, dobrými či špatnými je činí pouze naše hodnocení. Proto nás učí Lao-c´ neposuzovat druhé lidi, nesrovnávat se s nimi ani je neodsuzovat za to, jací jsou, jak se chovají a jednají. Kdyz člověk přijímá lidi i situace takové, jaké jsou a nahlíží na vše neutrálně, z pozice nestranného pozorovatele, tak není pohlcený ani ovládaný svými emocemi ani svým egem. Uchovává si jasnou a klidnou mysl a z vnitřního klidu a čistoty také pak jedná. Tento stav meditace může člověk zažívat i v každodenním životě a přistupovat tak ke všemu s nadhledem a vyrovnaností.

e) Saint Germain [saint džermen] = mistr Saint Germain byl na Zemi slavným alchymistou, vědcem, filozofem, literátem, hudebním virtuozem a skladatelem i učitelem, ovládal prý až 8 jazyků - své úžasné znalosti sanskrtu, arabštiny a čínštiny prý získal při delších pobytech v Asii (cestoval několikrát do Indie a Himalájí). Tento šarmantní a všestranně nadaný muž s vypravěčským talentem působil také v Německu, Anglii a ve Francii na královském dvoře Ludvíka XV., s nímž také vedl dlouhé rozhovory o alchymii, přírodních vědách, elixíru mládí a dlouhověkosti i kameni mudrců a měl zde i svoji alchymistickou laboratoř. Jeho přítel Voltaire ho nazval "mužem, který zná vše". Sám tajuplný hrabě Germain tvrdil, že kdo chce dospět ke skutečnému poznání, tak musí studovat pyramidy, jak to sám dělal.

    Saint Germain je jinak znám jako pán Sedmého paprsku - fialového paprsku (viz výše archanděl Zadkiel). Když jej vzýváme ve jménu Boha, tak sestoupí jeho energie do našeho těla a rozhoří se v podobě spirituálního plamene v našem srdci jako soucit, odpuštění, spravedlnost, svoboda a přeměna všeho zastaralého a negativního v nás, dochází k našemu hlubokému čištění, léčení a transformaci všech našich těl i odpoutání se od veškerých starých emocionálních a mentálních vazeb, které nás brzdí v našem rozvoji (více viz technika fialového plamene). Můžeme tedy pracovat s fialovým plamenem Saint Germaina, nebo se můžeme na mistra obrátit, jestliže potřebujeme podpořit svého ducha, svoji tvořivost a kreativitu, může nám přinést nové nápady a podněty, inovace, může nás inspirovat v oblasti vědy, filozofie, alchymie, léčitelství, náboženství, politiky a diplomacie, ale i literatury, vzdělání a umění.

 5. Náš OSOBNÍ DUCHOVNÍ PRŮVODCE

    - osobního duchovního průvodce nemusíme mít na celý život, může po určité době odejít a dostaneme zase jiného - dle naší dosažené duchovní úrovně i podle toho, jak na sobě pracujeme a jakými zkouškami procházíme... Ale naším duchovním průvodcem se může stát také někdo z našich blízkých či z našeho okolí, kdo už zemřel (např. babička, dědeček aj., s nimiž jsme měli pěkný vztah), jeho/její duch nás může ochraňovat, pomáhat nám a vést nás (nemluvě o tom, že i někdo ze žijících rodinných příslušníků či z okolí může být v tomto pozemském světě naším fyzickým průvodcem a ochráncem, aniž o tom obě strany vědí).

   Naším pravým duchovním průvodcem (a může jim být jak náš osobní duchovní průvodce - ve většině případů, tak i některý z andělů, archandělů či nanebevzatých mistrů aj.) je láskyplná, moudrá bytost, která nás pozitivně vede a podporuje nás v rozvoji, respektuje naši vůli a ponechává nám svobodu a volnost, abychom se sami rozhodli, co chceme a kráčeli svojí cestou. Neporoučí nám ani nic nezakazuje, neprosazuje svoji vůli na úkor naší x na rozdíl od cizích astrálních bytostí a negativních entit (viz níže).

