Naše ochrana a ochranné techniky

Každý z nás máme od narození přirozenou ochranu, takovou, jakou potřebujeme. Jsme chráněni vesmírem a vyššími silami, které konají pro naše dobro. Tuto ochranu ještě posílíme tím, že si ji plně uvědomíme a s pokorou a vděčností ji přijmeme a budeme vesmíru (Universu, Stvořiteli či vyšším silám - každý to jinak nazývá) plně důvěřovat, že nás chrání 24 hodin denně 365 dní v roce.

Určitou ochrannou funkci má i náš vlastní duch propojený s naším vědomím. Proto je důležité, abychom nebyli moc často "duchem mimo" a netoulali se někde v myšlenkách, ale aby naše vědomí zůstávalo stále v nás, v našem fyzickém těle, abychom si uvědomovali sami sebe, ať jsme kdekoliv a byli plně v přítomném okamžiku tady a teď. Pokud je náš duch současně i ve spojení s naší duší, tak plní roli našeho strážce a ochránce naší duše i našeho těla, ze kterého přirozeně vyzařuje a posiluje naše ochranné bioenergetické pole kolem našeho těla (naši auru), že jsme více chráněni a lépe odoláváme vnějším vlivům.

O svou ochranu můžeme samozřejmě požádat i láskyplné světelné bytosti včetně našeho strážného anděla (viz Duchovní pomoc). A pomoci nám mohou i pozitivní afirmace, které můžeme používat, např. "Já jsem plně v bezpečí, pod vyšší (Boží) ochranou".

Existuje názor, že lidé, kteří používají umělé ochranné techniky, jen nedůvěřují vesmíru, že jim poskytne vše, co potřebují, tedy i potřebnou ochranu, a že se za těmito technikami spíše ze strachu schovávají a izolují od lidí, kteří jim jen zrcadlí jejich negativní a stinné stránky a ukazují jim jejich slabiny a nedostatky, jejich zranění a nezpracované věci, které si mají v sobě pořešit. Něco na tom asi bude, ale je na každém, aby si udělal na tyto věci svůj úsudek a hlavně jednal tak, jak to uvnitř cítí. Tedy pokud cítíme, že potřebujeme onu vnější ochranu, tak ji prostě používejme, ať už v různé podobě či formě, např. různých ochranných technik.

Je pravda, že dnešní doba je celkem náročná a vypjatá, kolem nás i v nás je mnohdy hodně napětí či negace, nemluvě o tom, že se mezi námi pohybují i  jisté "neviditelné" astrální entity, různé nízké bytosti a bloudivé duše, které pro nás představují do určité míry riziko, že se mohou za jistých okolností přivtělit do naší aury a mohou na nás negativně působit, na naše emoce, myšlenky i jednání a ovlivňovat nás. Je to opět o tom, do jaké míry máme silnou svoji přirozenou ochranu (celistvou a nepoškozenou auru), do jaké míry jsme vnitřně silní a dokážeme s nadhledem řešit své záležitosti a problémy.

Pokud jsme něčím vnitřně oslabeni či jsme ve stresu, jež není pro nás žádoucí a působí na nás destruktivně (na rozdíl od "pozitivního"stresu, který nás může naopak vybudit k aktivitě a těm nejlepším výkonům), tedy pokud nejsme v plné síle, pohodě a harmonii sami se sebou, tak i více přitahujeme a pohlcujeme negativní a cizí energie z okolí, které na nás ulpívají, a my se pak můžeme cítit i více unavení a vyčerpaní, bez nálady, se sklonem k pesimistickému myšlení, depresím či úzkostem. Někoho dokáží tyto energie emocionálně či duševně rozhodit a vyvolat v člověku vnitřní neklid, bezdůvodnou nervozitu či podrážděnost, přehnanou kritičnost, zlost, nečekané výbuchy hněvu, dokonce mohou v člověku i podpořit agresivitu a jeho sobecké sklony. Každopádně při oslabené přirozené ochraně se negace z okolí více dostávají do naší aury a ovlivňují naši emocionální, mentální, duševní i fyzickou úroveň.

