Mé postřehy ze života

Spojením spermie muže (jangového principu) a vajíčka ženy (jinového principu) se počne dítě - nový život a je tím zajištěna i kontinuita - pokračování života. Dítě jako nové stvoření je výsledkem procesu tvoření, splynutí dvou sil v jednu jedinou v okamžiku spojení s božskou rovinou.

Mužská jangová energie je spojována s aktivní energií dne a světla, všeho zjevného a vědomého a ženská jinová energie zase s poklidnou a pasivní energií noci a tmy (temnoty), všeho skrytého a nevědomého (podvědomého) v nás i mimo nás. Lze říci, že spojením světla a tmy, respektive vnesením světla (vědomí) do tmy (nevědomí) dochází k propojení obou složek v Jednotu a přichází i Poznání.

A co z toho může pro nás plynout? Třeba to, že když se nebudeme bát své nevědomé složky i svých stinných a temných stránek, svých strachů a své 13. komnaty, ba naopak jim ještě pohlédneme do tváře a porozumíme jim, o čem jsou, pochopíme jejich podstatu a význam a s láskou je přijmeme, tedy akceptujeme, že tu z určitého důvodu jsou a mají svůj smysl, něco nám sdělují a ukazují, tak se vnitřně sjednotíme a zharmonizujeme, poznáme svoji skutečnou sílu i hloubku a prozříme, začneme vidět život v jiném světle.

Kruhová monáda Jin a Jang je jedinečným symbolem zobrazujícím proces, jak fungují obě kosmické síly Jin a Jang ve vzájemném propojení a vytvářejí Jednotu. Přičemž jedna síla vždy v sobě nese i zárodek té druhé a ve svém extrému se mění v tuto opačnou sílu. V každém světle je tedy zárodek tmy (temnoty) a v každé temnotě je zárodek světla. Takže nic není jenom černé nebo jen bílé, jak se může z počátku jevit. Vše je obsaženo ve všem, světlo i temnota jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se, zajišťují tak dynamiku života a vývoj kupředu.

Kdo sám sebe neovládá - je ovládán svojí temnou stránkou a emocemi či vnějším světem - vnějšími silami, vlivy, bytostmi.

Kdo sám sebe neřídí - je řízený druhými lidmi, vzdává se své vůle i svého života ve prospěch okolí.

Kdo sám nemá nad sebou kontrolu - nad svými myšlenkami, emocemi, slovy i svým chováním - je snadno ovlivnitelný a manipulovatelný, druhými mnohdy využíván či zneužíván, stává se lehce nástrojem v rukou jiných bytostí, které využívají jeho energie pro uskutečnění svých záměrů a cílů.

Moudrost v sobě nese rozvážné myšlení, mluvení i jednání, ovšem pouze takové, které nám či druhým prospívá.. Někdy je lepší si trochu promyslet, co řekneme a neříkat v danou chvíli vše, co chceme či víme, co máme zrovna na jazyku ani nebýt příliš iniciativní či dokonce za druhé rozhodovat a jednat, když se oni "k ničemu nemají". Neboť svojí výřečností či přehnaným úsilím ve snaze pomoci druhým jim můžeme naopak uškodit - říci něco nevhodného, co třeba neměli dotyční slyšet a vědět (nebo ještě ne v tuto chvíli), či svým jednáním zasáhnout do záležitostí ostatních, které si měli sami vyřešit a získat tak vlastní zkušenost. Můžeme tím totiž nepříznivě ovlivnit či zkomplikovat situace i životy druhých lidí a někdy si i zkomplikovat svůj život, i když to můžeme myslet dobře, a to dle přísloví "za dobrotu - na žebrotu". Takže pozor i na "páchání dobrých skutků".

Jestliže chceme žít ve svobodě, pravdě a lásce, je třeba začít u sebe. Dejme sami sobě lásku, svobodu, prostor i čas, abychom žili podle svých představ a činili jen to, co opravdu cítíme jako to správné, nemuseli se před nikým přetvařovat či ponižovat, nikomu se podbízet, lhát či dělat to, co chtějí nebo očekávají ostatní. A poskytněme i druhým lidem svobodu, prostor a čas, aby mohli žít a jednat podle sebe a být sami sebou ve své jedinečnosti a originalitě.

Pokud se nám nezdají nějaké věci, cítíme, že něco není v pořádku nebo nevíme, kde je pravda, jaká je skutečnost - věci zjevné, to co vidíme a slyšíme, to co si myslíme, totiž mohou být odlišné od skutečné reality a my můžeme žít v jakési iluzi a klamu, tak poprosme naše Vyšší já, Boha či Vesmír, "ať nám v dané věci zjeví čistou Pravdu a Skutečnost takovou, jaká je, a to způsobem a formou, která je pro nás nejlepší". A samozřejmě poděkujme. V následujících hodinách i dnech buďme bdělí a vnímaví k signálům a znamením, která k nám budou přicházet, i k situacím, které budeme zažívat. Odpověď k nám opravdu přijde...

Písmena abecedy i čísla jsou dle mého názoru důležitými symboly a současně i energetickými kódy, které vyzařují specifické vibrace, a to i zvukové (při jejich vyslovení), jež působí v různé míře na člověka i realitu. Je známo, že lidská řeč a její slova nesou v sobě velkou moc a jsou v podstatě programovacím jazykem, proto bychom si měli dávat pozor na to, co říkáme i jak to říkáme, protože i tón, hlasitost i zabarvení hlasu a emoce, které do projevu dáme, ovlivňují to, jak bude působit naše řeč na okolí. Určitou roli zde hraje i styl psaní číslic a písmen, směr - odkud kam jednotlivé čáry píšeme a vedeme a formujeme jejich energii (zleva doprava, nahoru, dolů) i jejich tvar (např. nula, osmička). S energií písmen i ve spojitosti s čísly pracuje na hlubší rovině židovské učení Kabala, jež obsahuje universální vědění a pravdu. S čísly pracuje i numerologie a pro astrologii je datum narození stěžejní informací, na základě které pak vzniká i horoskop člověka.

Není důležité, KDY dosáhneme svého cíle (kdy si splníme svá přání či naplníme své poslání), zda za rok, pět, deset, dvacet či padesát let, zda ještě v tomto životě či až v tom dalším. Podstatná je CESTA, kterou právě teď kráčíme a věci, které se při tom učíme. Není proto kam spěchat, náš cíl na nás bude stále čekat. Naučme se jen si více života užívat, v radosti i skromnosti a vděčnosti, více si dění kolem sebe všímat a být co nejvíce vědomě TADY a TEĎ... Ona CHVÍLE, v níž jsme zrovna ponořeni, je pro nás ze všech ta nejdůležitější....Je v ní totiž vše, celá naše bytost i život náš (veškeré naše bytí pozemské i vesmírné), je v ní láska bezbřehá, naše svoboda a mír, pravda i poznání, je v ní naše štěstí i věčnost naší duše...

Úžasná propojenost fyzického a duchovního světa se zrcadlí v našem každodenním životě, a to i na našem fyzickém těle i v našich náladách a v prožívání naší duše a odráží se i v našem okolí - v lidech i věcech kolem nás. Např. nepořádek a nečistota na našem pracovišti či na domácí půdě signalizuje i nepořádek a nečistotu v nás samotných a ukazuje nám, abychom uklidili a vyčistili jak své prostředí, v němž se nacházíme, tak i udělali pořádek sami v sobě, zejména ve své mysli - protřídili si a ujasnili si své myšlenky, opustili staré vzorce svého myšlení, jednání a prožívání, očistili uvnitř i své fyzické tělo (třeba s pomocí různých detoxikačních kúr) a vnesli více lásky, klidu a míru do svého srdce.

Díry, které se nám udělaly na oblečení, jež nosíme, nám mohou sdělovat, že se naše oblečení nejen opotřebovává vlivem jeho používání a nakládání s ním, ale může nám to také symbolicky ukazovat, že se nám vytvořily i díry a trhliny v naší auře (v našem elektromagnetickém obalu těla), skrze které mohou do nás pronikat různé negativní energie a může nám jimi i unikat naše vlastní energie, což se může projevit v oslabení našeho těla či psychiky nebo dokonce v různých fyzických potížích, bolestech těla či niterném nepohodlí, rozladěnosti a únavě. Takže je dobré si díry v oblečení, ať už jsou jakkoliv veliké, co nejdříve zašít a oblečení pospravit, aby se zharmonizovala fyzická rovina. Přičemž své tělo i duši můžeme rovněž posílit a uvést do rovnováhy.

Podobně je tomu i v případě našich poškozených věcí, ulomených, prasklých... - např. u prasklého ochranného krytu mobilu, prasklého zrcátka (zrcadla) - na to si obzvlášť dávejme pozor, neboť i skrze praskliny vstupuje do našeho života disharmonická, rušivá energie, která s sebou může nést určité napětí, konflikty a komplikace v různých rovinách a oblastech života. Pokud je to možné, nechejme si co nejdříve vyměnit vnější ochranné sklíčko na mobilu za nové a prasklých věcí, zejména těch zrcátek či zrcadel, pokud máme, se rovnou zbavme.

V případě fyzických zranění jako jsou různé odřeniny nebo dokonce říznutí se ostrými předměty či bouchnutí se do hlavy či jiné části těla se v různé míře narušuje i celistvost a ochrana naší aury (záleží, jak je silná), v níž se také mohou vytvářet různé trhliny a díry a skrze ně může unikat energie člověka. Přes fyzická zranění z nás často odchází nahromaděná negativní energie a uvolňuje se tak velice rychlým a intenzivním způsobem napětí, které v nás přetrvává. I když se nám může jakoby ulevit, celkově nás to může dost oslabit a někdy i zesílit napětí a disharmonii v nás. U duševních zranění, kdy nám někdo ublíží a něčím nás zraní, ať už slovy či svým chováním a jednáním, dochází také k narušení a oslabení našich jemněhmotných těl a vzniku různých trhlin, bloků a negativních záznamů v naší auře, které je třeba si zpracovat. Čím více nás něco zasáhne, tím hlubší je i rána, jež s sebou nese bolest či další negativní emoce. V obou případech, tedy jak u fyzických, tak i u duševních zranění je třeba rány pořádně poléčit a uzdravit a zharmonizovat celou bytost. A samozřejmě si dávat na sebe pozor.

Většina náboženství či filozofických a myšlenkových směrů v sobě nese část Universální pravdy, ať je to buddhismus, hinduismus, taoismus, islám, křesťanství či jiná náboženství a směry. Přičemž základ mají obvykle stejný či hodně podobný, najdeme v nich dosti společných rysů, ale také odlišností. Každý z nich klade důraz na trochu něco jiného, jinak pohlíží na různé věci i k nim přistupuje. A každý z nich má v určitém smyslu pravdu, i když hodně záleží na tom, jak je ona Pravda prezentována a vykládána, neboť nesprávným porozuměním obsahu textu a podstaty učení (někdy i v důsledku nesprávného překladu původních materiálů a zdrojů) může docházet k různým zkreslením, překrucováním či upravováním učení k obrazu svému podle toho, jak to člověku vyhovuje či jak si sám myslí, že je pravda. Jsem toho názoru, že člověk by si měl uchovávat svůj vlastní rozum a také ho používat, třídit si informace, které k němu přicházejí. Rozlišovat ty, které jsou pro něj důležité a prospěšné a opravdu s ním vnitřně rezonují, od informací, které automaticky přejímá, aniž by byly v souladu s jeho vnitřním cítěním, myšlením a jednáním. Plné přejímání cizích myšlenek, postojů, názorů, rituálů, určitých vzorců chování a jednání, které jsou vlastní každému náboženství, aniž by se člověk nejprve nad nimi zamyslel a vše procítil, jestli je to s ním opravdu v souladu, s sebou nese určité riziko, že člověka náboženství zcela pohltí a ovládne jeho bytost i jeho život. Člověk pak přestává být plně sám sebou ve své přirozenosti, jedinečnosti a originalitě, ale stává se součástí většího celku, kde platí určitá pravidla, názory, hodnoty, normy, určitý řád a systém nastavený někým jiným. My už pak nemusíme žít svým vlastním životem, ale žijeme spíše životem a řádem, který platí pro onen větší celek, skupinu či náboženství. Přestáváme být i samostatně uvažujícími a jednajícími bytostmi, neboť smýšlíme a jednáme tak, jak jsme přijali za své, nikoliv jak bychom sami spontánně mysleli, cítili a jednali. Proto jsem došla k závěru, že nejlepší je si vzít z různých náboženství či filozofických směrů nebo z myšlenek a života různých "duchovních mistrů" jen to, co s námi nejvíce souzní a co je pro nás i pro náš rozvoj nejvíce prospěšné, co můžeme i využít v našem každodenním životě, ve fyzické realitě a prostředí, kde žijeme. Není rozumné všemu věřit a kopírovat život druhých, dělat to, co si druzí myslí, že je správné. Každý má svoji cestu i rozum, a to, co někdo hlásá a propaguje jako to jediné správné, nemusí být tím nejlepším pro nás. Navíc můžeme v něco věřit, v Boha, Vesmír, přírodu, Matku Zemi apod., ale při tom nemusíme být stoupenci nějaké církve či členy nějakého hnutí. Je to především o našem nitru, nikoliv o vnější formě a systémech, které lidé vytvořili.

Čím dál více lidí se obrací k myšlenkám a filozofiím východu. Napadla mne asociace u slovíčka východ - vycházející slunce, jež nás probouzí, vnáší světlo a energii do nového dne i života, představuje začátek dne, dává nám nový impuls k aktivitě, přináší radost a naději. Naproti tomu západ - zapadající slunce - ubývá energie i den se blíží ke konci, slunce zapadne a nastane tma - noc. Lidé už nechtějí tmu a spát, nechtějí žít v nevědomí, ale chtějí se probudit a žít. Žít ve světle a lásce. Západ navíc v sobě nese i pád (zá-pad), pád dolů, do temnoty, ale východ v sobě nese krok dopředu (vý-chod), tedy pokrok a rozvoj. :-)

Zamýšleli jste se někdy, proč začíná nový rok zrovna v zimě, prvního ledna, a ne na jaře, třeba v březnu či přímo v den jarní rovnodennosti, kdy vstupuje i Slunce do prvního astrologického znamení Berana? Na jaře se přeci začíná vše probouzet k životu - zvířata, rostliny, stromy. Je to období vhodné pro začátky nových věcí, přichází nová energie podporující aktivitu, život, činnorodost, radost a nápaditost. I sluneční paprsky vnášejí do života lidí více světla a pozitivity. Zima v sobě nese naopak pasivní jinové energie, energie chladu a klidu, proto má člověk přes zimu spíše odpočívat a regenerovat své síly a ne něco nového začínat či dokonce slavit příchod nového roku...Je to období vhodné spíše k zamyšlení, k rekapitulaci a reflexi toho, co jsme za celý rok zažili. A mezi těmito poklidnými zimními energiemi se má náhle slavit nový rok, má začínat něco nového, co lidé bujaře a hlučně oslavují alkoholem, petardami a ohňostrojem, jež vystraší všechny zvířata i některé malé děti, které se rovněž bojí těch nepříjemných dělobuchů a ran. Slavíme něco, co někdo uměle zavedl, protože to tak prostě chtěl, ale vůbec nepřihlížel i k přírodě a k nějakým přírodním cyklům, jestli je to i v souladu se životem na planetě Zemi i s energiemi člověka. Jakoby chtěl člověk i v tomto předstihnout samotnou přírodu a utvrdit se v tom, že on je ten silnější, kdo má nade vším moc, a může si dělat, co si zamane. Myslím si, že začínat nový rok v zimním období, je alespoň pro mne krajně nepřirozené, vnitřně to tak vůbec necítím ani nemám potřebu něco slavit. Připadá mi to jako další lidská vymoženost, pro mne zcela zbytečná, která odporuje jak mému rozumu, tak i mému niternému nastavení.

Činnost, do které se nám nejvíce nechce a kterou často oddalujeme, je pro nás stěžejním, aktuálním úkolem, do kterého se máme co nejdříve pustit, tedy udělat tuto činnost jako první v řadě.

Říká se, že PRAVDA NÁS OSVOBODÍ. Možná ano, možná ne, nebo jen částečně. Opět záleží na tom, co si každý pod pravdou představí a co spojuje s tímto pojmem. Vědět čistou a nepřikrášlenou pravdu o sobě, o druhých, o životě a našem bytí může být radostné i bolestné, šokující i fascinující, do jisté míry osvobozující. Může to člověka "probudit ze snu" a vyvést ho z iluze, v níž dlouho žil, a přinést mu cenné poznání. Pravda tedy může osvobodit našeho Ducha. Ovšem myslím si, že naši bytost, a zvláště naši Duši, osvobodí teprve hluboké ODPUŠTĚNÍ sobě, druhým a životu a bezpodmínečná LÁSKA k sobě samému a ke všemu kolem. Teprve když se člověk vyrovná se svou minulostí a usmíří se se všemi a hlavně sám se sebou a začne se mít rád, začne žít plně v přítomnosti v Lásce a s Láskou ke všemu přistupovat, tak se může stát plně svobodným, být v přímém propojení se Zdrojem a svojí podstatou a zažívat skutečné Bytí i Štěstí. Láska je mnohem více než Vědění, ona ho v mnoha směrech přesahuje. Ale i samotné Vědění je na naší cestě důležité, abychom porozuměli jistým skutečnostem a souvislostem a získali potřebné poznání. Láska je však základní, vesmírnou, tvůrčí silou a stojí na vrcholu Pyramidy Života v podobě Boha a božské energie v nás. Bůh je Láska i Vědění. Láska v sobě nese Pravdu i Moudrost, avšak vědění v sobě nemusí nést vždy Lásku a Pravdu... Proto je tak důležité mít propojenou svou mysl i se srdcem a nechat se vést svým vnitřním citem.