   Duchovní průvodce může člověka i varovat před nebezpečím, upozornit ho na nepříjemné či negativní věci, rozhodně však s člověkem nemanipuluje ani ho nezastrašuje, má na mysli dobro člověka, pomáhá mu a vede ho v duchu lásky a pravdy, za ušlechtilými cíli i naplněním jeho poslání...

    Se svým osobním duchovním průvodcem se spojujeme podobným způsobem jako při spojování se s anděly či nanebevzatými mistry. Nejprve poprosíme svého průvodce o spojení (v duchu či nahlas) a sami se na něj napojíme svým srdcem, abychom byli na sebe naladěni a byli ve vzájemném souznění. Poté vyslovíme upřímnou prosbu, v níž svému průvodci sdělíme, o co ho žádáme, s čím potřebujeme pomoci... Když neznáme jméno svého osobního duchovního průvodce (které nám může být sděleno např. v meditaci či ve snu, pokud o to poprosíme svého průvodce, aby se nám zjevilo jeho jméno právě v konkrétní meditaci či ve snu), tak ho oslovujeme neutrálně pouze jako svého duchovního průvodce, např. takto: "Prosím Tebe, mého osobního duchovního průvodce, o spojení s Tebou, prosím Tě o pomoc s... (o mé vedení / o mou maximální ochranu po celý dnešní pozemský den a noc / o mé uzemnění / o mé očištění od veškerých negativních energií a bytostí, o mou harmonizaci a naplnění Tvojí láskyplnou energií....., a to v takovém rozsahu, jak potřebuji a je pro mé dobro. Děkuji." apod.

6. Naše DUCHOVNÍ (VESMÍRNÁ) RODINA

    - tak jako máme zde na Zemi svoji fyzickou, pozemskou rodinu, máme rovněž ve vesmíru svojí duchovní rodinu, s níž je naše duše hluboce spřízněna a propojena. Můžeme pocházet z různých planet či souhvězdí, např. z Orionu, Síria či Plejád, kde žijí naši vesmírní příbuzní, "bratři a sestry", naši "duchovní rodiče". I je můžeme nejlépe v meditaci požádat o pomoc či podporu, ochranu, vedení, léčení či dodání energie, která nám chybí, a to např. takto.: "Prosím o spojení s mojí duchovní, vesmírnou rodinou, s níž jsem hluboce duševně spřízněn/a" (a počkáme na znamení, až ucítíme, že jsme se s nimi spojili - poznáme podle velice příjemné energie, která začne do nás proudit, začneme k nim s otevřeným srdcem promlouvat), např.: "Srdečně vás všechny zdravím, moji duchovní rodinu a jsem velice rád/a za to, že mohu být alespoň touto formou s vámi. Prosím vás o pomoc s mými problémy (zdravotními, partnerskými, pracovními, osobními apod.) / prosím vás o mé očištění a léčení, o harmonizaci a naplnění vaší energií v takovém rozsahu, jak potřebuji a je pro mé dobro. A posílám vám i já svoji lásku a velké poděkování". A můžeme nechat ze svého srdce (ze své srdeční čakry uprostřed hrudi) proudit energii ve formě světelného paprsku směřujícího naší duchovní rodině (představíme si světelné bytosti, naši duchovní rodinu). Nebo si můžeme představit, jak z nás proudí růžová či bílá energie ve tvaru srdce a jak přichází naší duchovní rodině a celou ji láskyplně obklopuje a naplňuje.... Nechejme se i v tomto vést zcela naší intuicí a našimi pocity, i slova volme podle sebe, jak to cítíme. Formu, kterou zde uvádím, berte prosím jen jako inspiraci. Důležitý je především prožitek, jeho čistota, upřímnost a autenticita.