Zvýšenou pozornost co se týká ochrany je třeba věnovat zejména tehdy, jestliže jsme či budeme na místech s negativními energiemi - jako jsou např. rušná a hlučná místa, kde je hodně lidí (včetně hromadné dopravy - autobusy, tramvaje, metro apod.),  v supermarketech a nákupních centrech , ve společnosti neznámých lidí   či v jiném, negativním prostředí - např. v blízkosti nemocných a negativně naladěných lidí, obzvláště když si jen stěžují a nadávají nebo řeší problémy druhých lidí.

Pokud se rozhodneme používat některou z ochranných technik, doporučuji si vytvářet ochranu každý den (nejlépe hned ráno anebo večer den před tím) a také se každý večer energeticky čistit od veškerých negací (cizích i těch vlastních aneb i my sami můžeme vědomě či nevědomě vytvářet negativní energii svými emocemi a myšlenkami). Po očištění je také důležité se naplňovat pozitivními a láskyplnými energiemi (více viz Očistné techniky nebo Vnitřní práce na sobě1). Pravidelná energetická očista a silná ochrana jsou dle mého názoru v současnosti nezbytností!

V případě, že nemáme zrovna dostatek energie a síly, koncentrace nebo i času pro vytvoření vlastní energetické ochrany - a může to být i z důvodu, že jsme hodně vyčerpaní, prožíváme zvýšenou psychickou či fyzickou zátěž, řešíme závažné problémy či máme problémy s psychikou, nemůžeme se dostatečně soustředit na energetickou práci apod., doporučuji požádat o svou ochranu vyšší duchovní bytost - archanděla Michaela, jehož silné ochranné energie nám zajistí ochranu i bezpečí po celý den. Pokud jsme totiž něčím vnitřně oslabeni, tak i když si vytvoříme vlastní ochranu, např. níže uvedené ochranné vajíčko anebo zlatý pentagram, tak i naše ochrana může být slabší než obvykle, jelikož se do ní otiskuje naše momentální energie a síla. V takových situacích je vhodné buď vytvořit si vlastní ochranu a k tomu ještě požádat i archanděla Michaela o ochranu anebo si v ten den sami nevytvářet vlastní ochranu, pokud se necítíme ve své kůži (ochrana by měla slabší účinek), a pouze požádat archanděla Michaela o zajištění naší ochrany (viz Vnitřní práce na sobě1).

Pokud se cítíme být připraveni na vytvoření vlastní ochrany a jsme očištěni od negativních energií a bytostí (je dobré být očištěný před vytvářením vlastní ochrany - pokud si ochranu vytváříme např. ráno, postačí, když se očistíme v meditaci předchozí večer), můžeme si vybrat z níže uvedených ochranných technik:

1. Bílá, růžová či zlatá ochranná bublina (vajíčko)

- zavřeme oči a představíme si, že se nacházíme v bílé, růžové nebo zlaté bublině (vajíčku), plné zářivého, třpytivého, bílého, růžového či zlatého světla, které nás celé prostupuje a obklopuje (aspoň 20 cm a více kolem našeho těla) a chrání nás před veškerou negací (bílá barva všeobecně odráží negativní energie, růžová představuje Božskou lásku a ochranu, a pokud se rozhodneme pro zlaté vajíčko - tak zlatá barva nese v sobě velkou sílu a energii žhavého Slunce, živlu ohně, který negace spaluje a transformuje v pozitivní energii).

Bublinu (vajíčko) můžeme mentálně zvětšovat, rozšiřovat či zahušťovat čím dál silnějším světlem, aby okraje bubliny (vajíčka) byly co nejzřetelnější a nejpevnější, aby jimi neprošla žádná negativní energie, přičemž pozitivní energii z okolí naše ochrana zcela propouští. Světelná bublina je pro nás jakýmsi ochranným štítem, který nám zajistí ochranu a bezpečí.