V každé vteřině svého života, ať jsme v poklidném, bezmyšlenkovitém stavu či jsme v různém emocionálním rozpoložení nebo nám proudí hlavou jedna myšlenka za druhou, ať cokoliv děláme, pracujeme, odpočíváme či spíme, tak naplňujeme přítomný okamžik svojí energií rozličné kvality i obsahu a touto energií si chtě nechtě utváříme i svoji budoucnost. NAŠE BUDOUCNOST JE TEDY V RUKOU NAŠEHO AKTUÁLNÍHO MYŠLENÍ, JEDNÁNÍ A PROŽÍVÁNÍ. A V KAŽDÉ VTEŘINĚ ŽIVOTA (i v té pro nás zdánlivě bezvýchodné situaci), MŮŽEME ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT (a do jisté míry i život druhých), pokud učiníme nejprve změnu v sobě, v našem nitru, která bude v souladu s naší duší (a pro její dobro) i v souladu s Vesmírem. Cokoliv se nám přihodí, máme VŽDY možnost - ať už svým jednáním a chováním, svými slovy, myšlenkami či emocemi nebo jen svými niternými modlitbami a prosbami o pomoc - změnit danou situaci - i nepříjemnou či krizovou - k lepšímu, můžeme i jen vše zklidnit, zharmonizovat a stabilizovat či svým přístupem zabránit tomu, aby se menší problémy staly ještě většími a vše se ještě zhoršilo. Ovšem je třeba vycítit, kdy je na místě opravdu jednat (otevřeně či skrytě), aby člověk nenapáchal více škody jak užitku.

Někdy je však žádoucí nezasahovat do dění kolem nás ani do pochodů probíhajících uvnitř našeho nitra - pouze se zklidnit, prodýchávat se a nechat vše z naší mysli samo odejít, aby zůstala čistou a prázdnou, bez jakýchkoliv myšlenek, čímž se hlouběji propojíme se sebou samými i s energií přítomného okamžiku, jež v sobě nese božskou energii, která tak do nás bude moci plynule proudit a naplňovat nás vším, co potřebujeme. Jediné, co je třeba, tak se této energii s láskou otevřít a dát jí prostor, aby do nás přirozeně proudila...

Okamžikem našeho UVĚDO-MĚNÍ (a POROZU-MĚNÍ) se něco v nás mění a změní. Procházíme neustálou proměnou - před chvílí jsme byli ještě někým jiným než jsme nyní a i zítra nebudeme touž osobou jako jsme právě tady a teď - díky novým situacím, zkušenostem a prožitkům i novému poznání.

Přesvědčila jsem se o tom, že VŠE JE OPRAVDU RELATIVNÍ a může být zcela jinak, než jak si myslíme či jak se navenek jeví nebo je prezentováno. Např. i to co se tak propaguje jako zdravé a zdraví prospěšné - ovoce, zelenina, luštěniny, celozrnné pečivo a jiné potraviny nebo i bylinkové čaje mohou být pro naše tělo i škodlivé, pokud jsou v nich i různé chemické látky jako třeba pesticidy, herbicidy či fungicidy, které se dostanou do nich postřiky proti škůdcům či plevelům, nemluvě o jiných toxických látkách včetně různých konzervačních prostředků. Pečivo, oříšky či jiné produkty (např. i ony bylinkové čaje nebo pivo) zase mohou v sobě obsahovat skryté mykotoxiny (plísně), které pak mohou negativně ovlivňovat naše zdraví i psychiku. Bohužel tyto škodliviny nejsou vidět, nepoznáme, které potraviny jsou opravdu "čisté" a které ne, jedině si vše sami ekologicky pěstovat a vyrábět nebo kupovat vše v biokvalitě, ačkoliv si myslím, že ani v těchto dvou případech to nebude 100 % jistota, vzhledem k tomu, co všechno se dostává do půdy, do vody či do vzduchu (různé toxické látky a chemikálie včetně chemtrails), čemuž prostě obyčejný člověk těžko zabrání.

To co kritizujeme na druhých, jejich chyby a nedostatky, co se nám nelíbí, tak to většinou taky občas děláme či se tak chováme, ačkoliv si to třeba neuvědomujeme. Anebo se tak v budoucnu začneme sami chovat. Takže pozor na kritiku a souzení okolí. Jak se říká - kdo soudí druhé, sám bude souzen...

V životě neplatí, že čím více dáváš - tím více dostaneš, a kdo tomu věří či tak jedná, žije v iluzi a přichází zkrátka. Člověk, který dává druhým hodně ze sebe, své energie, času či peněz, je příliš otevřený okolí, které toho pak snadno využívá a od něho jen bere, aniž by mu to vracelo. Co se má tento "dobrák" se srdcem na dlani naučit je to, že není dobré se rozdávat, protože mu pak samotnému bude chybět energie, čas či peníze pro sebe. A od druhých se mu to nevrátí, i když v to marně doufá a věří, že někdy v budoucnu to přijde, ale nepřijde. Ba naopak pocítí ještě větší nedostatek a prázdnotu. Není to ovšem nespravedlivé, pouze se uplatňuje vesmírný zákon rovnováhy, kdy energie vydaná by měla být v rovnováze s energií přijatou. KDO PŘÍLIŠ MYSLÍ NA DRUHÉ - ZAPOMÍNÁ NA SEBE A SVÉ POTŘEBY, zpravidla si sebe moc neváží, a proto by si měl uvědomit svoji skutečnou hodnotu a začít DÁVAT PŘEDEVŠÍM SÁM SOBĚ.

Matka Země, na níž žijeme a jsme její součástí, a vůbec veškerá příroda by neměla být pouze prostředkem k naplnění našich potřeb a přání (např. užít si dovolené u moře či na horách, zrelaxovat, vykoupat se ve vodě, zajít do lesa na houby, pěstovat zeleninu, ovocné stromy pro jejich plody, pořídit si pejska, aby dělal člověku společníka, zejména v období samoty apod.), měla by být pro nás především NAŠÍM PARTNEREM A KAMARÁDEM blízkým naší duši, s nímž máme vřelý a srdečný vztah, vzájemně si dáváme svou energii a obohacujeme se a s láskou se o něj staráme a pečujeme. Krásně je to zobrazeno v muži obklopeném zvířaty na loďce i zvěčněno na kameni, který ke mně "promluvil" cestou na Boží horu u Žulové (viz níže).

VŠE KOLEM NÁS I V NÁS NESE SVOU ENERGII, JE ŽIVÉ A MÁ SVÉ VĚDOMÍ, s nimž můžeme navázat kontakt a komunikovat s ním - promlouvat k němu, vzájemně si předávat informace, energii i spolupracovat, pokud je to v souladu s vyšší vůlí. Můžeme tak promlouvat ke všem živlům, respektive živlovým bytostem - bytostem země, ohně, vody a vzduchu (k mrakům, slunci, větru, řekám, stromům, rostlinám, zvířatům...), ke druhým lidem a dokonce i sami k sobě, ke své duši, duchu i tělu i jeho jednotlivým částem, orgánům (např. k mozku, břichu, končetinám apod.), přičemž druhá strana vždy informace a energii od nás přijímá (i když to nemusí být zjevné) a může i nemusí na ně reagovat (záleží jak jsme i sami citliví a senzitivní, naladění na druhou stranu a otevření jejím reakcím a "odpovědím"). Každé individuální vědomí je součástí kolektivního vědomí, a to je zase součástí universálního, kosmického vědomí.

Můžeme-li něco učinit a cítíme, že je to vhodné či patřičné nebo to vyžaduje situace, tak to udělejme. Většinou je to pro nás zkouška, v níž jsme prověřováni, jak zareagujeme a jestli postoupíme duchovně dále či nikoliv. Přičemž další takovou příležitost můžeme, ale také už nemusíme dostat. A může se to týkat jak našich činů, tak i našich slov. Můžeme-li tedy druhým i něco říci a cítíme, že je to opravdu na místě, že to máme říci a že to druzí od nás mají slyšet, tak buďme spontánní a upřímní a sdělme jim to, co nám zrovna leží na srdci. A může to být i projevení našich citů a emocí. Slova jako např. "Mám Tě rád", "Záleží mi na Tobě" či "Jsem s Tebou (s Vámi), bude to dobré" nebo "Promiň(te), omlouvám se" apod. jsou mnohdy tím pravým, léčivým balzámem na duši...

Máme-li se něčeho zbavit, něco, co už není pro nás prospěšné, vyhodit, tak na tom nelpěme a dejme to pryč. Pokud se něčeho vzdáme, tak tím dáváme prostor pro to, aby přišlo do našeho života něco jiného, nového, co nás může obohatit.

Malé, ale postupné a vytrvalé krůčky (pokroky) nás dovedou k velkým cílům.

Jednoduché a zcela prosté věci a činnosti i gesta v sobě nesou tu nejhlubší pravdu - např. i milý úsměv dokáže rozzářit všechno kolem a vnést lásku i radost do lidských srdcí..

Chvíle osamocení prostoupené tichem i poklidem jsou pro nás posvátným okamžikem i jedinečnou příležitostí k hlubšímu propojení se svým nitrem i svou duší, s Bohem uvnitř i mimo nás.

Srdce plné lásky a pochopení, vlídné slovo, upřímné objetí i citlivé pohlazení dokáží zmírnit bolest a utrpení druhého a proměnit je v dar milosrdenství.

Kdo chce poznat a zažít Pravdu, musí se nejprve naučit kráčet sám, sám přemýšlet, vnímat a milovat Život a být jeho aktivním partnerem. A také se umět oprostit ode všeho i odevzdat se Životu tak, že s ním splyneme a v plné bdělosti, lásce a svobodě v něm žijeme.

VLASTNÍ ZKUŠENOST, JEŽ PŘINÁŠÍ POZNÁNÍ, JE TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MŮŽEME V ŽIVOTĚ ZÍSKAT a co nám už také nikdo nevezme. Když chcete poznat sebe, jací jste, jděte do svého nitra a poznávejte ho, všímejte si svých myšlenek, pocitů a emocí, sledujte své reakce na sebe i na okolí (i reakce okolí na Vás), vnímejte své chování a jednání i jak působíte na druhé lidi (a klidně se jich i na to zeptejte). V rámci sebepoznávání či práce na sobě se můžete spojit i se svou Duší, Duchem či Vyšším já a poznat na vlastní kůži - pocítit jejich nádherné energie i se jimi nechat naplňovat, pokud je o to požádáte. I oni jsou Vaší součástí, tak jako je Vaše tělo součástí Vaší bytosti. Pokud zatoužíte poznat samotného Boha (který se v podstatě manifestuje ve všem, ve Vás, v přírodě a ve všem kolem), můžete jej v meditaci poprosit, ať se projeví jeho energie ve Vás či ať do Vás proudí jeho božská energie v takovém rozsahu a intenzitě, jakou jste schopni přijmout a zpracovat a která je pro Vaše nejvyšší dobro. Získáte tak vlastní prožitek niterného setkání s Bohem (či se svou Duší...), jedinečný to zážitek, který Vás může i v něčem pozitivně ovlivnit či změnit či změnit něco ve Vašem životě, záleží i na intenzitě a hloubce Vašeho prožitku....

DOKUD JISTÉ VĚCI SAMI NEVYZKOUŠÍTE, TAK NEZJISTÍTE, O ČEM JSOU ANI NEPOZNÁTE JEJICH PŘÍNOS PRO VÁS. Neříkám, že se má všechno vyzkoušet, ale některé věci nás mohou hodně OBOHATIT (třeba i ona meditace), takže SE NEBOJTE a VYZKOUŠEJTE JE! A když se napoprvé hned nepodaří dle Vašich představ, tak nezoufejte, můžete to vyzkoušet vícekrát, než to bude ono...Tak už to v životě bývá....:-)

Chtěla bych se s Vámi podělit o jednu příhodu, která se mi stala na zpáteční cestě z výletu. Nastoupila jsem do vlaku a těšila se už po celodenním chození po horách v tropických teplotách domů pod sprchu. Do vagónu nastoupila po mně ještě jedna starší paní, takže jsme byly ve vagónu samy dvě. Po chvíli jsem uslyšela nějaké naříkání, jak si paní stěžuje, že je jí špatně a že asi omdlí. Když jsem se šla podívat za paní, která seděla několik sedaček za mnou, tak paní opravdu vypadala špatně, měla nateklý a červený obličej i celé tělo a nohy. Sténala a říkala, že asi umře, jak je jí zle a všechno ji svědí. Sdělila mi, že jí něco (nějaký hmyz) píchnul do prstu na noze a dostala anafylaktický šok. Přemýšlela jsem, jak paní co nejrychleji pomoci. Sama si sice zavolala záchranku - říkala, že těch pár stanic do svého bydliště (konečné stanice) ještě vydrží a že tam už na ní bude čekat připravená sanitka. Napadlo mě, že by mohla paní pomoci čistá voda z horského pramene, kterou jsem po cestě naplnila velkou pet láhev, tak jsem dala paní svou vodu a doufala, že jí pomůže. A také jsem v duchu poprosila o akutní pomoc archanděly Michaela (pomáhá v krizových situacích) a Rafaela (velkého léčitele), aby pomohli paní a stabilzovali její zdravotní stav. A opravdu se paní zklidnila a začala se i lépe cítit, jakmile začala popíjet vodu i jí polévat a ochlazovat své ruce a nohy. S paní jsem pak udržovala hovor, aby náhodou neupadla do bezvědomí a sedla jsem si vedle ní, abych jí měla na očích. Rozpovídala se a téměř zapomněla na své problémy. Jak jsme dojely do konečné stanice, kde jsme obě vystupovaly, tak už na paní čekal záchranář, který se jí pak věnoval i v sanitce. Poté co sanitka odjela i s paní do nemocnice, se mi ulevilo a říkala jsem si, že už bude snad o paní dobře postaráno...

A co jsem tímto příběhem chtěla hlavně říci? Že se může kdykoliv a cokoliv přihodit nám či druhým lidem a velmi důležitá je právě okamžitá první pomoc. A pomoci můžeme kolikrát i tím, co máme zrovna u sebe, třeba i OBYČEJNOU VODOU. Mimochodem vodu považuji za základ (zázrak) života a věřím, že opravdu dokáže v mnoha případech pomoci. Proto není špatné nosit u sebe aspoň malou láhev čisté vody (stačí i z vodovodu), a to ať jsme kdekoliv, hlavně na cestách a v horkých letních dnech. Nikdy nevíme, kdy tím můžeme pomoci sobě či zachránit život druhým....

Hodně se píše o tom, jak je důležité BÝT BDĚLÝ A ŽÍT V PŘÍTOMNOSTI. Co to ale vlastně znamená? Z toho užšího pohledu si myslím, že je to o tom si plně uvědomovat - plně vnímat svými smysly jednak prostor - místo, v němž se zrovna nacházíme, samozřejmě i sebe v daném prostoru a všímat si i kdo a co je tu ještě kromě nás - tedy lidi, zvířata, rostliny, stromy, věci, fyzické předměty (přičemž není to o tom vědět, kolik čeho kde co a jak, mít o všem detailní informace, ale mít alespoň zhruba přehled). A také si všímat, co se v aktuálním okamžiku zrovna děje kolem nás i v nás, v našem nitru - tedy uvědomovat si okolní dění i své momentální pocity, myšlenky, pohnutky, emoce, svůj duševní stav, jakož i své chování a jednání, co právě děláme... Být propojený se sebou, se svým nitrem a naslouchat mu i své intuici, jednat přirozeně a spontánně. Být v kontaktu se sebou a současně i s okolím. Umět harmonicky propojit, sjednotit oba světy - ten vnitřní i vnější v jeden. Pohroužit se do přítomné chvíle a naslouchat jí, být vnímavý a ostražitý. Není to o tom být zasněný a myšlenkami někde v oblacích, ve "svém světě" či své minulosti či budoucnosti, je to o tom být fyzicky i duševně tady a teď nohama i hlavou při zemi a při tom být propojený se Zdrojem a Životem. Nechat se přirozeně naplňovat energií Života i Lásky. My jsme Život i Láska. A jedině v tomto přítomném okamžiku můžeme být šťastní a naplnění, když se mu otevřeme a dáme mu možnost nás učinit šťastnými.

KAŽDÝ Z NÁS V SOBĚ NESE SVÉHO "MISTRA" A UVNITŘ VÍ, CO JE PRO NĚJ TO NEJLEPŠÍ. Vědí to i děti, kterým je dobré pozorně naslouchat a důvěřovat jim, dát jim i dostatek prostoru pro to, aby se mohly projevit a realizovat se, jít si svojí cestou, nikoliv cestou, kterou jim nalajnují jejich rodiče.