7. Pomoc a přízeň od DUCHŮ PŘÍRODY, DUCHŮ PŘEDMĚTŮ, PROSTOR, DOMŮ, SPOLEČENSTVÍ, ORGANIZACÍ ...

    - vše, co bylo stvořeno, ať je to živé či "neživé", v sobě nese energii a má svého ducha. Ducha tedy mají jak lidské bytosti, tak i zvířata, rostliny, stromy, kameny, skály, kopce, hory, potoky, řeky, jezera a vůbec vodní plochy, má ho i každý les, park i jakýkoliv jiný celek, věc, spolek, organizace, firma, město, národ, stát či planeta. Bytosti přírody jako jsou zvířata, rostliny, kameny, stromy mají svého ducha i duši, jsou přirozeně napojeni na živou bytost planety Země Gaiu, na její tělo, ducha i duši. Tyto bytosti můžeme požádat o spojení a pomoc, i když pouze v určitém rozsahu. Např. ducha (duši) konkrétní rostliny, kamene či stromu (lesa) můžeme požádat o pomoc s čištěním, léčením a harmonizací našeho těla či duše i o dodání potřebné energie, a to s dodatkem - pokud je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Za vše samozřejmě poděkujeme, můžeme i předat dotyčné bytosti svou lásku (aby byly vesmírné energie přijaté a vydané v rovnováze). Pokud si z dotyčné rostliny, např. kopřivy, uděláme i čaj, tak se budou léčivé účinky její energie ještě násobit. Když požádáme o pomoc ducha (duši) kamene, který nalezneme v přírodě, či poprosíme o pomoc ducha (duši) drahého kamene (polodrahokamu), který si zakoupíme v obchodě, vždycky je dobré být i fyzicky v kontaktu s tímto kamenem, tzn. mít ho např. ve dlani, nebo se ho alespoň dotýkat, abychom i vnímali energii kamene a byli více ve spojení s ním i s jeho duchem, případně duší (více viz Práce s kameny). I v případě stromu je lepší, když se ho fyzicky dotýkáme nebo strom obejmeme a poprosíme jeho ducha (duši) o navázání kontaktu a dodání energie (více o energiích stromů zde). Spojení navazujeme ve všech případech mentálně (myšlenkou) i svým srdcem, tedy se i nacítíme na konkrétní bytost, přičemž jednáme vždy zodpovědně, s pokorou a  čistými úmysly. Je možné navázat kontakt i na dálku, což budou více vnímat asi senzitivnější jedinci, kteří už pracují nějakou dobu s energií. Lze se spojit i s duchem libovolného zvířete (např. orla, medvěda, geparda, sovy, hada...) a požádat ducha zvířete o energii či pomoc, např. s rozvinutím určitých vlastností a schopností příznačných pro konkrétní zvíře, jehož kvality chceme i v sobě rozvinout (např. zbystřit zrak, prohloubit vnímání a intuici, probudit v sobě vnitřní sílu a odvahu, podpořit svou transformaci apod.) I toto je silná parketa zejména původních indiánských a domorodých kultur žijících v úzkém sepjetí a souladu s přírodou, od nichž se však můžeme učit i my.

    Svého ducha mají nejen bytosti přírody, ale také hmotné věci a předměty, např. každé auto má svého ducha, se kterým můžeme navázat kontakt a on nám pak může pomáhat na cestách, při řízení vozidla či při řešení různých problémů s autem. Můžeme ho požádat o plynulou, poklidnou a bezpečnou jízdu až do místa určení, a to v co nejkratší době i s co nejnižší spotřebou paliva. Můžeme ho také požádat o ochranu auta i ochranu svoji a všech cestujících, abychom v pořádku dojeli do cíle, přičemž je jedno, zda se jedná o naše auto, firemní či zapůjčené. Je dobré už od začátku navázat s duchem vozidla kontakt (obzvláště při první jízdě autem nebo při koupi nového či ojetého auta) - tj. přivítat se s duchem auta, pozdravit ho, představit se mu, kdo jsme a že budeme s autem jezdit, starat se o něho atd.). K duchu auta můžeme samozřejmě kdykoliv promlouvat, ať už nahlas či jen ve svých myšlenkách. Před každou jízdou ho můžeme požádat o přízeň, ochranu a spolupráci při řízení auta a poděkovat mu za to. Když se budeme chovat k duchu auta i autu samotnému jako k nejlepšímu příteli a budeme se o vozidlo i patřičně starat, tak nám to bude o to více oplácet, auto bude dlouho v perfektním stavu a i samotné řízení nás bude mnohem více bavit a budeme si jízdu užívat. 