Svoji světelnou ochranu můžeme sami vnímat, dokonce můžeme i rukama nahmatat zevnitř hranice bubliny či vajíčka, které nás obklopuje, pokud se nám podaří vytvořit silnou ochranu.

Je dobré si vytvářet svoji ochranu na začátku dne, uvědomovat si ji, posilovat ji, případně obnovovat. Vlivem okolí i našeho psychického či fyzického rozpoložení se může ochrana zeslabovat a řídnout, čímž můžeme být pak i méně chráněni před negativními energiemi.

Pokud budeme v negativním prostředí či budeme cítit z někoho strach nebo na nás bude někdo psychicky útočit - člověk bude zlý, kousavý, přehnaně kritický či nás bude dokonce ponižovat, zesměšňovat a urážet nás - okamžitě myšlenkami zesilujeme a zvětšujeme svoji ochrannou bublinu kolem těla, od níž se budou negace automaticky odrážet k tomu, kdo je vyslal.

Aby se minimalizovaly zpětné účinky negativních energií na protějšek, který je vědomě či nevědomě vyslal (nebudeme přát druhé straně nic špatného ani přihlížet, jak "bumerang" zasahuje člověka, kterému jen chybí láska, a proto je negativní či zlý), v duchu vyslovíme prosbu: "Nechť je veškerá negativní energie transformována ve světlo a lásku a jako láska se vrací k tomu, kdo ji vyslal (vysílá)."

Doporučená afirmace: "Po celý dnešní (zítřejší) pozemský den i noc jsem chráněn(a) svojí světelnou ochrannou bublinou (ochranným vajíčkem) před negativními energiemi a bytostmi. Veškerá negativní energie ve mně i kolem mě se okamžitě mění v lásku." (3 x za sebou říci)

2. Zlatý pentagram

- tzv. čistým pentagramem je označována pěticípá hvězda s jedním cípem nahoru (na sever), která představuje čtyři živly, tj. zemi, oheň, vzduch a vodu + pátý element éter (někdy je pátý cíp - nahoře nazýván jako duch - spirit), přičemž všechny živly společně s éterem (duchem) jsou navzájem propojeny a v jejich energetickém propojení také tkví velká síla. Tato hvězda je symbolem člověka (lze v ní rozpoznat postavu s rozpaženýma rukama a rozkročenýma nohama), jež má v sobě v harmonii všechny živlové energie a nade vším bdí a dohlíží samotný duch člověka, jež má vše pod kontrolou. Kruh kolem hvězdy (kolem "člověka") představuje ochranu, jednotu a celistvost.

Tento pentagram je symbolem "bílé magie" a ochrany před zlými silami. Je nositelem ochranné a harmonizující energie. Pentagram v kruhu je tedy symbolem ochrany, jednoty a života. Jeho síla spočívá nejen ve tvaru coby tvarového zářiče, ale také v jeho magické síle. V souvislosti s magií bývá také označován jako „planoucí hvězda mágů“. Magický pentagram je opsán božským jménem TETRAGRAMMATON a hebrejským písmem jod-hé-vau-hé (JHVH). Pozor ovšem na pentagram otočený vzhůru nohama - stojící na jednom cípu, příp. s vloženou hlavou kozla - ten je naopak symbolem satanismu a "černé magie"!

Zlatý pentagram nese v sobě navíc energii a sílu zlata, ušlechtilého a drahého kovu, vysoce ceněného a využívaného již v pradávných civilizacích, v říši Mayů a Inků, ale také ve starověkém Egyptě a Číně. Energie zlata je spojována s energií samotného Slunce a aktivní, jangovou kvalitou nesoucí v sobě světlo a život. Zlato je symbolem velké síly, moci a moudrosti a tyto všechny atributy nese v sobě i zlatá barva, stačí si ji jen představit a už do nás proudí její energie. Zlatý pentagram tedy v sobě snoubí vlastnosti a energie zlata společně s ochrannými a transformačními energiemi a principy harmonie a jednoty. Dává tak člověku maximální ochranu, sílu, celistvost, odolnost a schopnost čelit jakýmkoliv překážkám. Vše negativní se přeměňuje v pozitivní vibrace, síly temnoty ustupují síle světla, které prozařuje celého člověka a navrací ho do stavu harmonie a vesmírného řádu.