Každý člověk může být něčím užitečný a prospěšný světu, druhým lidem (i jako dobrovolník, v pomáhajících profesích, různých zájmových spolcích, kroužcích pro děti....) či nejbližšímu okolí (rodině, přátelům, sousedům, kolegům v práci), a to tím, v čem je dobrý, co umí, co mu jde, baví ho a dělá to s radostí a láskou. Někdo rád plete či vyšívá, někdo rád maluje či zpívá a hraje na hudební nástroj. Jiný rád peče a vaří nebo rád pěstuje plodiny na zahrádce a stará se o stromy či zvířata. Někdo je zručný a šikovný a rád věci opravuje či něco tvoří a vyrábí ve své dílně. Někdo rozumí technickým věcem, jiný má třeba vlohy na jazyky. Někdo to umí s dětmi a mládeží, baví ho vymýšlet různý program pro děti a trávit s nimi čas. Někdo má zase blíže k seniorům, dokáže jim trpělivě naslouchat a pomoci jim s tím, co už nezvládají. Někdo se rád projevuje slovem, rád si s lidmi povídá či píše články, básně nebo příběhy. Někdo má v sobě velkou empatii, že dokáže druhé vyslechnout nebo jim poradit s jejich problémy atd....Každý tedy můžeme něčím prospět světu, v němž žijeme, ať už svými schopnostmi, dovednostmi a znalostmi, svými vlastnostmi, vlohami a dary, které jsme dostali "do vínku". Můžeme se podělit o své dary a zkušenosti s druhými, něco jim ze sebe předat, třeba i něco vytvořit, vyrobit (např. upéct buchtu či vyrobit nějakou dekoraci nebo nějakou praktickou věc apod.), s něčím druhým pomoci, co potřebují - prostě proto, že sami od sebe chceme či cítíme, že je to žádoucí, že to druhým udělá radost nebo jim to v jejich situaci hodně pomůže. Udělat něco nezištně pro druhé, aniž bychom za to něco očekávali, dává člověku i pocit smysluplnosti života, a to ať je člověk mladý či staršího věku. Každý může dělat to, na co se cítí, na co má sílu i schopnosti. Je to hlavně o našem niterném rozhodnutí a našich činech - nebýt lhostejný k okolí, ale pěstovat harmonické vztahy s druhými a být ochoten i někdy podat pomocnou ruku, za což jsou mnozí lidé vděční.

DĚJE SE NÁM POUZE TO, K ČEMU JSME V MINULOSTI DALI SAMI PŘÍČINU a DRUZÍ LIDÉ SE K NÁM CHOVAJÍ POUZE TAKOVÝM ZPŮSOBEM, JAK JIM SAMI DOVOLÍME. A pokud nám to není příjemné, máme možnost se ozvat a nastavit druhým hranice, aby se k nám začali chovat tak, jak je správné a jak si zasloužíme. Velice často zapomínáme, že my jsme tvůrci svého života a že se jen čeká na náš podnět, impuls, na naše rozhodnutí, na naši niternou změnu i naše karmické očištění, abychom mohli žít tak, jak si opravdu přejeme...

NENÍ ŠPATNÉHO POČASÍ, NENÍ ŠPATNÉHO DNE ANI ŠPATNÉHO ČLOVĚKA - VŠE JE pouze O ÚHLU NAŠEHO POHLEDU a NAŠÍ SCHOPNOSTI PODÍVAT SE NA VĚCI, LIDI ČI SITUACE Z URČITÉHO ODSTUPU A NADHLEDU, nezaujatě a nezávisle, i s jistým pochopením a vědomím toho, že VŠE JE ve své podstatě SPRÁVNÉ a DOKONALÉ PRÁVĚ TAKOVÉ, JAKÉ JE, má svoji důležitost, svůj účel a své poslání, své místo v rámci celku a svojí existencí (svojí energií) celek a vše v něm v různé míře ovlivňuje. Takže ŽÁDNÁ VĚC ANI BYTOST ZDE NENÍ ZBYTEČNÁ A PŘIJDE JEJÍ ČAS, kdy naplní svůj účel, pro který je tady na světě.

Bohužel lidé ještě hodně druhé lidi a situace HODNOTÍ A POSUZUJÍ i KRITIZUJÍ (a mnohdy dotyčné lidi či situace ani pořádně neznají nebo nemají dostatek odpovídajících informací), často si už dopředu vytvářejí různé úsudky, předsudky, domněnky či přesvědčení (mentální programy, které je pak ovlivňují) - např. ten je dobrý člověk, tamten špatný, tento je vědomý a duchovní, tamten je nevědomý materialista, ten je vegetarián a ten druhý zase jí maso ze zvířat - je to špatné? Co je opravdu správné? Skutečnost může být zcela jiná, než jak se jeví, a pravda někde jinde... Navíc KAŽDÝ MÁ SVOJI CESTU, SVÉ ÚKOLY A ZKOUŠKY, SVŮJ INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ A MÁ DOJÍT I K VLASTNÍMU POZNÁNÍ A PRAVDĚ....

Snažme se tedy MÉNĚ POSUZOVAT A VÍCE V TICHOSTI VNÍMAT SVÝM SRDCEM, ať už KRÁSU OKOLÍ (i když třeba prší, je zamračeno a nevlídno) či VNITŘNÍ KRÁSU LIDÍ - všímat si jejich předností a kvalit, ocenit je a pochválit, i třeba jen za snahu, usmát se na ně a snažit se přistupovat ke všem stejně jako rovný k rovnému... ZAMĚŘUJME se VÍCE NA TO, CO NÁS LIDI NAVZÁJEM SPOJUJE A OBOHACUJE A MÉNĚ NA TO, CO NÁS ROZDĚLUJE... Uvidíme, že se nám pak bude žít v tomto světě o něco lépe....

Čím více je kolem nás či v nás temnoty, negativních energií, napětí či strachu, tím více je třeba v sobě ZAŽEHNOUT VNITŘNÍ SVĚTLO, POSILOVAT HO A PERMANENTNĚ V SOBĚ UDRŽOVAT. Naše vnitřní světlo prostupující a prozařující celé naše tělo, duši i mysl v sobě nese naši životní energii, sílu, lásku i naději, harmonii, bezpečí i hluboký klid a mír, je naší silnou ochranou před vnějšími vlivy, okolní manipulací a negací. Proto si v sobě vědomě udržujme tento světelný plamen, a pokud bude slábnout či už uhasínat, znovu ho v sobě probuďme a nechejme rozhořet v plné síle...

Někdy život přináší opravdu vtipné komické okamžiky a situace, že si pak člověk říká, že ten, kdo tento svět stvořil, musel mít ale pěkný smysl pro humor... A buďme rádi za každou takovou nečekanou, odlehčenou chvíli, kdy se upřímně zasmějeme, ať už sami sobě či bezprostředním reakcím druhých lidí.. :-)

Poznala jsem, jak je nesmírně důležité být TRPĚLIVÝ, mít trpělivost s lidmi i se sebou, umět v klidu vyčkat na ten správný okamžik, kdy máme jednat či konat, i když máme nutkání hned zasáhnout nebo něco udělat či se projevit. Nic opravdu neuspěchejme a dejme na svoji intuici i své niterné pocity (nikoliv momentální emoce). Dopřejme všemu náležitý čas, aby mohlo vše dozrát a realizovat se v tu pravou chvíli, tedy i našim rozhodnutím a činům, splnění našich přání a snů i získání potřebných zkušeností a poznání.. Někdo chce vše vědět a znát, a to co nejdříve, je dychtivý po poznání či jedinečných zážitcích. Někteří i různě experimentují, a to i v oblasti esoteriky, kdy očekávají hned duchovní osvícení nebo vzrušující zážitky, např. z regresí, holotropního dýchání, lucidního snění či astrálního cestování, které však nesou v sobě i mnohá rizika a mohou být pro člověka nebezpečné, pokud člověk na ně není dostatečně připravený, duševně i duchovně zralý a věci znalý. Vše, co potřebujeme, k nám opravdu přijde, i ti praví lidé i ty zkušenosti i to pravé poznání, a to většinou tehdy, když to budeme nejméně čekat... :-)

Zůstávejme stále propojeni se svým nitrem a sami sebe se ptejme:

Co cítím, že by chtěl/a?

Dělám to, co skutečně chci?

Jsou má rozhodnutí, mé myšlenky, slova i činy odrazem mých nejhlubších přání a v souladu s nimi?

Chovám se a jednám tak, jak sám/sama považuji za správné a jak to nejlépe cítím, v duchu svého nejčistšího svědomí a vědomí?

Anebo jednám spíše tak, jak si přeje či očekává mé okolí?

Cítím se být manipulován/a druhými lidmi? Dokážu čelit manipulaci a zůstat sám/sama sebou?

Jsem k sobě opravdu upřímný/á?

Jsem věrný/á své duši a svým hodnotám?

Co by chtěla má duše?

V každém člověku a vůbec v každé živé bytosti, v jejíž přítomnosti se cítíme dobře, v každé hudbě, která se nám líbí a rezonuje s námi, v každé fotografii, kterou vyfotíme, v každém obrázku, který namalujeme, v každé věci, kterou pro sebe či pro druhé vyrobíme, v domě, který si postavíme a podle sebe si ho vybavíme i v zahradě, kterou si vytvoříme, a v mnoha dalších věcech se zrcadlí část naší duše i našeho osobního příběhu, který žijeme či jsme žili ve svých minulých životech. Stačí jen vnímat energie, které k nám proudí od dotyčných bytostí či věcí a podívat se na ně i z odstupu, co nám vlastně sdělují a ukazují, co symbolizují a představují v našem životě, jaké vlastnosti, kvality, hodnoty, priority, co je pro nás důležité...Jakákoliv naše tvorba i naše vztahy včetně vztahu k sobě a ke druhým mohou být pro nás cenným zdrojem sebepoznání i zdrojem k získání hlubšího poznání o životě, o jeho smyslu, proč tu jsme a kam směřujeme.

NEJVÍCE POMŮŽEME SVĚTU A LIDSTVU, KDYŽ POMŮŽEME NEJPRVE SAMI SOBĚ, PŘÍPADNĚ SVÝM NEJBLIŽŠÍM - když si vyřešíme své záležitosti a problémy a urovnáme si i věci ve své rodině, pokud se nás týkají. Řešení svých záležitostí a problémů většinou zahrnuje i zpracování si svých niterných věci a samotnou práci na sobě, zejména na svých slabinách a nedostatcích, na svých negativních a stinných stránkách i posilování svých pozitivních stránek a přednosti, zlepšení komunikace s okolím apod... Pomáhat druhým je sice krásné a ušlechtilé, ale hodně to odvádí od sebe sama, pokud tak činíme často či ve větším měřítku. Tím neříkám, abychom byli lhostejní ke druhým, to určitě ne, je dobré si všímat okolí a v případě potřeby pomoci, ale zase to nepřehánět a nebýt příliš starostlivý a pomáhající - nenechat se příliš vtáhnout do života druhých lidí a jejich problémů a hlavně je za ně neřešit - to je jejich úkol, ne náš. Lidé v pomáhajících profesích, pokud dělají svou práci poctivě a naplno, většinou věnují mnohem více energie a času druhým lidem než třeba sobě a svým nejbližším, řeší často problémy druhých na úkor řešení si svých vlastních věcí a vůbec svého života, rodiny, zálib, na které už nemusejí mít tolik energie a času.... Je to i o určité oběti, kterou tito lidé dávají pro druhé, a rozhodli se tak dobrovolně zvolením si své profese, která je spíše posláním a opravdovou službou pro druhé lidi.

Krásným důkazem synchronicity a síly a moci našich myšlenek (i plnění našich přání) byl můj zážitek z letního výletu do Velkých Losin, kam jsem šla pěšky ze Šumperka po červené, a pak modré turistické značce. Šla jsem převážně lesem. Užívala jsem si toho, že jsem opět v přírodě...Naladila se na energie stromů a bytostí lesa a v harmonickém propojení s nimi kráčela po lesní cestě. V duchu jsem si říkala, jak úžasné by bylo spatřit i nějakého anděla. A po pár desítkách metrů se přede mnou opravdu zjevil velký anděl. I když byl "pouze" dřevěný a stál hned u cesty, bylo to něco tak ohromujícího, že se mi tomu ani nechtělo věřit, ačkoliv to bylo vše tak skutečné a fyzické.... Děkovala jsem všem bytostem i Bohu za tento dáreček a splnění mého přání, se kterým jsem vůbec nepočítala ani jej neočekávala. Jen jsem si to od srdce přála a mé přání se téměř okamžitě splnilo, i když v podobě, kterou jsem byla zrovna schopna vnímat a vidět (foto anděla uvádím níže, mimochodem po cestě jsem pak spatřila i další pěkná umělecká díla:-).

Pobyt v přírodě nás opravdu velice harmonizuje, očisťuje a naplňuje i propojuje s naším nitrem a nádhernými energiemi přírody, pokud jsme otevřeni těmto energiím. Snáze se tak dostáváme do Jednoty se sebou i s celým Vesmírem. Proto vřele doporučuji co nejčastěji chodit do přírody, a pokud si něco ze srdce přejeme, vyšleme své přání právě zde - v kouzelné přírodě, která nám pomůže splnit naše přání, pokud bude o ně požádáno v lásce a bez očekávání....

Většinou žijeme ve svých zažitých každodenních stereotypech, které nám určují den a jeho program. Někdy to může být až monotónní, nudné či únavné a člověk pak už moc ani nevnímá tu nádheru života a nezažívá ten pocit čiré radosti a svobody... Zkusme ale někdy narušit ten zaběhlý denní režim a vzít si třeba uprostřed týdne či jiný den (nebo ještě lépe více dní) v práci volno a strávit čas jen podle svých představ. Zajet si třeba s dětmi někam na výlet nebo děti mohou pohlídat prarodiče a my si můžeme vyjet někam s drahou polovičkou a věnovat se jen sami sobě... Udělejme občas něco neobvyklého, co vybočuje z našeho režimu, ale co nám zase vleje novou energiii do těla i duše.. Namalujme si obrázek, zajděmi si na příjemnou masáž, na koncert či nějakou zajímavou přednášku nebo kurz, kde se dozvíme něco nového či vyzkoušíme nové věci. Zkusme se trochu odvázat, být bezprostřední a spontánní a dát prostor své duši, své fantazii a snům, které se mohou stát reálnými... Život je i přes mnohé starosti a povinnosti fajn, tak si ho užívejme :-)

Všímám si, že dosti lidí, kteří se zabývají i duchovními věcmi a esoterikou, tak nemají plně přijaté své fyzické tělo, nemají ho rádi a přistupují k němu, jako by k nim skoro ani nepatřilo a bylo jim spíše na obtíž, nebo k němu mají zvláštní, cituprázdný vztah, kdy ho berou pouze jako věc či nástroj, který jim umožňuje tady fungovat. Od některých těchto lidiček lze slyšet, že oni přeci nejsou tělo, jsou duše či vědomí nebo vyšší já, ale zapomínají na to, že žijí v duálním  (duchovně-materiálním) světě a že plnohodnotnou součástí jejich bytosti je nejen jejich vědomí a jejich duše, ale také jejich fyzická schránka, bez které by v této pozemské realitě mohli těžko žít. Tento typ "duchovních" lidiček mnohdy mívá problém i s materiální stránkou života včetně vztahu k penězům a hmotným statkům, kterými tak trochu opovrhují či je dokonce zavrhují, jako by to bylo něco špatného, a dávají najevo, že tyto věci nepotřebují nebo pro ně nejsou důležité, protože duchovno je nad materií (což ale taky není úplně pravda).  Ovšem právě v takovémto povýšeném přístupu a negativním postoji k materii se projevuje stinná stránka ega, a zvláště duchovní pýcha...

Málokdo si uvědomuje, že NAŠE LÁSKA K MATERII (našemu tělu, hmotným statkům, práci, penězům...) nás UZEMŇUJE a ve zdravé podobě (tzn. máme materii rádi, máme k ní úctu i respekt, ale nelpíme na ní ani nejsme na ní závislí) nás velice dobře STABILIZUJE. Proto v sobě pěstujme a rozvíjejme i lásku k materiálnímu životu, našemu fyzickému tělu i hmotným věcem, díky nimž můžeme realizovat a rozvíjet i duchovní stránku života a dávat jí ten správný smysl v tomto světě.

Udržovat harmonii a rovnováhu mezi duchovním a materiálním světem sice není zrovna jednoduché, ale jde to, pokud člověk chce a aspoň trochu se snaží...Vše, proti čemu máme nějaké výhrady, nelíbí se nám to či to kritizujeme nebo proti tomu bojujeme, nás jen vybízí k tomu, abychom se na to podívali i z jiného úhlu pohledu, abychom se naučili přijímat a respektovat i jinakost a odlišnost na tomto světě a také se smířili s tím, že ne vše je přesně podle našich představ, že svět je prostě takový, jaký je a stejně tak i lidé a různé situace, jehož jsou součástí... Avšak tento postoj by zase neměl vést k nějaké vnitřní rezignaci či pasivitě a pouhému mlčení a přihlížení, to určitě ne. Máme také projevit své názory, svoji vůli a jednat tak, jak považujeme za správné, ale přeci jen s citem a rozumem. Někdy mohou být naše názory či chování přehnané, a když si to zavčas uvědomíme a uděláme krok zpět, tedy zpátky do klidu a rovnováhy (do svého centra, středu sebe sama), tak si ušetříme i svoji vlastní energii, kterou vynakládáme na to, když jdeme proti něčemu (někomu) nebo s něčím (někým) vnitřně či navenek bojujeme...