    Jelikož má každý předmět svého ducha, tj. i notebook, mobil, hodinky a jiné věci, v případě jejich potíží, nevědomého založení někam či dokonce jejich ztráty, je dobré požádat jejich ducha o pomoc s vyřešením jejich problémů či o pomoc s jejich nalezením, a to pokud možno co nejdříve. Pokud i přímo oslovíme daný předmět, např.: "Mobilku můj, kdepak jsi? Ukaž se mi prosím", tak danou věc velice brzy najdeme.

    Svého ducha má i každý prostor, každé místo, budova, dům i každá jeho místnost. V případě vstupu do cizích budov, domů, místností a vůbec jakýchkoliv cizích prostor (i při vstupu do lesa) se ocitáme na území někoho jiného a dle indiánské tradice založené na principu úcty a respektu ke všemu stvořenému je slušností nejprve pozdravit ducha daného místa - tj. ducha budovy či domu a všech prostor v něm (ducha lesa apod.) a požádat ho o vstup, zda smíme vstoupit na jeho území (lze to provést i jen v myšlenkách, nemusíme nahlas). Žádat o vstup nemusíme u vlastního bydlení, neboť tam nás už duch našeho domu či bytu zná (pokud se zrovna nestěhujeme do zcela nového bydlení, kde je dobré se i duchovi daného domu nejprve představit a sdělit mu, že zde budeme bydlet). Pak můžeme ducha domu (ducha daného místa či místnosti), ať už je dům náš vlastní či cizí, požádat o přízeň, podporu a spolupráci či o pomoc, jestliže budeme v daném domě (budově) něco dělat či řešit (např. řešit nějaké problémy, jednat s lidmi, přednášet či být jen posluchači apod.). Můžeme rovněž požádat ducha domu o vyčištění všech prostor domu od negativní energie a bytostí a naplnění pozitivními, harmonickými energiemi, díky čemuž se pak budeme na daném místě i my cítit lépe a bude se nám v jakékoliv činnosti více dařit. Při odchodu můžeme duchovi domu (budovy či dané místnosti, kde jsme byli třeba na přednášce) poděkovat a rozloučit se s ním.

   Také každá firma (organizace či instituce) i každá rodina, každý užší vztah (manželský, partnerský, přátelský) mají svého ducha, s nimž se můžeme rovněž spojit a požádat ho o přízeň, spolupráci či o pomoc při řešení různých problémů, ať už pracovních, manželských či partnerských. Opět poděkujeme a můžeme předat duchovi konkrétní firmy, kterého jsme žádali (např. firmy, v níž pracujeme) či duchovi rodiny (v níž žijeme) anebo duchovi konkrétního vztahu (manželského, partnerského, přátelského - ať už se jedná o náš vztah či našich blízkých) svoji čistou lásku.

Udržovat harmonické vztahy nejen s lidmi, ale také s vyššími duchovními bytostmi, bytostmi přírody a duchy daných míst, věcí, celků či vztahů má svá pozitiva a může přinášet vzájemné obohacení, pokud budeme přistupovat k těmto bytostem s láskou, úctou a respektem, takže se nebojme oslovit tyto bytosti a požádat je o přízeň a pomoc, kdykoliv to potřebujeme či je to žádoucí, pro dobro naše i ostatních. 

Kromě výše uvedených duchovních bytostí se můžeme také spojit se svou Duší (sídlící v oblasti našeho srdce) či se svým Vyšším já (je rovněž naším průvodcem a učitelem) nebo se svým vlastním Duchem (zastřešuje naši bytost na všech rovinách), kteří nám také rádi pomůžou a zajistí nám ochranu, podporu a vedení, poléčí naše vnitřní rány a naplní nás světlem a láskou.

Jak žádat vyšší duchovní bytosti, Boha či svou Duši, svého Ducha nebo své Vyšší já o pomoc se dozvíte v oddílu Vnitřní práce na sobě1.