Postup vytváření ochrany

Ochranu si vytvoříme tak, že si stoupneme, rozkročíme nohy na úroveň našich ramen a zaměříme se na své nitro, na svůj nádech a výdech. Zklidníme se a zkoncentrujeme na práci, kterou se budeme snažit dělat s láskou a hlubokým zvnitřněním. Můžeme si vybrat, zda si buď vizualizujeme celý obrázek pentagramu (viz obr. níže vlevo, zlatá hvězda v kruhu), a to 3 x po sobě, anebo si "nakreslíme" pravou rukou (leváci levou) do vzduchu 3 x jeho symbol (čím větší, tím lepší). U obou případů tak učiníme před sebe, pak totéž uděláme po svém otočení doprava, za sebe a doleva od své původní pozice - tedy na všechny strany, přičemž stojíme vždy čelem k dané straně, na jednom místě, pouze měníme pozice ve směru hodinových ručiček. Pak si ještě vizualizujeme či nakreslíme (dle toho, co jsme si na začátku zvolili a co nám vyhovuje) symbol pentagramu 3 x nad sebe - nad hlavu a 3 x pod sebe - pod své nohy nebo spíše do oblasti mezi své rozkročené nohy.

V případě "kreslení do vzduchu" nebo ještě lépe řečeno do prostoru kreslíme pentagram jedním tahem, ale pomalu a soustředěně a dáváme do něj i svou lásku, která se stane součástí naší ochrany a bude vyzařovat i do okolí. Hvězdu začínáme kreslit od levého spodního cípu (tj. země) směrem nahoru (éter, duch), pak dolů do pravého spodního cípu (oheň), pak nahoru levý horní cíp (vzduch), vpravo pravý cíp (voda) a nakonec opět dolů do levého spodního cípu (země), odkud  uděláme po směru hodin. ručiček kruh kolem hvězdy, který znamená jednotu všeho (viz obr. níže vpravo). Při kreslení pentagramu si představujeme, jak ze středu naší dlaně proudí zářivý zlatý paprsek, kterým vytváříme pentagram, přesněji řečeno vyrýváme ho do prostoru a otiskujeme ho do něj jako razítko. Při vizualizaci si představujeme přímo zářivý zlatý pentagram dle obrázku. Při každém malování pentagramu (či vizualizaci) v duchu či ještě lépe nahlas říkáme i hebrejsky jod-hé-vau-hé (tedy na každou stranu řekneme při malování 3 x).

Na závěr všech šest pentagramů, které jsme vytvořili, ještě toutéž rukou a zlatým paprskem propojíme, a to tak, že ruku předpažíme před sebe, dotkneme se dlaní vytvořeného pentagramu před sebou a s nataženou rukou uděláme kruh kolem sebe (rovněž po směru hodinových ručiček), přičemž si plně uvědomujeme, jak se dlaní dotýkáme námi vytvořených čtyř pentagramů (můžeme i na nich rukou chvíli setrvat a představit si, jak se spojujeme s každým pentagramem) a jak je zlatým paprskem propojujeme. Jakmile svou rukou uzavřeme kruh kolem sebe a dotýkáme se pentagramu před námi, nataženou ruku dáme ještě nahoru a dotkneme se pentagramu vytvořeného nad hlavou. Pak ruku pomalu pokládáme dolů, dotkneme se opět pentagramu před námi, jdeme stále dolů a rukou se dotkneme pentagramu vytvořeného pod našimi nohami. Tuto svislou linii uděláme i po svém otočení doprava, za sebe i doleva (přičemž pentagram nad naši hlavou i pod našimi nohami se otáčí společně s námi, a tudíž jsou oba v naší představě vždy v pozici s vrcholem představujícím éter nebo také ducha nahoru, ať už stojíme čelem k jakékoliv straně). Pokračujeme dále od pentagramu pod námi směrem nahoru a pak zase rukou dolů zpátky k němu, a to na všechny strany, čímž propojujeme vnější pentagramy kolem sebe s pentagramem nad naší hlavou i pod námi a vytváříme tak kolem sebe zlatou mřížku. Tímto aktem jsme tedy propojili všech šest pentagramů a plně jsme aktivovali svou ochranu, takže jsme ze všech stran chráněni. Chvíli ještě zůstaneme v této pozici a prociťujeme energie pentagramů. Uvědomujeme si svoji sílu a ochranu... Poděkujeme za ni.