LÁSKYPLNÉ PŘIJETÍ - svého života se vším všudy i s problémy a starostmi, sebe: svého těla, duše i mysli, duchovního i materiálního života, všech bytostí na Zemi, zejména USMÍŘENÍ s konkrétními lidmi i se sebou JE V ŽIVOTĚ VELICE DŮLEŽITÉ. Velkým pomocníkem nám může být ROZVAHA, KLID a JASNÁ MYSL a samozřejmě ODPUŠTĚNÍ sobě, druhým i celému světu, které nás hluboce léčí a osvobozuje od naší minulosti.

Také jste se přistihli, že o něčem často přemýšlíte či mluvíte, co byste chtěli či měli udělat či měli něco změnit v sobě nebo ve svém životě, ale nemůžete se rozhoupat k tomu to opravdu uskutečnit a vůbec s tím začít? I když cítíte, že je to třeba, nechce se Vám do toho a stále to odkládáte, nebo stále není na to ta "správná doba", příležitost, čas, peníze, energie či nálada atd., ať už např. na generální úklid doma, nebo se začít učit cizí jazyk, nebo se chcete začít zdravě stravovat a cvičit, ale stále na to jen myslíte či o tom mluvíte, že potřebujete zhubnout nebo jen zpevnit tělo, ale do samotného cvičení a změny stravy se nemůžete přimět?

Všimla jsem si, že čím více a častěji přemýšlíme nebo mluvíme o našich plánech či přáních, aniž bychom je začali i naplňovat a slova převádět i v činy, tím více podvědomě zvyšujeme intenzitu a tlak na jejich skutečnou realizaci, s níž můžeme mít potíže. Přičemž u každého člověka je to samozřejmě jiné a individuální. Někdo si věc promyslí, rozhodne se a téměř hned ji začne realizovat. Jiný člověk dlouho o něčem přemýšlí nebo dlouho mluví, než přistoupí i k samotným činům (říká se, že kdo toho i hodně namluví, u něho mnohdy platí i skutek - utek, takže pozor na příliš upovídané jedince:-). Jinak také záleží na tom, o co se jedná, do nepříjemných záležitostí, věcí a činností, které neděláme rádi či k nim nemáme vztah, anebo se jedná o nějaké větší změny, se nám asi nebude moc chtít a určitě je dobré mít vše promyšlené a mít i nějakou motivaci. Každopádně je vhodné zpozornit, jakmile budeme často na něco myslet či mluvit o tom, co máme či bychom měli udělat nebo tak bude mluvit někdo z našeho okolí, budou se často v hovoru opakovat jistá témata nebo problémy (nezpracované věci) atd...To vše může být pro nás či pro okolí důrazným signálem, aby se už opravdu pohly věci kupředu a začaly jsme je buď my, či naše okolí (pokud se jich dané věci týkají), co nejdříve realizovat a řešit.

Čistá a hluboká, bezpodmínečná láska silné transformační a léčivé schopnosti a věřím tomu, že "LÉČENÍ ENERGIÍ LÁSKY" ještě nabude na významu, dokonce si troufám tvrdit, že je i medicínou budoucnosti, velice účinnou a efektivní, která v kombinaci s léčivou energií přírody - bylin, stromů a drahých kamenů, ale i zvířat bude pomáhat lidem, ať už se zdravotními, psychickými či jinými problémy (např. vztahovými a rodinnými).

Čím více se o něco snažíme, zvláště pokud si přejeme, aby to bylo přesně podle našich představ, k naší plné spokojenosti, tím větší je pravděpodobnost, že uděláme někde nějakou chybu nebo se něco "čirou náhodou" pokazí a naše velké úsilí bude zmařeno. Proto není žádoucí vyvíjet na sebe přílišné tlaky, které člověka jen vyvedou z rovnováhy, mohou způsobit různé komplikace a vést ke konečnému nezdaru. Rovněž pokud člověk vyvíjí přílišné tlaky na druhé lidi, dostává je do stresu a pod napětím se pak snadno chybuje či se věci dělají s negativním emocionálním nábojem, který může nejen zůstat v člověku, ale přenáší se i do samotného výsledku činnosti.

DĚTSKÝ SVĚT je svým způsobem tak barevný a rozmanitý, ryzí a autentický, plný úžasných okamžiků, emocí, spontánních reakcí, upřímných slov a gest, nepřikrášlené pravdy (no přiznejme někdy i velké zlobivosti či skryté manipulace:-), ale také plný fantazie a snění... Děti si s radostí užívají přítomného okamžiku, toho, že "jen" jsou, ať jsou kdekoliv a děje se kolem nich cokoliv... Stále si v sobě uchovávají  jisté nadšení ze života i naději, věří v zázraky, že je vše možné, tvoří si své vlastní příběhy, mají výbornou představivost... Je moc škoda, že dospělí na tyto věci zapomínají, zapomínají na to, že mají stále v sobě vnitřní dítě, že se mohou také upřímně radovat ze života, být spontánní a mohou také snít, tvořit si svůj svět podle svých tužeb a přání... Je třeba začít více důvěřovat svému nitru, svým pocitům i samotnému Vesmíru a přestat negovat a popírat splnění svých přání a snů. Někteří dospělí sem tam sní, ale záhy vše popřou, že to stejně není možné, že by se jim něco takového vůbec mohlo splnit. Nemohou uvěřit, že by mohl být Vesmír tak štědrý a mohl jim dát takové dary a takovou hojnost nebo jim mohl pomoci ke štěstí.. Lidé bohužel moc nevěří v zázraky Universa, a tím si v mnoha případech zavírejí dveře ke svému štěstí. Přitom i sněním a představováním si něčeho pěkného i své budoucnosti si také můžeme tvořit svůj život...Ale je dobré nechat všemu náležitý čas, aby se mohlo vše zrealizovat i ve fyzickém světě a samozřejmě i přiložit ruku k dílu...

Naše zdánlivé NEZDARY a NEÚSPĚCHY, respektive naše jednání či nejednání v různých situacích, jež nedopadly k naší spokojenosti, dle našich představ, mohou být pro nás ve skutečnosti VÝHROU a PŘÍNOSEM, což si člověk uvědomí většinou až po nějakém čase... Naše neúspěchy nás mohou paradoxně uchránit od ještě většího nezdaru a problémů, které by mohly následovat v případě, že by nám daná věc vyšla tak, jak jsme původně chtěli. Vše je opravdu relativní. I vítězství může být nakonec prohrou a kapitulace vítězstvím. Navíc tím, že nám něco nevyjde, život nekončí, ale pokračuje dále a přinese nám další, a možná ještě lepší, příležitosti. Naše neúspěchy nás mohou také vyburcovat a podnítit k tomu, abychom na sobě více zapracovali, abychom třeba něco přehodnotili či v sobě změnili a začali dělat něco jinak. Takže mohou vést i k našemu rozvoji a růstu. Podobně jako překonáváním překážek rosteme, tak i zdoláváním nepřízně "osudu" sílí naše osobnost. Více si pak vážíme i toho, když se nám daří a přeje nám štěstí. A obojí patří k životu, takže s velkou pravděpodobností zažijeme jak ty neúspěchy, tak i ty šťastné chvíle...

Člověk má tendenci vše posuzovat podle svých zkušeností i svých očekávání a přání, podle svých niterných představ o tom, co je správné či pravdivé, co si myslí, že si on či druzí zaslouží. Ovšem to zjevné - co se jeví jako skutečnost a pravda, ta vnější viditelná "skořápka", kterou my posuzujeme, je opravdu pouze tou "skořápkou" a vnějším obalem, který v mnoha případech jen vyvolá iluzi o pravdě. Pravda se však ukrývá právě uvnitř v tom "jadérku", které nevidíme, dokud "skořápku nerozlouskneme" a nepodíváme se dovnitř, abychom i "ochutnali" a na vlastní kůži zažili její tajemství....

Lidský život nabízí nepřeberné množství různých příležitostí, situací, vztahů i podnětů (včetně vlivu masmédií - televize, internet, sociální sítě...), které nás ODVÁDĚJÍ od našeho nitra do vnějšího světa, abychom získaly potřebné zkušenosti (pozitivní či negativní), určité vědomosti, dovednosti, poznatky a zážitky, inspiraci či poučení a znovu se NAVRÁTILI zpátky do sebe, ke svému niternému Já a své duši a v propojení s nimi zažívali harmonii a jednotu. Tyto NÁVRATY K SOBĚ by měly být KAŽDODENNÍ SAMOZŘEJMOSTÍ, tak jako se střídá den a noc, nádech a výdech, tak jako odcházíme do práce, do školy či nakoupit nebo za volnočasovými aktivitami, a poté se opět navracíme do svého domova, tak bychom se měli navracet i do svého NITERNÉHO DOMOVA, k sobě, ke své jedinečné a nádherné bytosti. Ideální je být propojen se svým nitrem neustále, být si vědom sebe sama a být v kontaktu se svou duší a se svým vyšším vedení. Ovšem současná hektická doba našemu hlubšímu propojení se sebou moc nepřeje, respektive nám předkládá stále nějaké zkoušky, kterými máme projít, přicházejí různé povinnosti (pracovní, školní, domácí, rodinné...), které máme plnit, do toho se vkrádají různá pokušení a lákadla (např. již zmíněný internet a sociální sítě) a na věnování se svému nitru nezbyde téměř žádný čas. Jsou i lidé, kteří neumějí být jen "sami se sebou", v klidu a tichosti. Přitom alespoň deset minut denně, ne-li více, by si měl každý člověk vyhradit pouze pro sebe, třeba i večer, kdy se zklidní, zklidní své myšlenky a emoce, pohrouží se do sebe a může jen vnímat sebe sama či si zameditovat nebo poslouchat svojí oblíbenou hudbu, malovat si či se jen tak lehce zamýšlet nad životem a nad sebou či nad uplynulým dnem, co mu přinesl, co zažil, jaké to pro něj bylo apod. Je to jen o nás samotných, zda si najdeme čas i sami pro sebe, který opravdu věnujeme svému nitru a své duši, tomu, co ji skutečně a hluboce naplňuje...

Dopřejme POKOJE, KLIDU a MÍRU všem bytostem, které už nejsou fyzicky mezi námi - i našim blízkým - znamená to se s nimi, s jejich duší, pěkně rozloučit (případně se s nimi i v duchu usmířit, odpustit jim či požádat je o odpuštění, pokud tam bylo něco nedořešeného ve vztahu k nim), krátce na ně zavzpomínat, a dát jim pak SVOBODU a PROSTOR, ať jejich duše odejdou pokud možno ke světlu, tam, kam mají, a v tomto posmrtném světě mohou spočívat v lásce a poklidu, které jim zajistíme tím, že už na ně nebudeme tak myslet ani o nich mluvit či truchlit za ně. I místo, kde jsou uloženy ostatky, by mělo býti naplněno úctou, klidem a mírem a nemělo by být narušováno lidskou činností a úmyslnými zásahy.

Myslím si, že i archeologové odkrývající různé hrobky a pohřebiště, odebírající kostry či mumifikovaná těla různých bytostí, aby je mohli zkoumat či někde vystavovat, nebo dokonce prodat, nemluvě rovnou o vykradačích hrobek, výrazně narušují klid mrtvých, a tedy i vesmírné zákony, což se jim pak může zpětně vrátit v podobě různých osudových událostí, negativních zážitků, nešťastných "náhod", ale i zdravotních či jiných problémů, nemocí či smrti. Ne nadarmo se mluví i o kletbě seslané na lidi, kteří naruší klid mrtvých. V tomto směru by si měli dát pozor i návštěvníci egyptských pyramid, i když pyramidy původně nesloužily jako hrobky nebo nebyly k tomuto účelu určené. Ale osobně bych do pyramid asi nešla. Bohužel to jsou velké turistické atrakce a lákadla pro návštěvníky, kteří ovšem nevnímají i jiné úrovně a hlubší význam těchto staveb, nehledě na to, že jsou v pyramidách velice silné energie, které nemusí lidé ustát, a někde byla dokonce i prokázána přítomnost radioaktivní energie - např. v centru Velké pyramidy neboli Cheopsovy pyramidy naměřil špičkový přístroj radioaktivitu, jež se svou silou vyrovná i ničivé síle atomové bomby (viz zdroj Zákazaná egyptologie od E. Ercivana), takže může mít pobyt v pyramidách i negativní dopad na zdraví člověka.

Téměř denně přicházíme DO KONTAKTU S LIDMI, nejvíce asi se svými blízkými a rodinnými příslušníky či přáteli, ale třeba i s jinými lidmi, se kterými můžeme něco řešit. Říkám si, dokážeme si ještě NAVZÁJEM OPRAVDU NASLOUCHAT? Tomu, co jeden druhému říkáme? Umíme dát protější straně DOSTATEK PROSTORU pro to, aby se mohla v klidu vyjádřit a sdělit nám vše potřebné či co má na srdci? Nebo mluvíme pouze my bez toho, aniž bychom projevili i zájem o druhou stranu a dokázali ji EMPATICKY VYSLECHNOUT? VNÍMÁME pozorně OBSAH a VÝZNAM SLOV, která nám jsou sdělována? Co nám jimi protějšek skutečně sděluje? A co nám sděluje verbálně i neverbálně (svými gesty, mimikou, postojem těla, očním kontaktem atd.)? A UVĚDOMUJEME SI I PLNĚ SLOVA, která my druhým říkáme, jejich OBSAH i EMOCE, které v sobě mohou nést? I JAKÝM ZPŮSOBEM A STYLEM, JAKÝM TÓNEM toto vše sdělujeme? UVĚDOMUJEME SI vůbec, jakou SÍLU A MOC mají NAŠE SLOVA? Jak dokáží i někoho ZRANIT A UBLÍŽIT, VYTVOŘIT V ČLOVĚKU VELKÉ BLOKY, ale také NARUŠIT DŮVĚRU I VZTAH, dokonce i ZCELA ROZBÍT něco, co se třeba i dlouho budovalo? Slova ale dokáží také POHLADIT PO DUŠI, ZKLIDNIT A ZHARMONIZOVAT, PODPOŘIT A INSPIROVAT a vůbec POMOCI druhému, pokud v sobě nesou ČISTÉ POZITIVNÍ VIBRACE A BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU a nejsou SLOVY PRÁZDNÝMI.. JAK JE TO VLASTNĚ U VÁS? Zamýšleli jste se někdy nad tím?

NEJVĚTŠÍ BRZDOU  v našem rozvoji, v tom, abychom pochopili a posunuli se dopředu a vůbec žili v lásce, štěstí a harmonii jsou naše HLUBOCE ULOŽENÉ STRACHY a naše ZARYTÁ, UTKVĚLÁ PŘESVĚDČENÍ o sobě, o druhých, o životě, o vztazích či jiných věcech, že "něco je tak a tak a nemůže to být jinak", "že něco není možné či jinak to nejde" apod.. Jakmile si tyto vzorce uvědomíme a PŘESTANEME LPĚT na svém strachu, na svých přesvědčeních a postojích, že naše "pravda", naše domněnka, naše představa či emoce je ta jediná možná správná, a PŘIPUSTÍME SI MOŽNOST, že TO MŮŽE BÝT I JINAK, než jak si myslíme či prožíváme, tak se nám OTEVŘE BRÁNA POZNÁNÍ a můžeme zažít i prozření, můžeme najednou vidět věci "jinýma očima", něco si uvědomit a pochopit...

Hluboce osvobozujícího VNITŘNÍHO KLIDU A MÍRU můžeme dosáhnout tehdy:

 • jakmile odložíme všechny své "MASKY", které nosíme a mylně se domníváme, že jsou nutné pro život ve společnosti, že bez nich bychom byli nikým, nulou, se kterou by nikdo nepromluvíl ani ji neměl rád. Být sám sebou však znamená v prvé řadě mít sebe rád, používat svůj vlastní rozum, projevovat své city, být ryzí, upřímný, autentický a nechat vyzařovat svoji přirozenost a jedinečnost bez jakékoliv potřeby se zalíbit či manipulovat s druhými.

 • jakmile pustíme ze sebe všechny své STRACHY a NEGATIVNÍ EMOCE, které nás spoutávají a odvádějí nás od naší láskyplné podstaty (negativní emoce je vhodné ventilovat jiným způsobem, např. sportovní, fyzickou či uměleckou aktivitou, ne si je vybíjet na druhých lidech)

 • jakmile si uvědomíme, že VŠE JE PRÁVĚ TAK, JAK MÁ BÝT a že NIC NENÍ ŠPATNĚ, pouze všichni procházíme vývojem, každý děláme nějaké "chyby", ze kterých se máme poučit a napravit je a rozvíjet v sobě hlavně to "dobré"...

 • jakmile přestaneme ZÁPASIT se sebou, s okolím i životem a místo toho zvolíme ODPUŠTĚNÍ, USMÍŘENÍ a PŘIJETÍ...

 • jakmile bezmezně a od základu PŘIJMEME SEBE, SVŮJ ŽIVOT I REALITOU TAKOVOU, JAKÁ JE...

 • jakmile se zbavíme svých OČEKÁVÁNÍ a místo nich začneme ŽÍT PLNĚ A VĚDOMĚ PŘÍTOMNÝM OKAMŽIKEM TADY A TEĎ

 • jakmile přestaneme ŘEŠIT, co si o nás druzí myslí a začneme si TVOŘIT ŽIVOT PODLE SVÝCH PŘEDSTAV, tak jak chceme a jak to cítíme.