POZOR NA:

NEGATIVNÍ ASTRÁLNÍ BYTOSTI A NÍZKÉ ENTITY

- existují rovněž v našem světě, jedná se o neviditelné bytosti (mohou být i mimozemského původu, s vysokou inteligencí a špičkovými technologiemi, i když nekalého a zlomyslného charakteru), které se mohou za jistých okolností přivtělit do naší aury, a pak ovlivňovat naše myšlenky i emoce, nálady i naše chování. Poznáme je podle toho, že na nás buď skrytě vyvíjejí tlaky - zvláště pozor na silná nutkání něco udělat, aniž to sami opravdu chceme, skrze naše myšlenky nám mohou něco přikazovat a do něčeho nás tlačit (to musíš, to nesmíš, jdi tam, udělej to či ono apod.). Tyto bytosti prosazují svoje záměry a cíle a vnucují nám svoje názory a rady (i když si myslíme, že to jsou naše myšlenky). Většinou podávají chybné, zkreslené či nesmyslné informace. Jejich hlavním znakem i cílem je MANIPULACE, a to na různých úrovních. S člověkem manipulují jak mentálně, tak i emocionálně, přičemž se zaměřují na jeho slabiny a nejcitlivější místa, zejména na niterná zranění a strachy, které v člověku obnovují a posilují a jsou rádi, když se člověk něčím trápí či prožívá nějaké utrpení a disharmonii (tyto bytosti se právě sytí našimi negativními emocemi a myšlenkami). Mohou člověku také podsouvat negativní či destruktivní myšlenky (našeptávat mu) a přímo v něm vyvolávat strach či přehnanou žádostivost nebo v člověku podporovat přílišné egoistické sklony a závislosti na čemkoliv.

Je dobré být maximálně BDĚLÝ a dělat vše VĚDOMĚ, naslouchat svým nejhlubším pocitům, které vycházejí z našeho nitra a souzní s námi a také používat zdravý rozum, v opačném případě dokáží tyto negativní astrální bytosti ovlivnit člověka natolik, že udělá něco, co sám ani nezamýšlel a nechtěl. Tyto bytosti se dokáží snadno napojit na podvědomí člověka, a ovlivňovat ho, a to i během spánku, kdy mohou zasahovat do snů a vyvolávat "noční můry", sny plné negativních či katastrofických scénářů. Také mohou člověka udržovat v jeho minulosti, vyvolávat vzpomínky na to, co bylo, kdy člověk znovu prožívá to pozitivní či negativní ze své minulosti a nežije přítomným okamžikem. Rovněž člověka odvádějí od jeho cílů a povinností k lenošení či činnostem, kterými jen promarní svůj čas, ale v podstatě mu konkrétní činnost nic nepřinese ani ho duševně nenaplní, člověk navíc neudělá to, co měl udělat a jen prokrastinuje (např. časté hraní PC her, bezúčelné surfování po internetu, trávení většiny času na sociálních sítích apod.). Tyto astrální bytosti člověku odebírají energii a ovlivňují jeho niterný stav, což se může projevit na začátku jen únavou, občasnou podrážděností, nervozitou a vnitřním neklidem, postupně stále více působí na psychiku člověka, jeho myšlení a prožívání, jakož i na jeho fyzický stav, kdy mohou vést ke zhoršení psychické či fyzické kondice, dokáží oslabit určitou část našeho těla či funkci orgánů a vyvolat zdravotní problémy, např bolesti hlavy, zad, břicha apod.

Pozor na jakékoliv úrazy hlavy (i pouhé bouchnutí se do hlavy) a na stavy bezvědomí (zejména celkové narkózy během operace, umělý spánek či kóma), kdy je člověk méně energeticky chráněný nebo téměř vůbec, pokud si sám neudělá nějakou energetickou ochranu - pokud to tedy lze, či mu tuto ochranu nezajistí někdo z okolí. Při takových stavech se totiž otvírá brána pro vstup negativních astrálních bytostí do aury člověka. Rovněž užívání alkoholu, drog, kouření cigaret a milování bez lásky oslabují a narušují auru a přitahují tyto astrální bytosti. Dlouhodobý či krátkodobý, ale intenzivní stres může u člověka také hodně oslabit jeho auru, čehož mohou tyto bytostí využít a přivtělit se.