Kromě výše uvedené verze můžeme pracovat s pentagramem také uvnitř sebe sama. Symbol pentagramu můžeme pojmout do těla a v duchu si ho v těle vizualizovat v životní velikosti dle naší výšky či si ho přímo ve svém těle pomyslně nakreslit tak, aby cípy hvězdy odpovídaly v naší představě i částem našeho těla - tj. cíp nahoře - naše hlava, levý a pravý horní cíp hvězdy naše ruce a levý a pravý spodní cíp naše nohy - můžeme přitom i rozkročit nohy a rozpažit ruce, abychom věrně kopírovali pentagram včetně představení si kruhu kolem sebe (kruh kolem hvězdy) + v duchu 3 x říci jod-hé-vau-hé a nechat celý pentagram rozšířit do aury, což je nejrychlejší technika.

Nebo je možné zkombinovat obě verze dohromady a provádět nejprve "kreslení" pentagramu do všech stran (viz výše), poté ho ještě pojmout do těla či ho pomyslně nakreslit ve svém těle (se zavřenýma očima) nebo si ho v těle přímo vizualizovat, a pak ho nechat rozšířit do aury a už pouze v mysli ho propojit se všemi vnějšími pentagramy, takže bude účinek dvojnásobný:-). Opravdu to má velkou sílu, a ať už si vybereme kteroukoliv variantu, doporučuji praktikovat ochranu s tímto symbolem co nejvíce, pokud možno každý den (nejlépe hned ráno), aby jeho síla prostoupila do aury a stala se tak součástí naší bytosti. Zabere nám to jen pár minut, což stojí za to, abychom měli pořádnou ochranu po celý den i noc.

Doporučená afirmace na ochranu, kterou jen posílíme energie pentagramu (můžeme říci 3 x v duchu či nahlas na závěr rituálu s pentagramem): "Já jsem plně chráněný/á před jakýmkoliv zlem a temnotou, před negativními energiemi a bytostmi. Energie pentagramu mě chrání po celý dnešní (zítřejší) pozemský den i noc".

Další využití pentagramu

- pentagram lze využívat i jako očistnou techniku, kdy si v sobě představíme zářivý, zlatý pentagram v naší životní velikosti, který nás cele prostupuje a přesahuje a vyzařuje sluneční energii, která nás prosvětluje a spaluje vše negativní v nás i kolem nás.

- pentagram si můžeme rovněž fyzicky nakreslit (fixou či pastelkou) nebo ho vytisknout z internetu na běžný A4 papír nebo ještě lépe na fotografický papír, ideálně na celou stránku v co největší velikosti (stačí zadat do vyhledávače na Googlu - obrázek pentagramu a vyjedou nám obrázky, či lze využít verzi, kterou jsem vytvořila "dozlacením" klasického pentagramu - viz  zlatý pentagram ) a pracovat i jinak s pentagramem: můžeme se na něj jen mentálně napojovat - koukat do obrázku a nechat na sebe působit jeho energie či si můžeme dát obrázek na zem a stoupnout si na něj, a pak prociťovat jeho energie a představovat si, jak nás očisťují a posilují naši auru.