Zjistila jsem, že je opravdu rozdíl, když SI NĚCO PŘEJEME a naše přání vychází jen z naší MYSLI, anebo když naše přání vychází přímo z našeho SRDCE, z hloubi naší DUŠE. Sama jsem se přesvědčila o tom, že pokud naše přání vychází pouze z naší mysli, která je propojena s naším EGEM a tedy naším CHTĚNÍM, aniž bychom nechali projít toto naše přání i naším srdcem, přesněji řečeno naší srdeční čakrou uprostřed naší hrudi, která je spojována s naší duší, tak toto přání nenese v sobě energii naší duše a není s ní v souladu, a tedy ani není v souladu s Duší Vesmíru, která je propojena s dušemi všech bytostí. Pokud naše přání vychází (prochází) naším srdcem, respektive naší srdeční čakrou a vše je námi i procítěné (hřeje nás to uprostřed hrudi), tak se energie našeho vyslaného přání propojuje s energií Duše Vesmíru. Pokud vše činíme s čistým úmyslem, v zájmu nejvyššího dobra a i obsah našeho přání je v souladu s vesmírnými (božími) zákony a jsou k tomu i vhodné podmínky, tak jsou nám vyšší síly nakloněny a pomůžou nám co nejdříve zrealizovat (zhmotnit) naše přání ve fyzické realitě, a to co nejvíce dle našich představ (jak je to jen možné), jelikož energie tohoto přání je v harmonii a souladu s Vesmírem a jeho principy.

Umění PŘIZNAT SVOU CHYBU, SVÉ SKUTEČNÉ POCHYBENÍ a upřímná SNAHA JEJ NAPRAVIT a OMLUVIT SE v sobě nesou silnou transformační energii posilující duchovní aspekt v člověku. Znamená to pomyslně pokleknout se skloněnou hlavou, s láskou, pokorou a uznáním svých slabin a omylů, kdy naše ego prochází jakousi malou smrtí a naše duše se setkává s čistou Pravdou... Získává zkušenost, která se hluboce zapisuje do její paměti. Tato zkušenost i poznání, které s sebou nese, formují naši osobnost a ovlivňují náš další život i náš osud... I když hodně záleží na tom, jestli se člověk ze svých chyb poučí a dá si na ně už pozor, anebo je bude stále opakovat....

Ten, kdo své chyby nevidí či je nechce vidět (odmítá je vidět a přiznat si je), bude do kolečka zažívat podobné situace, kdy stejně bude s nimi konfrontován, a to skrze své okolí, které mu je bude zrcadlit a připomínat, což nemusí být zrovna příjemné. Ale smyslem je opět to, aby si člověk uvědomil to, co třeba nedělá zrovna správně, aby uviděl, kde dělá chyby a na čem by měl zapracovat, co by měl změnit. Čím více bude člověk své chyby ignorovat a vzdorovat potřebným změnám v sobě či vně, tím větší tlak bude na něj vyvíjen z vnějšího okolí a tento tlak se bude stupňovat. Přičemž to může dojít až do různých krizí (partnerských, rodinných, pracovních, osobních, zdravotních...), kterým lze ale vždycky předejít, pokud začne člověk včas na sobě pracovat...

HUDBA je někdy tím pravým balzámem pro duši, dokáže zlepšit náladu, odehnat chmury, vnést opět radost a harmonii do našeho nitra. Můžeme jí poslouchat jak doma, v práci, v autě na cestách či přímo na koncertě. Můžeme si ale také SAMI PRO SEBE ZPÍVAT, BROUKAT SI SVOJI OBLÍBENOU MELODII, a to kdykoliv a kdekoliv, ať už pracujeme či odpočíváme, ať jsme při plné síle nebo jsme unavení či dokonce nemocní - vždycky nám rozjasní naši duši a vlije novou, svěží energii do naší mysli i těla... Schválně si zkuste častěji pobroukávat v duchu či ještě lépe nahlas nějakou písničku, která se Vám líbí, a uvidíte, jaký má na Vás pozitivní vliv, jak se budete hned lépe cítit a den bude mnohem krásnější a barevnější...:-)


Mé počáteční nadšení pomáhat lidem vyprchalo po mých některých zkušenostech i po zkušenostech druhých lidí, kdy jsem si uvědomila, že lidé se vlastně ani moc nechtějí co nejrychleji uzdravit a co nejdříve vyřešit své problémy, i když řešení se mnohdy naskýtá celkem rychle a bylo by efektivní a přínosné. Bohužel málokdo chce opravdu na sobě pracovat a je ochoten udělat i pro uzdravení či vyřešení svých problémů maximum (v tom nejčistším slova smyslu). Nejraději by byli lidé, kdyby za ně onu "práci" udělal někdo jiný, třeba zrovna doktor, léčitel či terapeut, od nichž většinou očekávají zázraky a spásu, vysvobození z jejich utrpení či problémů. Ovšem léčitelé či terapeuté jsou většinou pouze průvodci, poradci či lidmi, kteří dají ten prvopočáteční impuls ke změně či dodají energii k uzdravení, ale TU PODSTATNOU A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁCI NA SOBĚ MÁ ODVÉST VŽDY ČLOVĚK SÁM (tj. změnit něco ve způsobu svého života, ve svém myšlení, jednání, stravování, v komunikaci a přístupu k sobě i ke druhým atd...). Každý člověk je zodpovědný sám za sebe, za svůj život, a tedy i za své problémy, a neměl by přenášet svoji zodpovědnost na někoho jiného, aby někdo druhý za něj řešil jeho věci. Může samozřejmě druhé požádat o pomoc a bude mu pomoženo, avšak největší aktivitu a energii by měl v tomto vynaložit člověk sám, a to v podobě konkrétních kroků v každodenní životní praxi...


VŽDYCKY MÁŠ MOŽNOST SE SVOBODNĚ ROZHODNOUT A VYBRAT SI ZPŮSOB A CESTU:

 • zda budeš mít sebe rád/a a budeš se přijímat takový/á, jaký/á jsi, nebo budeš žít stále s pocitem nedostatečnosti a méněcennosti, s pocitem, že nejsi dost dobrý/á a lásku si nezasloužíš (a pak se ani láska ani štěstí opravdu nedostaví)

 • zda budeš mít i druhé bezpodmínečně rád/a, nebo k nim budeš přistupovat (milovat je) s podmínkami něco za něco (např. lásku za lásku, budu Tě milovat, když.... budeš takový/á, jakého/ou Tě chci mít, když se budeš chovat dle mých představ, apod.)

 • zda sobě i druhým odpustíš, nebo budeš žít v nenávisti či s pocitem ublížení či křivdy

 • zda budeš jednat s čistými úmysly, čestně a férově, nebo budeš lhát, manipulovat s druhými a využívat je ve svůj prospěch

 • zda budeš druhé ctít a respektovat jejich bytost i jejich názory a život, anebo druhými pohrdat a odsuzovat je

 • zda budeš důvěřovat životu, sobě i druhým, nebo se neustále o něco či někoho strachovat

 • zda budeš druhé (především své blízké) podporovat a citlivě je vést ke zralosti a samostatnosti, pozitivnímu a tvůrčímu myšlení i konání - třeba právě tím, že jim dáš prostor pro sebevyjádření a projevení se, nabídneš jim nějaké možnosti, ať si sami vyberou to, co nejlépe cítí, a můžeš jim i ukázat, jak "na to", jak mohou sami dojít k řešení a naplněnosti, anebo je budeš svým přístupem jen udržovat v závislosti na sobě či druhých, rozhodovat a řešit vše za ně, a bránit jim tak v získání vlastních zkušeností a poznání, aby sami uvnitř dozráli a mohli se posunout dále ve svém vývoji

 • zda budeš jednat moudře a zodpovědně, i kdyby to mělo s sebou nést různé překážky či to vyžadovalo vynaložení většího úsilí, odvahy či trpělivosti, nebo zvolíš tu relativně nejjednodušší, rychlou a snadnou cestu, která Ti třeba přinese to, co chceš, ale bude to na úkor druhých lidí či Tvé vlastní duše....

Takže milý človíčku, ROZHODUJ SE V KAŽDÉM OKAMŽIKU VĚDOMĚ A UVÁŽLIVĚ :-). TVOŘÍŠ SI SVŮJ ŽIVOT I SVŮJ OSUD!

Téměř vše, co na těchto stránkách píši, je víceméně známé, nic nového pod sluncem... Jen se stále dokola  OPAKUJE a PŘIPOMÍNÁ, a bude tak činěno až do chvíle, než si skutečně uvědomíme, kdo jsme, a zažijeme sebe sama ve své podstatě... Pro nás to znamená začít i ona SLOVA PROMĚŇOVAT VE SKUTKY A ČINY, tedy nejen o tom hovořit, ale především tím vším opravdu ŽÍT. Pak už ani tolika knížek, webových stránek a vůbec mluvených či psaných slov nebude zcela potřeba... Pomalu směřujeme v mých očích k tomu podstatnému - K PLNÉ A VĚDOMÉ REALIZACI ŽIVOTA V TOM PRAVÉM SLOVA SMYSLU A K NAPLNĚNÉMU BYTÍ. My jsme Životem, životadárnou energii, která se manifestuje v mnoha podobách a formách. Nejlépe to asi vystihuje samotná energie, kterou v sobě nese JÁ JSEM - JSEM (můžete si ji zkusit v meditaci nacítit).

Když PŘESTANEME LPĚT NA VŠEM, NA MATERII i NA DUCHOVNU, NA SVÉM EGU, NA SVÝCH MYŠLENKÁCH a EMOCÍCH i NA SVÝCH TOUHÁCH, PŘÁNÍCH či OČEKÁVÁNÍCH, které se navíc vážou na nejistou budoucnost, tedy na něco, co ještě není a ani nemusí být, tak zjistíme, že jsme v mnohem větší POHODĚ A KLIDU, že se cítíme MNOHEM VÍCE SVOBODNĚJŠÍ A NEZÁVISLEJŠÍ, tedy i více SAMI SEBOU, a i naše NAŠE PŘÁNÍ se nám začnou najednou SAMY PLNIT, a to obvykle v tu chvíli, kdy to nečekáme. Přičemž to není o tom, abychom žili v nějaké askezi jako mniši, neměli žádný majetek, byli naprosto vyrovnaní, bez myšlenek a emocí a neměli ani žádné touhy, přání či sny. Ba naopak je dobré je mít - PŘÁT SI A SNÍT - i sněním si tvoříme svou budoucnost. Akorát i zde platí, že nic se nemá přehánět a je důležité udržovat i v tomto onu rovnováhu, tedy se vždycky co nejdříve navracet svým vědomím zase do přítomné chvíle TADY A TEĎ, abychom nezůstali viset svými myšlenkami někde v budoucnosti... Nejlepší je VYSLAT SVÉ PŘÁNÍ, A PAK JEJ PUSTIT Z HLAVY A UŽ NA NĚJ NEMYSLET, čímž dáme prostor pro to, aby se mohlo realizovat a splnit, respektive aby mohly přijít ony příležitosti k jeho realizaci a splnění..

Když něco nevíš a potřebuješ to vědět, tak se prostě ZEPTEJ nebo si to VYHLEDEJ, třeba v knihách, časopisech či na netu.. Když tápeš a nevíš, co máš dělat, když si nevíš rady, snažíš se něco vyřešit, ale ono to nejde a nic Tě nenapadá, tak NETLAČ NA PILU A DEJ SI POHOV. :-) Inspirace či řešení k Tobě přijde v tu pravou chvíli, jen být trpělivý...  Naopak přílišné snažení a chtění, ale i neustálé přemýšlení a dumání nad něčím může být spíše na škodu a jen nám bude ubírat naši drahocennou energii, což nám za to nestojí...:-)

Na první pohled se zdají být NAŠE STÍNY a vůbec STÍNY ČEHOKOLIV TAK VELIKÝMI, TAJEMNÝMI a někdy až STRAŠIDELNÝMI, než si uvědomíme, že to je pouze OPTICKÁ ILUZE způsobená dopadem světla na nás či na cokoliv jiného.. A je tomu tak nejen na té fyzické, viditelné úrovni, ale i na té duchovní, skryté a neviditelné, kdy máme pocit, že v nás i naše VNITŘNÍ STÍNY, naše STINNÉ a POTLAČENÉ STRÁNKY i naše HLUBOCE ULOŽENÉ STRACHY probouzejí STRACH a vyvolávají v nás různé ÚZKOSTI, NEJISTOTU, NAPĚTÍ A NEKLID. Ovšem i toto je ILUZE, kterou se necháváme ovlivňovat a ovládat...Naše vnitřní stíny a vůbec naše niterná, dosud neprojevená či námi ještě nepoznaná a nepochopená složka NEMAJÍ ZA CÍL NÁS STRAŠIT, UBLIŽOVAT NÁM či NÁM PŮSOBIT JAKOUKOLIV ŠKODU. Oni jen čekají na chvíli, až je v sobě s láskou přijmeme, porozumíme jejich obsahu, co nám sdělují a přestaneme se jich konečně bát... Většina lidských strachů je uměle vyvolaných (a to i z vnějšku vlivem skryté manipulace od různých entit), nepodložených, aniž by měly přímou souvislost se skutečností, pouze člověka tyto energie ovládají a někdy i paralyzují... Proto je dobré se NAUČIT OVLÁDAT SVÉ STRACHY (nikoliv dovolit, aby strachy ovládaly nás), mentálně je v sobě hned ROZPOUŠTĚT (nejlépe v bílém světle) a nevěnovat jim ŽÁDNOU POZORNOST nebo jen minimální, že si je uvědomíme, a pak je pouštíme z hlavy. A samozřejmě používat i svou INTUICI a svůj přirozený INSTINKT, které nám více napoví, zda jsou naše momentální obavy oprávněné a hrozí či by mohlo hrozit nějaké reálné nebezpečí.

Mnohdy dlouho čekáme, až přijde to, co si z hloubi duše přejeme. Ve skutečnosti se však čeká na nás, až své "sny" začneme opravdu realizovat a myslet tak, jakoby byla naše přání už splněná. Je známo, že naše mysl má velkou sílu a moc tvořit i zhmotňovat, pouze si to málo uvědomujeme a ještě méně s ní dokážeme efektivně pracovat... Co začít právě tady a teď? Zaměřit se na aktuální přítomnost a představit si, jak se naše přání a sny naplňují a uskutečňují? A pak přidat i ruku k dílu....

Určitě jste to mnohokrát zažili, že jste se cítili DUŠEVNĚ či FYZICKY OSLABENI, UNAVENÍ a BEZ ENERGIE, jako by Vám ji někdo "vycucnul". Jenže ono tomu tak ve skutečnosti i může být, že Vám někdo Vaši energii opravdu vzal, aniž byste to poznali a uvědomili si to. Pokud člověk nemá už hodně rozvinuté vnímání, tak to většinou nepozná, nevšimne si toho, navíc k tomu může dojít nejen při osobním kontaktu s druhými lidmi, ale i na dálku, kdy na nás třeba někdo myslí či o nás mluví s druhými. O tomto tématu, tedy o "energetickém vysávání" druhými více píšu ve svém článku O odebírání energie. Jinak bych ráda uvedla, co třeba mně pomáhá. Můžete vyzkoušet "pomůcku" nebo přesněji řečeno formulaci prosby, kterou uvádím i na těchto stránkách v sekci Kalokagathia a Vnitřní práce na sobě 1 - odstavec NAVRÁCENÍ NAŠÍ ENERGIE, nebo se jí nechat inspirovat a zformulovat si prosbu podle sebe, jak to cítíte. V podstatě je to o tom, že můžeme požádat duchovní svět (kromě jiného) i o navrácení naší energie, kterou jsme "někde zanechali" či nám ji bez našeho vědomí (a našeho souhlasu) někdo (lidé či jiné neviditelné bytosti) "vzal". Prosba může znít např. takto: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí o navrácení mé vlastní energie, kterou jsem nevědomě zanechal/a na různých místech, prostorech a časech, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Prosím rovněž o navrácení mé síly a energie, která mi náleží, a to od lidských či jiných bytostí, které mi ji bez mého vědomí a souhlasu odebraly, pokud je to pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Děkuji." Téměř okamžitě po vyslovení prosby (nahlas či v duchu) nebo po pár minutách už můžeme cítit, jak do nás proudi naše vlastní energie, která se nám vrací zpátky a opět nás naplňuje. Ten rozdíl před a po je většinou dost cítit, že má pak člověk více energie, posílí to jak tělesnou schránku, tak i psychiku člověka. Provádět můžeme kdykoliv a kdekoliv i jak často chceme, nejlépe asi v přírodě anebo doma, kde máme své soukromí a klid.

Připadá mi, že žijeme ve světě zahlceném všemožnými informacemi i zbožím, kterého je kolem nás opravdu nadmíru, že sice je z čeho vybírat, ale někdy je to na úkor kvality či potřebnosti a užitečnosti, že se mnohdy nakupují věci, které vlastně ani nepotřebujeme k životu, ale proč to nekoupit, když je to tak levné nebo to mají i druzí lidé, že? (jak možná někdo uvažuje). Lidé - aniž by si to uvědomovali, přijímají denně obrovské množství podnětů a informací, které se na ně "valí" z různých stran, prostředí, médií, sociálních sítí a internetu (a bohužel čím dál více negativních), že jim to spíše "zaneřádí" hlavu a posílí v nich jen negace, chaos a neklid, místo aby jim to bylo ku prospěchu a přineslo jim něco pozitivního a hlubšího, třeba i nějaké poznání....MYSL ČLOVĚKA je kolikrát PŘETÍŽENA, neboť nestíhá všechny ty podněty, impulzy a informace zpracovávat ani třídit, vybírat si, co je opravdu pro člověka důležité a potřebné a co nikoliv, co je jen balast, který nás naplňuje prázdným či negativním obsahem a jen nás odvádí od nás samotných i naší cesty...