Určitě je dobré ZPOZORNIT, jakmile začneme mít v sobě nějaké nepříjemné pocity, začneme se cítit divně nebo jen mít pocit, že prostě "něco není v pořádku", o to více, pokud začneme pociťovat i chladivé energie kolem sebe či přímo chlad po těle, který se může po těle i přemísťovat (člověku může "lézt i mráz po zádech", mít zimnici, cítit se nesvůj apod.). Citlivější jedinci mohou i vnímat nepříjemné pocity na zádech či na hlavě, jakoby tam měli "něco" cizího, mohou vnímat určitý tlak či energie, které se mohou přesouvat po povrchu hlavy. Někdo může mít nepříjemné pocity v oblasti nohou, může cítit nějakou negativní energii, která jakoby stoupala od chodidel nohou směrem nahoru. Někomu se může z ničeho nic udělat nevolno od žaludku, rozbušit se srdce nebo může vnímat určitý tlak či sevření v oblasti břicha. Někoho může začít bolet hlava, někdo může pociťovat únavu a úbytek energie, ovšem aniž by sám na něco energii momentálně vynakládal (např. sportoval, fyzicky či duševně nějak pracoval či měl po náročném dni), může se rovněž u člověka náhle změnit nálada, může být najednou nervozní, podrážděný atd... To vše mohou být PŘÍZNAKY přítomnosti negativních astrálních bytostí, které jsou v naší blízkosti či se už dostaly do naší aury.

Důležité je se těchto bytostí NEBÁT ani k nim NEMÍT NEGATIVNÍ POSTOJ (např. jim nadávat, pohrdat jimi apod.), neboť kdo se jich bojí a vysílá k nim negativní energii, ještě více si je k sobě přitahuje a posiluje jejich napojení (jak už bylo výše řečeno, tyto bytosti se živí právě naším strachem a negativní energií, takže bychom je jen sami přiživovali). Lepší je být v klidu, pokud možno v harmonii a udržovat si pozitivní naladění. Být dobře stabilizovaný a uzemněný a mít sebe pod kontrolou, být propojený se svou vnitřní silou a být si vědom své síly a moci (že my jsme pánem svého života, který si řídíme a nikdo jiný nemá právo nám do něj zasahovat), čímž sami sebe ohromně posilujeme a oslabujeme vliv a moc těchto bytostí nad námi. Je dobré mít k těmto bytostem čistě neutrální (nezaujatý), spíše ignorující postoj, i když je respektovat ve smyslu brát je, že tady na světě prostě jsou, ať se nám to líbí či ne, stejně s tím nic neuděláme, můžeme si dělat pouze energetickou ochranu a pravidelně se energeticky čistit a zbavovat se těchto bytostí (např. i s pomocí láskyplných duchovních bytostí - viz celá kapitola výše). I tyto negativní astrální bytosti však plní na Zemi svoji roli (roli temnoty, která nás má podněcovat k rozvoji a práci na sobě, a to i tím, že nám bude klást překážky na cestě), takže i jejich existence v našem světě má svůj smysl a význam. Navíc každý máme svobodnou vůli, tedy pokud je člověk nechce mít ve své auře a blízkosti a dá to najevo, tak tyto bytosti musí jeho rozhodnutí respektovat a odejít (a když ne dobrovolně, což málokdy, tak prostě pod tlakem, např. v rámci našeho energetického čištění - opravdu doporučuji a sama praktikuji). Takže je to především na nás a naší volbě, zda necháme se sebou manipulovat či ne.

Zdroje:

1 skripta ke kurzu Andělské léčení od Jana Dobeše

2 částečně Velké mistrovské karty: Ulrike Hinrichs a Petra Schneider, skripta Reiki rozšířený systém, 2. stupeň Tera Mai a Karuna Ki: Taisha Tauma, Strážkyně Grálu: Laurence Gardner a internet - www.matrix-2001.cz - článek Ježíš Kristus a Svatý Grál a www.lastura.cz - článek Kdo byl tajemný Saint Germain: Mgr. Michelle Zavarska