V podstatě při jakékoliv práci s pentagramem pracujeme pouze tak dlouho, jak je nám příjemné a jak to cítíme. Energie pentagramu je dost silná, proto je důležité při práci s pentagramem postupovat pomalu a obezřetně, nic nepřehánět, obzvláště ze začátku naší práce je lepší nechat na sebe působit pentagram jen krátce, pár minut. Může se i stát, že někomu nebudou dělat energie pentagramu dobře, pak je lepší s ním raději nepracovat, není to technika vhodná pro každého. Pentagram si sám vybere a přitáhne toho pravého člověka, s nímž bude energeticky rezonovat a který bude mít k němu i určitý vztah a bude k němu přistupovat s úctou a vědomím, že se mu dostává do rukou cenný dar, který může využívat a který mu také může v mnohém pomoci.

- obrázek pentagramu si můžeme také pověsit na zeď či si ho nalepit na skříň nebo na dveře a jeho energie budou chránit a harmonizovat náš domov.

- pentagram lze využít i jako transformátor negativního elektromagnetického záření z wi-fi routeru, a to tím, že ho umístíme pod krabičku routeru a pentagram pak bude rušit záření a čistit prostor. Nebo ho lze vytištěný v menším měřítku nalepit zezadu na mobil a bude pak rušit negativní záření z mobilu.

- pentagram lze i nosit na sobě v podobě stříbrného či zlatého přívěsku jako ochranný talisman, i když energie samotného ochranného rituálu je mnohem silnější.

   

3. Nošení ochranných kamenů, mentální práce s kameny

- silným ochranným kamenem je především černý turmalín, který umí vytvořit ochranný štít kolem našeho těla. Sám pohlcuje naše negativní energie, chrání nás před mentálními útoky, nepřátelskými myšlenkami, ale i před zářením mobilních telefonů, počítačů a jakýmkoliv elektromagnetickým smogem. Odstraňuje napětí a stres, čistí naše myšlenky a uzemňuje nás. 

- dalšími ochrannými kameny před negativními energiemi, a zejména elektromagnetickým smogem, který je téměř všude kolem nás - tj. negativní záření z počítačů, wifi routerů, mobilů, televizí, stožárů vysokého napětí apod. jsou: šedivý křemen, kunzit, amazonit, ametyst, fluorit, jantar, lepidolit, které toto záření pohlcují a transformují, čistí prostor od těchto negativních energií a současně nás chrání před jejich nepříznivým působením na náš organismus.

- tyto kameny ve větší velikosti (aspoň 3 cm a více v průměru) se doporučuje dávat k počítači (ideálně mezi sebe a počítač), k wifi routeru (ten je vhodné aspoň na noc vypínat z elektriky a eliminovat tak množství záření), a k televizi, v menší velikosti je přilepit izolepou i na mobil, ale o to častěji bychom je měli čistit, neboť do sebe vstřebávají veškeré záření. Lze je také nosit přímo jako přívěšek na krku, jako náramek či u sebe v kapse a budou nás ochraňovat před negativními energiemi z okolí. Jak pracovat s kameny, jak je čistit i nabíjet, se dozvíte v samostatném oddílu Práce s kameny.

Drahé kameny doporučuji kombinovat ještě s některou z výše uvedených ochranných technik (tedy s ochrannou bublinou či zlatým pentagramem), což nám zajistí komplexnější energetickou ochranu z více zdrojů.

4. Láska jako silný pozitivní zářič a ochrana

- ten, kdo žije v lásce a harmonii, kdo má silného ducha a udržuje si pozitivní vibrace, ten má i silnou přirozenou ochranu před negativními energiemi a bytostmi. Avšak i na tomto pozitivním vyžařování, vnitřní stabilitě a vyrovnanosti je třeba pracovat a udržovat si je a práce je to někdy na celý život. Takže ochranné účinky bezpodmínečné Lásky považuji spíše za bonus či dáreček navíc k tomu, k čemu se už člověk dopracoval a dosáhl určité úrovně vědomí.