Pokud marně hledáte klid a mír v duši i mysli, doporučuji Vám začít právě u Vaší mysli a Vašich myšlenek - uvědomovat si své myšlenky a niterné pochody a emoce. Naučit se čistit a zklidňovat svou mysl a naplňovat ji pozitivní energií. Naučit se rozlišovat podstatné od nepodstatného. Nezabývat se tím nepodstatným ani tím, co neovlivníte - zbytečně nad tím nedumat ani se tím netrápit, spíše to hned vypouštět z hlavy a uchovávat si čistou a jasnou mysl...

KDYŽ SE VÁM VLOUDÍ DO MYSLI NĚJAKÁ MYŠLENKA, u níž máte nutkání se jí více zaobírat, JE DOBRÉ SI HNED POLOŽIT NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY a UPŘÍMNĚ SI NA NĚ ODPOVĚDĚT:

 • JE TOTO PRO MĚ DŮLEŽITÉ?
 • CHCI SE TÍM TEĎ ZABÝVAT? - A MŮŽU SE TÍM TEĎ ZABÝVAT? (mám na to dostatek času i prostoru, je na to vhodná chvíle?)
 • POTŘEBUJI TO NYNÍ ŘEŠIT? - JE TO AKTUÁLNÍ TÉMA K ŘEŠENÍ?

Na spoustu myšlenek, které se Vám jen tak vloudí do mysli (a někdy proudí i jedna za druhou), pravděpodobně odpovíte na výše uvedené otázky NE, což může být pro Vás určitým signálem, že je můžete PUSTIT Z HLAVY a NEZATĚŽOVAT SI JIMI SVŮJ ŽIVOT..Pokud na dané otázky či většinu z nich odpovíte ANO, tak je asi pro Vás z nějakého důvodu důležité se danými myšlenkami zabývat, případně konkrétní věci řešit. Pak je dobré si položit otázku, CO MI DANÁ MYŠLENKA SDĚLUJE? CO MI SDĚLUJE MŮJ POCIT (MÁ MOMENTÁLNÍ EMOCE, kterou zrovna prožívám)? JAKÉ MI PŘINÁŠEJÍ POSELSTVÍ, INFORMACE?

Jelikož žijeme v určitých cyklech podobně jako naše Matička Země, jejíž jsme součástí, tak není stále vše růžové a ideální přesně podle našich očekávání a představ. Přicházejí i dny a chvíle, kdy se nám nedaří nebo se necítíme dobře a můžeme vidět svět kolem nás černě. Naše NENAPLNĚNÁ PŘÁNÍ A PŘEDSTAVY v KONFRONTACI SE VŠEDNÍ REALITOU v nás mohou vyvolávat FRUSTRACI, kterou ne každý si dokáže v sobě zpracovat. Může se to pak odrážet i v negativním přístupu k sobě či k okolí, které nás může rozčilovat a štvát. Můžeme být i příliš zaměřeni na chyby a nedostatky a slabiny druhých lidí, na jejich negativní stránky či jejich odlišnosti a nevědomě jim to dávat svým chováním či slovy najevo, kdy pak dochází i k různým nedorozuměním, konfliktům a hádkám. Bohužel i toto se stává, i když je dobré nedělat z toho vědu, spíše si uvědomit své momentální vnitřní rozpoložení a své chování a mít jej aspoň trochu pod kontrolou, tedy pokud se cítíme být v napětí a disharmonii, tak OMEZÍME SVÉ DALŠÍ PROJEVY (další emocionální výboje), kterými bychom mohli situaci ještě zhoršit, a spíše SE STÁHNEME DO SEBE, abychom se zklidnili a navrátili se opět do harmonie a rovnováhy, urovnali si své myšlenky a v klidu si pak vše i se svým okolím vyjasnili. Ve chvílích, kdy vidíme svět kolem sebe i lidičky černě, je dobré si PŘIPOMENOUT I TY POZITIVNÍ STRÁNKY ŽIVOTA, vzpomenout si i na ty DOBRÉ VLASTNOSTI LIDIČEK kolem nás, na to, co na nich oceňujeme a máme na nich rádi. NIKDY SI NENECHEJME zcela ZATEMNIT SVOJI MYSL, abychom neviděli u svých blízkých či cizích lidiček i jejich VNITŘNÍ ZÁŘI (božský aspekt v člověku) a JEJICH "LEPŠÍ" STRÁNKU, které jsou v každém z nás.

JE ZCELA NORMÁLNÍ, PŘIROZENÉ A LIDSKÉ:

 • že občas CHYBUJEME (a je dobré si svou chybu přiznat), díky svým chybám a poučení se z nich se posouváme dále...

 • že NEDĚLÁME VŠE TAK, JAK BYCHOM SI PŘEDSTAVOVALI či JAK BY SI PŘEDSTAVOVALI DRUZÍ LIDÉ...

 • jestliže DRUHÉ ODMÍTNEME a NEVYHOVÍME JIM - nemusíme vždy každému vycházet vstříc a plnit každé přání - není to naše povinnost

 • že "NEJDEME VŽDY S DOBOU" a "trendy", s tím, co je "in" a dělá to většina lidí nebo se tak chová, naopak mnohem cennější je zůstat sám sebou, mít své názory i svůj styl a nejít jako ovce s davem..

 • že SI PLNĚ NEUŽÍVÁME KAŽDOU CHVÍLI a NEJSME VŽDY POZITIVNĚ NALADĚNI, že se někdy cítíme i hrozně a nejsme zrovna příjemní na své okolí...

 • že se cítíme někdy OSAMĚLÍ A NEPOCHOPENÍ...

 • že zažíváme občas STRACH, SMUTEK, LÍTOST či VZTEK, NESPOKOJENOST či ZKLAMÁNÍ z něčeho či někoho i sebe..

 • že se cítíme někdy i BEZMOCNÍ a vnímáme MARNOST našeho konání či snažení....

 • že má někdo jakoby "jednodušší" cestu a někdo zase tu "složitější a náročnější", která ho stojí více energie, času či finančních prostředků aneb každá duše si už před narozením volí krom jiného i své úkoly, překážky a zkoušky, kterými má projít a získat tak své vlastní poznání, a proto nelze srovnávat lidi ani jejich životy, každý jsme na jiném stupni vývoje, na jiné úrovni (mentální, emocionální, duševní, duchovní....), máme jiné zkušenosti a cíle, a proto SE NIKDY NEPOROVNÁVEJME s druhými, NIKDO NENÍ LEPŠÍ či HORŠÍ ani NEMÁ LEPŠÍ či HORŠÍ CESTU - každý má přesně takové podmínky a takový život, jaký si jeho duše vybrala a nese si takové břemeno, jaké je schopen unést.

ŽIJ PODLE SEBE A SVÉ DUŠE A DOPŘEJ JÍ, PO ČEM ONA TOUŽÍ....Jsi osamělý/á a miluješ zvířata? Pořiď si milého mazlíčka - pejska, kočku či králíčka...:-) Rád/a si čteš nebo se vzděláváš? Kup si nějakou pěknou knížku, která Tě osloví a potěší Tvou dušičku... Táhne Tě to někam - na určité místo či do nějaké země, přírody...? Vydej se tam a splň si svůj sen... A když k tomu zrovna nejsou vhodné podmínky, buď trpělivý/á a v ten správný okamžik k Tobě vše přijde i ony příležitosti k uskutečnění Tvých přání.. :-)

ZDROJEM LIDSKÉHO UTRPENÍ je dle mého názoru lidská nevědomost, ale také připoutanost k různým věcem - k materii, penězům, ale také k lidem, zvířatům, vztahům, ke svým zlozvykům, postojům, přesvědčením, myšlenkám i emocím, na kterých lidé PŘÍLIŠ LPÍ, jsou s nimi tak propojeni a ztotožněni, že přestávají vnímat sebe sama, kým opravdu jsou, svoji skutečnou podstatu i hodnotu a totéž přestávají vnímat i u druhých lidí, na které pohlížejí zkresleně... Lidé se bojí přijít o své rádoby "jistoty", které jsou ve skutečnosti iluzí, jelikož žijeme ve světě, který se neustále mění a vyvíjí a i nové věci a situace si vyžadují použití nových řešení či flexibilního přístupu, jež bude nejen v souladu s námi, ale i v souladu s duchovními principy a aktuálními vesmírnými energiemi. Čím méně budeme lpět (nejlépe vůbec) na různých věcech, lidech, ale i svých myšlenkách, představách či emocích (i své zranitelnosti), tím méně budeme zažívat utrpení a bolest. Každá bolest má nějakou duchovní i duševní příčinu, i ta fyzická. Jde o to pochopit, co nám bolest sděluje, a pak jí dát svobodu, nedržet ji v sobě, ale uvolnit ji ze sebe. Je to pouze energie, která nám přišla něco sdělit, poukázat na to, co neděláme správně, v souladu s Vesmírem a co je třeba v sobě změnit, aby nastala opět harmonie a rovnováha. Když pochopíme a něco v sobě změníme, tak i samotná bolest vymizí....

Víte, co je v dnešní uspěchané a vystresované době POHLAZENÍM PO DUŠI? ....  Když ZPOMALÍTE a každý den (i přes různé starosti) začnete VNÍMAT a OCEŇOVAT SKUTEČNOU KRÁSU a HLOUBKU tohoto světa, v němž žijete, zvláště Vašeho okolí... Když začnete VIDĚT BOŽSKÉ ZÁZRAKY a DARY v různých podobách a formách a VNITŘNĚ SI UŽÍVAT TY NEOPAKOVATELNÉ OKAMŽIKY, které jsou pro někoho možná zcela obyčejné a ne moc zajímavé, ale pro Vás mohou být něčím úžasným a jedinečným, co má pro Vás určitou hodnotu... Mohou Vám přinést novou svěží energii, upřímnou radost, světlo do duše, klid a mír, povznesení nad tíži bolístek a trápení, naději "v lepší zítřky"... Mohou Vám otevřít oči, abyste spatřili Pravdu, věci, jak se opravdu mají, abyste viděli i to mnohdy opomíjené, čemu třeba nevěnujete takovou pozornost, abyste si uvědomili, o čem všem je život a byli za vše vděčni...A mohou to být i jen letmé chvilky, kdy se nečekaně stanete svědky něčeho hezkého či nevšedního, třeba spatříte venku veverku, jak šplhá po stromě, nebo dva ptáčky, jak se krmí, nebo děti, jak si spolu pěkně hrají... Můžete si všimnout i krásného a urostlého stromu, který zrovna míjíte, rozkvetlých květin nebo jen vzhlédnete vzhůru a zadíváte se do nebe plného bílých mráčků a necháte se jimi unášet... Jak nádherné a silně osvobozující je POUZE BÝT, být NESTRANNÝM a VNÍMAVÝM POZOROVATELEM všeho kolem nás, aniž bychom cokoliv posuzovali, hodnotili a jakkoliv zasahovali do věcí, lidí a situací a chtěli je měnit k obrazu svému...

I Vaše vlastní každodenní zkušenosti s druhými lidmi Vám mohou přinášet spoustu zážitků, dojmů a vzájemného obohacení... Je to jen o tom si umět všímat i těch "zdánlivých" drobností, snažit se vidět a nacházet i to "dobré" v tomto světě, ve věcech, situacích i v lidech... Přeci jen se člověku i lépe usíná, když si vzpomene, co mu za ten den udělalo radost, co ho potěšilo a přineslo mu něco "dobrého" či co se mu samotnému povedlo a má z toho dobrý pocit... Člověku se pak i lépe žije a lépe se mu vypořádává i s různými životními překážkami a zkouškami.

Zářným příkladem úžasné spolupráce s duchovním světem byl můj zážitek z nákupu pánského tuhého deodorantu proti pocení - sháněla jsem ho v různých drogeriích, ale musím dodat, že pouze takový, který je bez hliníkových solí, což byl tedy tvrdý oříšek. Pro ženy je takových přípravků na trhu více, ale pro muže jsem měla celkem problém takový sehnat. Přitom už se ví, jak je hliník pro tělo škodlivý a v těle se ukládá a působí na člověka nepřiznivě, tak mi nešlo na rozum, že se stále ještě tolik používá a přípravků bez hliníku je poskrovnu. No nakonec se v jedné drogerii jeden pánský tuhý deodorant s 0 % aluminium salts přeci jen objevil, a to mezi celou řadou ostatních deodorantů s hliníkem. Bylo to ve chvíli, kdy už jsem byla skoro zoufalá, že ho asi budu muset shánět někde na internetu, ale napadlo mě požádat ještě láskyplné andělské bytosti o pomoc. A pomoc opět přišla a dokonce okamžitě! A bylo mi asi ještě shůry přidáno, neboť jsem vedle spatřila i jeden pánský deodorant - spray bez hliníku, a to od stejné značky i stejného názvu, navíc i hezky voněl, takže jsem měla pěknou sadu. Byla jsem šťastná jak blecha :-). A opět mi to potvrdilo, jak prospěšné může být pro člověka, když bude žádat v jakékoliv situaci, kdy to bude potřeba, o pomoc i světelné duchovní bytosti, když se toho nebude ostýchat ani bát, ale s otevřeným srdcem i myslí poprosí a ta pomoc opravdu přijde....:-)

Existuje tolik různých názorů, pohledů a myšlenek... I motivy a pohnutky mohou mít lidé různé... Co si myslíte, že vedlo autora níže uvedeného díla k jeho stvoření? Proč vzniklo? Co jím chce říci? Koho má bytost ztvárňovat? A nad čím může dumat? :-)) Pokud byste se chtěli na vše sami podívat a třeba i trochu rozjímat, můžete navštívit jedno odlehlé místečko na Mariánském kopci blízko kláštera v Králikách, kde je navíc nádherný výhled do okolí i na hory...:-)

Vždycky mě fascinovala různá PŘÍSLOVÍ a CITÁTY, v nichž je několika málo slovy - a ještě tak výstižnými a trefnými, toho tolik moudrého sděleno... Je v nich cítit Život a zkušenosti lidí, kteří došli k určitému poznání... I známé přísloví "Dvakrát měř a jednou řež" je cennou radou do života. A můžeme jej použít i v jiné rovině, např. "Dvakrát (třikrát....) zvaž, a teprv pak se rozhodni!"  Tedy nic neuspěchat, ale vše si pěkně promyslet, a až pak se rozhodovat s chladnou hlavou, hlavně U DŮLEŽITÝCH ROZHODNUTÍ, ale i PŘI NÁKUPU RŮZNÝCH VĚCÍ... Je dobré si vždy položit otázku: "OPRAVDU TOTO CHCI?" nebo "OPRAVDU TOTO POTŘEBUJI?" Když se začneme rozhodovat z hloubi své duše, nikoliv jen povrchně, že se nám něco líbí či že nás něco zaujme (že se necháme ovlivnit svými momentálními emocemi či jinými vlivy nebo lidmi), tak můžeme ušetřit svou energii (potažmo peníze), které bychom vydali za něco, co s námi ve skutečnosti nesouzní nebo to ani nepotřebujeme. A tuto svou energii, čas i peníze můžeme investovat do věcí či činností, které nám přinesou opravdový užitek a naplnění.

Co protéká SKRZE TVÉ RUCE? SKRZE TVOU MYSL? TVÁ ÚSTA?

Ať jsme mladí či staršího věku mohou být pro nás nesmírně obohacující POZITIVNÍ VZORY a PŘÍKLADY kolem nás, ať už v našem blízkém okolí, v naší zemi či jinde po světě. Mohou to být lidé s různým osudem, kteří si prošli určitými životními peripetiemi, ale nikdy to nevzdali, ba naopak po vynaloženém úsilí se jim podařilo obtíže překonat a dostat se z nepříjemných situací a stavů - z různých vztahových kolizí, rodinných či osobních problémů, nemocí, z různých pracovních či finančních krizí... Podařilo se jim vyřešit své záležitosti a nalézt v sobě aspoň částečně opět klid a mír... Tato jejich zkušenost může v něčem pomoci i nám, ať už něco si uvědomit, či ještě lépe i vyzkoušet něco z toho, co i těmto lidem pomohlo (např. změna životního stylu, stravování, myšlení, změna přístupu k sobě, k lidem apod..). Všímejme si proto lidských osudů a speciálně těch lidí, kteří se dostali ze dna nahoru, kteří prošli určitou VNITŘNÍ PROMĚNOU a začali ŽÍT JINAK, než dosud byli zvyklí. Třeba i jejich příběh pozitivně ovlivní náš život....

DÁVEJME LIDEM I ZVÍŘATŮM (domácím mazlíčkům) MOŽNOST VYBRAT SI TO SPRÁVNÉ PRO SEBE - a klidně i z více variant.. Nevybírejme ani nerozhodujme za ně, nechejme je PROJEVIT JEJICH VLASTNÍ VŮLI, co ONI SAMI CHTĚJÍ. NEVNUCUJME jim svoji vůli, ale DEJME JIM DŮVĚRU A SVOBODU = být tím, kým opravdu jsou, ať si mohou sami tvořit svůj život podle svých představ a být šťastní. Čím dál více se tento přístup uplatňuje i u dětí, které by ale neměly mít zase neomezenou svobodu. Měly by poznávat i limity a hranice, respektovat své rodiče, nastavená pravidla i řád. Jedině tak z nich mohou vyrůst silné a zodpovědné bytosti.

VAŠE NITERNÉ JÁ je SVOBODNÉ, SILNÉ, NEOHROZITELNÉ A NEZRANITELNÉ - nikdo a nic Vás nemůže ohrozit ani Vám ublížit, pokud to sami nedovolíte. To mějte vždycky na paměti, zejména tehdy, když se budete cítit někým či něčím oslabení, zasaženi či zraněni! Tyto věci se dotýkají pouze Vaší představy o sobě samém, jací si myslíte, že jste či máte být, ale i naše představa o sobě je zpravidla ILUZE. Žijeme podle naučených schémat - co se má či nemá, jací máme či nemáme být, co máme či nemáme cítit, jak se máme v různých situacích chovat i jak se cítit. Ale jsme toto opravdu My? Nebo je to jen společností naprogramovaný koncept toho, čím máme být? Když si toto uvědomíte, pochopíte, že naše niterná podstata je jiná - naše duše je stále propojená se světelným Zdrojem, je nesmrtelná a věčná a my všichni jsme nositeli lásky a božího světla...Jsme jedinečnou, krásnou a mnoha dary obdařenou bytostí, která se má jako květ rozvinout, nechat rozzářit své energie a jimi obohacovat své okolí.

Když se spojíte svým srdcem i myslí se svým niterným Já či se svou duší či božským aspektem v sobě (lze to nazývat různými pojmy), ucítíte svoji OHROMNOU SÍLU a POZITIVNÍ TVOŘIVOU ENERGII, kterou můžete využívat v různé podobě a formě ve svém každodenním životě. Je to i o tom se více zaměřovat na to pozitivní a dobré v sobě i mimo sebe, nenechat se ovlivňovat ponurými myšlenkami a náladami, nepříjemnými lidmi kolem sebe ani zamračeným nevlídným počasím. Nečekejte na pozitivní změnu z okolí (která třeba ani nepřijde), buďte SAMI TOU POZITIVNÍ ZMĚNOU, tvůrcem a iniciátorem "lepších" zítřků!

Když jste unaveni či máte smutnou náladu a "je Vám na nic", můžete vyzkoušet jednu techniku, kterou jsem nazvala PROSVÍCENÍ:-). Spočívá v následujícím: zkuste se zadívat na nějaké nejbližší osvětlení - svítící lampu (i venku), rozsvícený lustr nebo plápolající oheň v krbu, plamínek svíčky či rozsvícenou solnou lampičku.. Pokud v místnosti, kde se zrovna nacházíte, není rozsvíceno, nebo je tam jen tlumené osvětlení, rozsviťte si v místnosti naplno, ať je v ní hodně světla, nebo si zapalte svíčku či více svíček a ponořte se aspoň na chvilku plně do světla, které lampička či osvětlení v místnosti, krb či svíčka vyzařují. Bez jakýchkoliv myšlenek a emocí jen koukejte pár sekund do tohoto světla (pokud možno bezpečně, abyste si nějak nepoškodili zrak). Poté oči zavřete a můžete si světlo dále vizualizovat ve své mysli, pokud to zvládnete. Mělo by Vám to být příjemné. Je to velice zklidňující. Při koukání do světla je dobré si zvolit takovou pozici, aby Vás světlo neoslepovalo, tedy nedívat se přímo do žárovky, ale pouze do světla, které vyzařuje. Se světlem, na které se díváte, se samovolně propojujete a se zavřenýma očima ho pak v sobě mentálně udržujete a dále posilujete a rozšiřujete (necháte ho v sobě rozpínat)... Vnímáte, jak světlo svojí energií prozařuje celou Vaši mysl i Vaše tělo, jak celou Vaši bytost naplňuje krásná, pozitivní energie. Vaše chmury a splíny odcházejí a Vy se cítíte mnohonásobně lépe.:-). Pokud to lze a jsou k tomu venku vhodné podmínky, můžete využít pozitivních účinků světla na organismus i s využitím samotného SLUNCE (všichni víme, jak jsou sluneční paprsky pro naše tělo i duši prospěšné), pouze byste se nedívali přímo do slunce - nejlépe mít oči zavřené a nechali byste se, ať už někde na lavičce, v létě na dece či jiném odpočívadle, prohřívat a naplňovat úžasnou, životadárnou energií.

NEBUĎTE NERVOZNÍ ze své nervozity!

NEBUĎTE NEKLIDNÍ ze svého neklidu a napětí v sobě!

NEBUĎTE SMUTNÍ ze svého momentálního smutku!

NEBUĎTE ZOUFALÍ ze své zoufalosti a bezmoci!

NEBOJTE SE svých strachů a stínů!......

I NEGATIVNÍ EMOCE A STAVY JSOU V POŘÁDKU! Naučte se je MÍT RÁDI a PŘIJÍMAT JE s vědomím, že jsou přirozenou součástí života. DÍKY NIM poznáváte více sebe sama, své prožívání, svou duši...  Jde jen o to, abyste v nich příliš dlouho nesetrvávali, aby na Vás pak nepůsobily destruktivně. Co je důležité - UVĚDOMUJTE SI své niterné pochody, své myšlenky, své emoce a pocity (ať jsou příjemné či nepříjemné). NEIGNORUJTE JE ANI JE V SOBĚ NEPOTLAČUJTE (např. svůj hněv, strach, smutek..). POVNÍMEJTE JE, KRÁTCE SE NAD NIMI ZAMYSLETE, o čem jsou, co Vám přišly sdělit, ale NENECHEJTE SE JIMI ZCELA POHLTIT, aby VÁS OVLÁDALY - Vaši mysl i Vaše jednání. MĚJTE NAD NIMI KONTROLU. POUZE JE NECHEJTE SEBOU CITLIVĚ A LÁSKYPLNĚ PROJÍT... Myšlenky i emoce jsou energií, která přichází a zase odchází, pokud jí nebudeme v sobě držet a posilovat ji... Proto vše ze sebe POUŠTĚJTE, pokud možno co nejdříve, ať jste zase čistým, vesmírným, energetickým kanálem, bytostí plnou harmonie a rovnováhy.. :-)

 

A něco ze židovské tradice - ta praví: "ZA KAŽDOU PŘEKÁŽKOU ČEKÁ BOŽÍ ANDĚL, ABY NÁM POMOHL PŘEKÁŽKU PŘEKONAT" - vězte, že nikdy nejste na nic sami, ani na své starosti a potíže. Vždy se najde ve Vašem nejbližším či vzdáleném okolí někdo, kdo Vám může pomoci, záleží jen na Vás, zda se osmělíte a požádáte dotyčnou bytost o pomoc. A může to být nejen někdo z rodiny, přátel či známých lidí, ale i samotný Boží anděl či jiná světelná bytost, která Vám pomůže, pokud ji o to poprosíte.

 

VNÍMEJTE a VYCIŤUJTE, jací lidé kolem Vás skutečně jsou, jaké mají přednosti i slabiny, přičemž je ale neposuzujte ani nehodnoťte. Ať už je realita, jaká je (nepopíráme ji, pouze přijímáme) - pokud už takoví náhodou nejsou :-) - zkuste se na ně začít DÍVAT a MYSLET na ně jako na SCHOPNÉ, ŠIKOVNÉ, ROZUMNÉ, ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÉ, SAMOSTATNÉ, VNITŘNĚ SILNÉ A LÁSKYPLNÉ BYTOSTI, které mají v sobě vše, co potřebují, jsou sami zdrojem lásky, síly a hojnosti pro sebe i pro druhé a zvládnou vše, co je čeká i co právě teď řeší a prožívají... Svým pozitivním myšlením a přístupem v nich budete přesně to samé aktivovat či posilovat, probouzet v nich jejich vlastní sílu, odvahu, lásku, sebedůvěru...Vaši blízcí (rodina, přátelé..) si pak budou více věřit, více se mít rádi a budou také pozitivněji přistupovat k různým problémům či překážkám, které s sebou život přináší..

 

Když budete chtít, aby se LIDÉ KOLEM VÁS ASPOŇ TROCHU ZMĚNILI PODLE Vašich představ, anebo budete mít ještě ušlechtilejší, nesobecké úmysly a budete si přát, aby se dotyční lidé stali jen "LEPŠÍMI LIDMI": ZMĚŇTE SVŮJ POHLED NA NĚ! PŘESTAŇTE O NICH SMÝŠLET NEGATIVNĚ, PŘESTAŇTE NA NICH HLEDAT CHYBY A NEDOSTATKY A POUKAZOVAT NA NĚ A ZAČNĚTE SE NA NĚ DÍVAT A PŘISTUPOVAT k nim zcela opačně - tedy POZITIVNĚ (viz odstavec výše), tedy tak, JAK BYSTE SI VY SAMI PŘÁLI, ABY SE CHOVALI, MYSLELI A JEDNALI. Když to uvedu na příkladu, pokud víte o někom, že je líný a nezodpovědný, nemá smysl to tomuto člověku neustále předhazovat a zdůrazňovat jeho slabiny - tím tyto slabiny v něm jen posilujeme a utvrzujeme ho v tom, že takový opravdu je, ačkoliv v něm může být mnohem více, než si myslíme. Místo toho začněte v dotyčném člověku nepřímo probouzet jeho skrytou pracovitost a zodpovědnost - tím, že se na něho budete dívat jako na pracovitého a zodpovědného člověka, budete tomu věřit, že i tyto stránky v sobě má (a on je v sobě má!) a také se projeví, pokud mu dáte možnost a budete mu důvěřovat a správně ho motivovat a podporovat. Všichni se učíme a potřebujeme někdy v něčem popostrčit, správně nasměrovat, povzbudit, pochválit, ocenit, zvednout sebevědomí a dodat síly i víry, že to zvládneme, že to co děláme či budeme dělat, má svůj smysl a význam a může nás zase posunout kupředu.

 

Spousta lidí nechává své EGO, aby ovládalo a řídilo je samotné i jejich život, což s sebou nese řadu úskalí, problémů, překážek, konfliktů, střetů, zbytečné bolesti i utrpení, ale také iluzi o sobě, kým jsou, iluzi o šťastném životě, o kráse, bohatství, kariéře, úspěchu, slávě a moci. Nic z toho však nepotřebujeme k životu. Jsou to věci pomíjivé, povrchní a "prázdné", které nám jen ukazují, KÝM VŠÍM NEJSME. A přesto se toto vše navenek propaguje jako to "správné", co jsou jakoby ty pravé hodnoty a cíle - např. vystudovat vysokou školu a získat tituly, dosáhnout společenské prestiže, kariérního postupu, vydělat co nejvíce peněz, zahrnout se luxusem a bohatstvím, pořídit si krásný velký dům, drahé auto, jezdit na exotické dovolené, mít dokonalého partnera či partnerku, ideálně s určitým postavením či jinými výhodami, mít dokonalou, spořádanou rodinu, získat co nejvíce vlivu a moci, být nejlepším, nejhezčím, na sociálních sítích nejnavštěvovanějším (čím více lajků, tím lépe), mít co nejvíce "přátel", kteří však ve skutečnosti nejsou vůbec přáteli, na které se lze spolehnout, být co nejvíce vidět, za každou cenu něčím zaujmout, ne-li přímo šokovat atd.....Lidé těmito představami a touhami naplno žijí, žijí v domnění, že to je ono, co je naplňuje a co je učiní šťastnými! A jsou tím natolik pohlceni a omámeni, že hlas své vlastní duše skoro neslyší!...Je zatlačena za mnoha vrstvami a bloky Ega, které je zahleděno pouze do sebe a do svých velkolepých představ o sobě a o životě... Pokud tito lidé sami neprozří a neuvědomí si, kdo opravdu jsou a co je v životě důležité, na čem skutečně záleží a co jim dá ono hlubší naplnění, tak je pak čeká cesta plná výšin i zvratů a pádů, plná boje, konfliktů, bolesti, zklamání a deziluze...

 

Je umění BÝT ROZVÁŽNÝ A TRPĚLIVÝ a vyčkat na ten SPRÁVNÝ OKAMŽIK ZAČÁTKU čehokoliv, co má pro nás určitou důležitost. Neboť okamžik, kdy vstupujeme do něčeho nového (do nové etapy v našem životě, do nového vztahu, nové práce, podnikání, do nové činnosti, nového bydlení atd.) v sobě vždycky nese velice silné energie, které pak ovlivňují i další průběh věcí - to jak se bude vše vyvíjet, jak se budeme v daném prostředí, vztahu či činnosti cítit, co a jak budeme prožívat, jaké překážky nás budou čekat i jak je budeme zvládat.. O tom by mohla povídat samotná astrologie, která mimo jiné pracuje právě s daty "začátků" včetně našeho horoskopu zrození.

 

Všimli jste si někdy u sebe či u druhých, jak často člověk používá slovíčko PROBLÉM? Jak ho dokáže vidět téměř ve všem? Dokonce by si někteří bez těch problémů a starostí ani nedokázali představit žít - jejich problémy, ať už malé či velké, jim totiž dávají pocit, že žijí! Lidé ztotožňují svůj život s problémy, jsou ochotni je dokonce sami vytvářet či nacházet v čemkoliv - jen aby nebylo ticho, klid a pohoda, kdy se nic neřeší a naše mysl má volno (mnozí se obávají "zdánlivé" prázdnoty, která by mohla přijít, kdyby problémy žádné nebyly a oni by neměli co řešit, resp. neustále to s někým probírat, neboť k aktivnímu řešení problému se málokdo odhodlá). Ve skutečnosti to, co nazýváme problémem, je pouze nějaká PŘEKÁŽKA, která se objeví, abychom ji překonali, může mít podobu i nějakého úkolu či zkoušky, kdy si máme něco uvědomit nebo vyřešit či v danou chvíli začít řešit. A záleží samozřejmě na našem postoji, jak k dané věci či situaci přistoupíme a jak se zachováme... Ze širšího pohledu je to jen PŘÍLEŽITOST, kdy se máme zastavit, zamyslet se nad něčím a něco přehodnotit či změnit, něco udělat nebo jen vyčkat na aktivitu okolí či vesmíru. A vůbec v tom nemusíme vidět nějakou těžkost a složitost, ba naopak řešení bývá mnohdy jednoduché, obzvláště když z toho člověk nebude dělat vědu, ale otevře svoji mysl i srdce a nechá k sobě ono řešení samo přijít...:-)

 

Někdy ovšem lidé nechtějí nic řešit, někteří mohou mít už dopředu odpor k jakémukoliv vynakládání své vlastní energie do něčeho, co zavání komplikacemi i určitým rizikem (třeba i ze selhání) a vyžaduje to po nich zodpovědný přístup i nějaké to rozhodování a snahu z jejich strany. Většinou za tím stojí špatné předchozí zkušenosti, kdy jsou lidé znechuceni okolnostmi, a pak místo aktivního řešení dané věci raději dávají hlavu do písku a dělají, že se vlastně nic neděje a není potřeba něco řešit....Lidé jsou navíc mistři v nacházení důvodů, proč TO či ONO NEJDE nebo NEPŮJDE. Ve skutečnosti se vždycky najde nějaká jiná varianta či cesta z kruhu ven, pouze si lidé už zvykli reagovat těmito slovy, obvykle když se jim do něčeho nechce, anebo už nemají sílu něco řešit...Vědí, že jim to projde, že tyto "otřepané" fráze prostě na okolí zaberou...

 

Každý člověk včetně nás samotných nese svou zodpovědnost za své myšlenky, slova i činy a měl by si plně uvědomovat i mít pod kontrolou, jaké myšlenky se mu honí hlavou, co zrovna říká druhým lidem i jak se chová ke svému okolí... Zejména VYŘČENÁ SLOVA v sobě nesou silnou energii, která se pak může v hrubohmotném světě rychle realizovat. Proto není radno jen tak něco "plácat" do vzduchu, dělat si z něčeho či někoho srandu nebo dokonce lehkovážně říkat, že "toto se mi nestane" apod. Zvláště co se týká našeho zdraví bychom neměli být lehkomyslní ani si na toto téma dělat legraci. Jakoby to člověk na sebe přivolával a zrovna se mu může něco nepříjemného přihodit či dokonce onemocnět. Takových případů už bylo! Takže si dejme pozor na své myšlenky i na to, co nám vychází z našich úst, ať potom nedoplácíme na vlastní hloupost!

 

NIKDY NEVÍŠ, KDY KDE KOHO POTKÁŠ - třeba i krásnou srnku na frekventované lesní tatranské cestě, jak jde člověku naproti...:-) Takový zážitek se už asi těžko bude v našem životě opakovat... Proto si užívejme každého okamžiku a děkujme za tyto nádherné dary života!

Zvířata, a zejména pejsci, naši domácí mazlíčci, nás učí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Předávají nám svou čistou lásku, ukazují nám svoji věrnost a oddanost, jak moc si přejí žít s námi v harmonii a souladu, být nám na blízku a sdílet s námi náš život... Jsou rádi za každou chvíli, kdy jim věnujeme svoji pozornost, péči i čas, kdy si s nimi hrajeme a vůbec, když je bereme jako svého parťáka. Jsou za to vše velice vděční. A oplácí nám to svojí bezmeznou láskou a oddaností. Tak si toho i my važme a dávejme jim tolik lásky a péče, kolik potřebují...