5. Aktivované světelné tělo (např. skrze světelný systém Merkaba)

- jestliže dojde k aktivaci našeho světelného těla, tak získáme velice účinnou ochranu, navíc zcela přirozenou, neboť se každý rodíme se světelným tělem, které je naší součástí, ovšem u většiny lidí je jejich světelné tělo deaktivováno, neboť nejsou připraveni na jeho silné vibrace (děti, které přicházejí v současné době na svět, ale mohou mít své světelné tělo už aktivní). Světelné tělo lze aktivovat prací s energiemi vysokovibračního energetického systému Merkaba, do něhož je třeba být zasvěcen. Pracovat s těmito velice silnými energiemi ale doporučuji pouze lidem psychicky odolným a vyrovnaným, kteří jsou schopni tyto energie psychicky i fyzicky ustát, mají sami zpracovanou sebelásku a sebepřijetí, mají v sobě zavedený funkční systém sebekontroly a seberegulace (mají už pod určitou kontrolou své emoce a myšlenky, svoji energii, se kterou umí správně zacházet) a je lepší, když mají i několikaleté zkušenosti s prací s energiemi (např. s Reiki, Shambalou či jinými energiemi).

DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR

  • je důležité mít zdravé sebevědomí a silnou psychiku - lidé, kteří si nevěří, jsou zakomplexovaní, mají nízké sebevědomí a slabou vůli se snadno stávají terčem manipulace i různých psychických (energetických) útoků. Slabá psychika se odráží na nižší odolnosti člověka, větší ovlivnitelnosti a oslabené přirozené ochraně. Proto je dobré posilovat svoji psychiku a své sebevědomí (různými mentálními cvičeními, pozitivními afirmacemi apod.), naučit se jednat asertivně - správně se prosazovat, nenechat si ubližovat od okolí, ale umět se bránit i hájit své zájmy. Nebát se ozvat, když se nám něco nelíbí a naučit se říkat druhým ne. Jedině vnitřně silný člověk dokáže čelit všem překážkám a problémům, které s sebou současná doba nese. 

  • pozitivní a láskyplné myšlení posiluje našeho ducha, stejně jako víra, že vše zvládneme i to nepříjemné a pro nás bolestné, základem je však úcta a láska k sobě

  • posilujme i své tělo, ať už pravidelným cvičením či sportem a správnou výživou - zdravé a silné tělo nás uzemňuje a dává nám potřebnou stabilitu, abychom mohli být ve svém středu sebe sama

  • nošením oblečení bílé barvy - bílé svetry, mikiny, kabáty, trička (přestože je bílá barvou velice nepraktickou) se od nás budou více odrážet negativní  a cizí energie a my se budeme cítit více v pohodě a bezpečí - je známo, že bílá energii odráží na rozdíl od černé barvy, která ji pohlcuje, proto je lepší černé oblečení omezit na minimum (včetně černého prádla - podprsenek i kalhotek, jež vytvářejí bloky energie v těle)

  • pozor na kouření a požívání alkoholu a drog - kouření, alkohol i drogy silně nabourávají auru člověka - tedy jeho bioenergetický obal těla, který je i přirozenou ochranou, způsobují v ní trhliny a usnadňují tak vstup různých astrálních entit, bloudivých duší či jiných bytostí do aury, které pak manipulují s člověkem a odebírají mu energii (viz článek Aura a astrální paraziti)

  • držme se své intuice a zdravého rozumu - i energetická ochrana samozřejmě není všespasitelná, tedy pokud člověku hrozí nějaké nebezpečí či je sám v ohrožení, tak by měl kromě ochrany zapojit i svoji intuici a svůj zdravý rozum a zvolit to nejrozumnější řešení v danou chvíli, např. i zavolat pomoc, než se sebejistě spoléhat na ochranu, kterou si vytvořil, s přesvědčením, že je přeci chráněný a nic se mu nemůže stát... Nemělo by, ale přeci jen zůstávejme ve fyzické realitě a nohama pevně na zemi...