Někdy život po člověku žádá, aby se v něčem OMEZIL, něco po určitou dobu STRPĚL a PŘIJAL VĚCI, které mu NEJSOU ZROVNA PO CHUTI. Přicházejí situace, kdy je třeba se na čas něčeho ZŘÍCI a VZDÁT (svého pohodlí, koníčků..., např. kvůli práci, kvůli péči o své blízké, kteří nás potřebují..), kdy je třeba se naučit VYCHÁZET S MÁLEM (i s materiálními statky a penězi) a vůbec FUNGOVAT v různých NEKOMFORTNÍCH PODMÍNKÁCH, které nám nehrají právě do karet... Ovšem pokud přijmeme i takovéto situace pozitivně (tj. nebudeme kvůli tomu naštvaní a nazlobení ani ztrápení), ale naopak si uvědomíme, že i tyto věci patří k životu a že nás či naše okolí mohou zase něčím obohatit a přinést nám i něco dobrého, tak se nám bude lépe procházet tímto nelehkým obdobím, uchováme si určitý nadhled i sílu ducha i těla s vírou, že i toto období jednou skončí, a budeme pak moci žít zase tak, jak si sami přejeme....

Když pomineme nezodpovědný a lhostejný přístup, tak i zdánlivý opak, tedy jakékoliv LPĚNÍ NA ČEMKOLIV (i na lidech a vztazích, na předmětech, majetku a penězích..) přináší do našeho života dříve či později ZTRÁTY. Z toho širšího pohledu je to proto, aby člověk porozuměl fungování vesmírného řádu, z toho užšího hlediska si má uvědomit příčiny a následky svého vlastního konání a nesprávného přístupu k věcem či lidem, kterým došlo k porušení základních vesmírných principů a zákonů.. Ty zahrnují mnohé universální pravdy a jednu z nich lze v tomto smyslu interpretovat tak, že není správné (moudré) cokoliv či kohokoliv SPOUTÁVAT A SVAZOVAT svými energiemi (ani svou přehnanou láskou a péčí o druhé, přehnanými povinnostmi, starostmi či nároky...), že není správné si druhé přivlastňovat, omezovat jejich svobodu a rozvoj a bránit jim v jejich seberealizaci...

Mít pěkný vztah k různým věcem, mít zdravé a harmonické vztahy s druhými lidmi je jistě krásné, ovšem PŘÍLIŠNÁ PŘIPOUTANOST k čemukoliv jde ruku v ruce s různými závislostmi a strachy.Nejen že to člověka samotného negativně ovlivňuje a je mu i překážkou v jeho rozvoji a posunu, ale má to také nepříznivý vliv na okolí člověka a vše zasahuje i do životů a duší blízkých lidí. Řešením je OSVOBODIT SE v dané věci, činnosti či vztahu - tj. DÁT SOBĚ I DRUHÝM DŮVĚRU A SVOBODU: VNITŘNÍ SVOBODU = psychickou, emocionální a duševní i VNĚJŠÍ SVOBODU = fyzickou, materiální, finanční, dostatek prostoru a času pro sebe i druhé, dostatek soukromí atd., aby každý mohl být svojí individualitou, svobodně ji projevovat, rozvíjet se, myslet, konat a žít podle sebe a své duše.

Požádejte svoji DUŠI, ať prozáří celou Vaši bytost - Vaše tělo i mysl svojí láskyplnou energií - zejména u Vaší MYSLI poznáte ten rozdíl, když je naplněna energií Vaší duše: Vaše mysl se velice zklidní, zharmonizuje a stabilizuje, přestane hodnotit a posuzovat, krásně se projasní (černé myšlenky okamžitě odejdou) a získá i jakousi lehkost a nadčasovost, citlivý odstup ode všeho vycházející z určitého poznání, jakoby se do ní přenesla i moudrost a věčnost Vaší Duše...Budete vnímat sebe sama i svět kolem sebe komplexněji, ve větší harmonii, celistvosti a jednotě, budete spontánně vše přijímat takové, jaké to je.... Těžko se to popisuje, ale můžete to vyzkoušet:-) Stojí to za to!

Nezáleží na tom, kým jste byli v minulém životě, co máte v současném životě za sebou, jestli jste něčeho v životě dosáhli či nedosáhli. Nezáleží na tom, jaké jste národnosti či vyznání, z jakého rodinného prostředí pocházíte, jakou školu jste vystudovali a jakou práci děláte. Nezáleží ani na tom, jak vypadáte a kolik Vám je let! DŮLEŽITÉ je to, JAK NYNÍ ŽIJETE a KONÁTE, jak SE CÍTÍTE, jak SMÝŠLÍTE a CHOVÁTE SE ke druhým, jaký MÁTE VZTAH K SOBĚ a K ŽIVOTU! Vaše současné postoje a přesvědčení, Váš vztah k sobě i k okolí utváří Váš život i Vaši budoucnost. Pokud se Vám tedy něco nelíbí ve Vašem životě, MŮŽETE TO ZMĚNIT a žít tak, jak Vy chcete! Každý máme schopnost odpoutat se od své minulosti, kterou sice nelze vymazat z našeho života, ale můžeme ZMĚNIT SVŮJ POHLED NA NI, na události, lidi, věci, můžeme dokonce udělat tlustou čáru za vším, co jsme prožili a ZAČÍT ŽÍT ZCELA JINAK, NOVĚ, PODLE SVÝCH PŘEDSTAV A PŘÁNÍ SVÉ DUŠE! BUĎTE AKTIVNÍ TVŮRCE SVÉHO ŽIVOTA A VEZMĚTE JEJ KONEČNĚ DO SVÝCH RUKOU!

PŘESTAŇTE NAKLÁDAT NA SEBE starosti a problémy druhých lidí! (i svých blízkých, známých, kamarádek, cizích lidí...) Dobrovolně tak PŘIJÍMÁTE NA SEBE ČÁST JEJICH BŘEMENE, které si nesou a které si mají především oni sami vyřešit, neboť každý je zodpovědný sám za sebe, za svůj život i za své problémy. Mnohdy si neuvědomujeme, jak nás druzí zatahují do svých záležitostí a problémů, což nás pak může negativně ovlivňovat a brát nám naši energii nemluvě o tom, že nás to odvádí od sebe sama a našeho života i od věcí, které jsou pro nás důležité a které je potřeba udělat... S cizími lidmi se vůbec nemusíme bavit a poslouchat jejich starosti a trápení a dělat jim vrbu, a to ani ze slušnosti, není naší povinností se bavit s druhými lidmi nebo je poslouchat. Co se týká našich blízkých, rodiny či přátel, pokud je dokážeme nezaujatě vyslechnout, případně sdělit svůj názor, a pak vše vypustit z hlavy, tak je to ten nejlepší způsob, jak druhým pomoci a přitom nejít proti sobě. Někdy se však člověk nedokáže hned odstřihnout od starostí druhých lidí, naopak se jimi začne ve své hlavě více zabývat, přemýšlet nad tím, co slyšel či mu bylo sděleno, začne si vytvářet vlastní postoje a stanoviska k určitým věcem či lidem, může si vytvářet i předsudky o lidech, ve své mysli je hodnotit a posuzovat, aniž opravdu ví, jaká je skutečnost a jací ti lidé opravdu jsou.. Někdo začne druhé litovat a trápit se jejich situací, je příliš emocionálně ponořen do jejich problémů, s nimiž se ztotožňuje a přenáší tak na sebe onu tíži i úděl lidských bytostí, čímž ale nejvíce ubližuje sám sobě. Někdo se začne i více angažovat do "cizích" věcí, radit a "pomáhat" daným lidem dle toho, co si myslí, že je správné, aniž si uvědomuje, že už zasahuje do záležitostí někoho jiného, což mu nepřísluší, pokud ho o to daná osoba nepožádá... I s dobrým úmyslem totiž může člověk napáchat více škody jak užitku... 

Typickým příkladem jsou dobré kamarádky, které si stěžují na partnera či děti a jsou schopny neustále probírat své starosti dokola, vzájemně se porovnávat, i své děti, partnery a životy, jež se natolik prolínají a ovlivňují, až ztrácejí obě ženy svůj vlastní život, svoji vlastní identitu, své myšlení i jednání... Mohou být dokonce tak ovlivněné jedna druhou, že přestanou používat svůj vlastní rozum a budou jednat a smýšlet tak, jak jim říká a radí ta druhá... Ale mnohdy se řeší i záležitosti třetích osob či cizích lidí, probírá se jejich soukromí i jejich kroky, co má kdo nového, jak vypadá, jaké má problémy.... Řeší se věci, které se nás přímo netýkají, vlastně s nimi kolikrát nemáme vůbec nic společného, a pokud se necháme vtáhnout do životů a problémů druhých lidí, tak nás to pak může negativně ovlivňovat na mnoha úrovních... Na člověku také začnou ulpívat cizí energie, negativní energie druhých lidí a jejich problémů, které mohou ovlivňovat myšlenky člověka i jeho naladění a prožívání a vůbec celý jeho život, jeho soukromí, jeho vlastní starosti a problémy.. Navíc čím více se člověk zabývá záležitostmi druhých lidí, tím méně pak může vnímat a řešit si své vlastní věci a problémy. MÉNĚ PAK ŽIJE SVÝM VLASTNÍM ŽIVOTEM, SPÍŠE ŽIJE ŽIVOTEM DRUHÝCH LIDÍ (podobně jako při sledování televize a různých seriálů...) Zamýšleli jste se někdy, do jaké míry necháváte druhé lidi zasahovat do svého života i jak Vy sami zasahujete do životů lidí kolem Vás?

Opravdu ŽÍT znamená:

 • MILOVAT ŽIVOT se vším všudy, MILOVAT SEBE I SVÉ BLÍZKÉ, PŘÍRODU, ZVÍŘATA, STROMY, SLUNCE I DÉŠŤ...
 • CTÍT VŠECHNY BYTOSTI a snažit se ŽÍT S NIMI V HARMONII...
 • HLUBOKOU VDĚČNOST i ÚŽAS NAD ZÁZRAKEM ŽIVOTA A JEHO DARY - KDO OPRAVDU ŽIJE, PRO NĚJ JE VŠE POSVÁTNÉ A CENNÉ, VNÍMÁ HODNOTU VŠEHO, co existuje a VÁŽÍ SI KAŽDÉHO OKAMŽIKU i KAŽDÉ CHVÍLE, kterou má možnost zažít...
 • VNÍMAT KRÁSU A HLOUBKU VĚCÍ, LIDÍ A PŘÍRODY, UMĚT NACHÁZET VE VŠEM I POZITIVNÍ STRÁNKU A SVŮJ SMYSL
 • DŮVĚŘOVAT ŽIVOTU A PŘEDEVŠÍM SÁM SOBĚ - svým pocitům, instinktům, své intuici... VĚŘIT VE SVOU SÍLU A SVÉ SCHOPNOSTI, že MY JSME TVŮRCI SVÉHO ŽIVOTA a neseme také ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ KONÁNÍ.
 • MÍT OTEVŘENOU MYSL pro INSPIRACI i nalezení potřebného ŘEŠENÍ...
 • NASLOUCHAT SVÉ DUŠI i TĚLU a NAPLŇOVAT JE vším, co je pro ně PROSPĚŠNÉ a PROZÁŘÍ JE KRÁSNOU, LÁSKYPLNOU A VYŽIVUJÍCÍ ENERGIÍ
 • UVĚDOMOVAT SI SVÉ MYŠLENKY, EMOCE, POCITY, SVÉ PROŽÍVÁNÍ, SVÁ SLOVA I SVÉ CHOVÁNÍ (i jeho následky), SVOJI BYTOST a PŘÍTOMNOST, kterou právě žijeme....
 • PŘIJÍMAT REALITU (přítomnost i minulost) TAKOVOU, JAKÁ JE, s klidem a nadhledem, bez rozčilování či obviňování, vyčítání něco sobě či druhým, naopak s vděčností za vše i s pochopením, že VŠE JE PRO NAŠE DOBRO, i když to tak vždy nevypadá....
 • být OTEVŘENÝ ZMĚNÁM a sám SE NEBÁT ZMĚNU UDĚLAT (v sobě či vně)...
 • být ochotný VYJÍT ZE SVÝCH STEREOTYPŮ A NÁVYKŮ, ZE SVÉHO POHODLÍČKA, ZE SVÉ ZAŽITÉ A "ZNÁMÉ JESKYŇKY" vstříc ŽIVOTU a NOVÉMU POZNÁNÍ, NOVÝM ZÁŽITKŮM, AKTIVITÁM, SETKÁNÍM či VĚCEM, jež nás mohou obohatit a přinést nám to, po čem třeba toužíme (např. svobodu, pravdu, duchovní poznání, nové zážitky, setkání s novými lidmi....)
 • být uvnitř SVOBODNÝ, vědomě VYSTOUPIT z programů STRACHU, ZÁVISLOSTÍ, MANIPULACE A OVLÁDÁNÍ, které jsou společností podporovány a udržovány - tzn. nenechat se těmito programy ovládat a řídit, nepodléhat strachům, závislostem, přílišnému lpění na čemkoliv, manipulaci a ovládání druhými ani sám nemanipulovat a ovládat okolí
 • AKTIVNĚ ŘEŠIT SVÉ ZÁLEŽITOSTI A "PROBLÉMY", PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY a PŘISTUPOVAT KE VŠEMU s čistými úmysly, jasnou hlavou a rozvahou
 • ODPOUŠTĚT SOBĚ I DRUHÝM I ŽIVOTU A SVĚTU, v němž žijeme...
 • RADOVAT SE Z MALIČKOSTÍ, NETRÁPIT SE VĚCMI, které nemůžeme změnit či ovlivnit...
 • ŘÍDIT SI SVŮJ ŽIVOT a NAPLŇOVAT HO ENERGIEMI, VĚCMI A LIDMI, KTERÉ S NÁMI POZITIVNĚ REZONUJÍ..

Láskyplné Bytí...:-)

ODZBROJUJÍCÍ TICHO

Všimli jste si, jak se začnete cítit v TICHU jinak, než obvykle? Jak Vás to uvnitř trochu zarazí a znejistí, rozechvěje Vaše buňky, Vaši duši (u někoho nadšením, u jiného spíše strachem...). Jakobyste se náhle ocitli v jakési jiné úrovni, v jiném, (ne)známém světě...? Ovšem Vaše duše zná ten "jiný svět" a ví, že tam je bezpečno, je tam všeobjímající láska, klid a mír, je tam osvobozující Bytí, kde každý může vnímat v čistotě a lásce svoji podstatu a být tím, kým ve skutečnosti je (pokud si to sám dovolí)..V tichu se však i oblečený člověk cítí jako by byl NAHÝ, jakoby by odhodil svou vnější skořápku a ukázal se sobě i druhým tváří v tvář ve své ryzosti a přirozenosti, i se svou citlivostí a zranitelností, se svými slabinami a nedostatky.. Možná proto se tolik lidí BOJÍ TICHA A SAMOTY, protože se BOJÍ SEBE SAMA, co spatří, co se o sobě dozví, jací jsou, co vše mají nezpracováno, bojí se svých zranění a bolesti, které mohou vyplouvat znovu na povrch, ale i radosti a štěstí, které by mohli zažívat, když by si to připustili, že mohou být štastnými. Bojí se i toho, že by přišli o své iluze o sobě samém, na kterých postavili svůj život. Být plně ODHALENÝ (myšleno duševně, nikoliv fyzicky) může být pro někoho rovno strachu ze SMRTI, může to být něco nepředstavitelného a lidi dokáží dělat všechno možné, jen aby ono ticho či samotu nemusely zažívat...Přitom lidé se zpracovaným sebepřijetím a sebeláskou většinou nemají problém být v tichu či o samotě...Protože sebe plně přijali a nemají potřebu něco skrývat či zakrývat, vědí, co v nich opravdu je a nenechají se ovládat svými strachy... 

Ticho vnější, ve kterém se ocitneme, nás vybízí k tomu, abysme se i uvnitř zklidnili a ztišili a začali sobě naslouchat i čerpat z ticha energii. K tomu zklidnění a ztišení i dobíjení energie samovolně dochází, pokud tedy člověk hned nezapne televizi, internet či rádio, nebo se nedá do komunikace s druhými lidmi či nenechá své myšlenky v hlavě rozjet... Je to o tom NAUČIT SE SETRVAT V ONOM TICHU (pokud možno s minimem myšlenek a emocí, nejlépe bez nich - "pouze BÝT a BÝT NESTRANNÝM POZOROVATELEM") a DÁT TICHU PROSTOR, ABY NÁS OBOHATILO...A taky přistupovat k tichu POZITIVNĚ... Když se ticha, respektive pocitu samoty, který v nás může vyvolávat, nebudeme bát, ale naopak je budeme vnímat jako pro nás přínosné a naplňující, kdy se konečně můžeme v tom všedním shonu zastavit a v klidu naslouchat svému nitru, své Duši a svým pocitům, svému tělu a svým potřebám, tak nalezneme NEKONEČNÝ ZDROJ HARMONICKÉ ENERGIE, ze které můžeme kdykoliv čerpat.